Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİ UYGULAMA TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu talimatın amacı; olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması için kurulan Olimpik Hazırlık Merkezlerinin işleyişineyönelik genel uygulama esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu talimat Olimpik Hazırlık Merkezlerinin yönetimi, eğitici ve sporcu kadroları ile bu görevlilerin çalışma, görev, yetki ve sorumlulukları, merkeze alınacak sporcuların seçimi, kayıt ve kabulü, verilecek eğitimin niteliği, örgün öğretim kurumları ile olan ilişkileri, harçlık, barınma, beslenme, sağlık, kıyafet ve disiplinle ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10’uncu maddeleri ile 11/04/2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği”ne dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Talimatta geçen;

a) Akademik Danışman: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde spor eğitimlerinin plan ve programlarından sorumlu, üniversitelerden görevlendirilen akademik unvan ile görev yapan kişiyi,

b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

ç) Daire Başkanlığı: İlgili Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Genel Müdür tarafından yetkili kılınmış Daire Başkanlığını,

d) Değerlendirme Komisyonu: Sporcuların TOHM’a alınması, harçlık oranlarının belirlenmesi ve TOHM’dan ilişiklerinin kesilmesi için değerlendirme yaparak karara bağlayan komisyonu,

e) Eğitici ve öğreticiler: TOHM’daki sporculara ders veren eğitimcileri, antrenörleri ve spor elemanlarını,

f) Federasyon: Bağımsız veya Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonlarını,

g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

h) Gündüzlü Eğitim: İaşe ve diğer ihtiyaçların il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi,

ı) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

i) TOHM: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerini,

j) TOHM Koordinatörü: TOHM’un yönetim ve işleyişinden sorumlu kişiyi,

k) Yatılı Eğitim: İaşe-ibate ve diğer ihtiyaçların il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi,

l) Yönetmelik: Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğini,İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sporcu Seçimi Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Esaslar

Sporcu seçim kriterleri

MADDE 5- (1)İlgili federasyonlar tarafından branşa göre teklif edilecek kriterler doğrultusunda yeterli görülen sporcular Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanmak suretiyle TOHM’a kaydedilir.

Sporcu kayıt işlemleri

MADDE 6- (1) TOHM’larda sporcuların kayıt ve özlük dosyaları tutularak, takipleri yapılır.

(2) TOHM’a kayıt işlemleri her yıl iki dönem halinde; öğretim dönemi başlamadan ve ara tatil döneminde yapılır.

(3) TOHM’a yeni kayıt olan sporcular ile merkeze devam eden sporcuların listesi Şubat ve Eylül aylarının en geç birinci haftası sonuna kadar Daire Başkanlığı’na gönderilir.

(4) Ara kayıt yapılması durumunda, kayıt işlemi en geç bir hafta sonunda Genel Müdürlüğe bildirilir.

(5) İl müdürlüğü tarafından merkeze kayıtlı sporculara, tanıtıcı kimlik kartı verilir. Sporcular kimlik kartlarını merkezde bulundukları süre zarfında üzerinde taşımak zorundadırlar.

 

Sporcu takibi ve izin kullanımı

MADDE 7- (1) Sporcunun, TOHM’a kayıtlı olduğu süreler içinde okulundaki öğrenim durumu TOHM idaresi tarafından takip edilir. Öğrenim durumu hakkında Genel Müdürlüğe ve gerektiği hallerde sporcunun ailesine bilgi verilir.

(2) Sporcuların izinleri merkezin yıllık faaliyet programı çerçevesinde TOHM Koordinatörü tarafından takip edilir. Sporcular izinlerini bu programa göre kullanırlar. İzin süreleri bir yıl içinde 45 günü geçemez. Örgün eğitim kurumlarının tatile girmesinden sonra herhangi bir sportif müsabaka veya organizasyon varsa sporcuların merkezden ayrılmasına izin verilmez, ancak müsabaka ve organizasyon yoksa sporcunun tatil için ailesinin yanına gitmesine izin verilir.

(3) Geçerli mazeret olması halinde sporculara 7 günü geçmemek üzere mazeret izni verilebilir.

Sporcu nakil işlemleri

 MADDE 8- (1) TOHM’a kayıtlı sporcular, kontenjan ve branş durumlarına göre merkezden gündüzlü veya yatılı faydalanırlar.

(2)Yatılı veya gündüzlü statüdeki sporcuların TOHM Koordinatörünün teklifi ve Değerlendirme Komisyonunun onayı ile mevcut statülerinde değişiklik yapılabilir.

(3) TOHM’daki sporcuların kendisinin ya da velisinin tayin veya sağlık gibi geçerli nedenlerle mazeretini belgelendirmek şartıyla başka bir merkeze nakil istekleri; TOHM Koordinatörünün teklifi, ilgili federasyonun talebi doğrultusunda Değerlendirme Komisyonun onayı ile gerçekleştirilir. Nakiller dönem veya eğitim ve öğretim yılının sonunda yapılır. Bunun dışında zorunlu haller haricinde nakil işlemleri yapılmaz.

Sporcu eğitim programları

MADDE 9 – (1) Sporcu eğitim programları akademik danışmanın görüşü alınarak, yıllık olarak eğitici ve öğreticiler tarafından hazırlanıp, sporcuların öğretim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde uygulanır.

(2)Hazırlanan yıllık eğitim programlarına, imkanlar ölçüsünde sporcuların sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri için gerekli olan faaliyetler de dâhil edilir.

(3)Eğitim programları içerisine en az bir yabancı dil eğitimi zorunlu olarak dâhil edilir.

Öğrenci nakil işlemleri

MADDE 10 – (1) TOHM’lara seçilmiş olan Yükseköğrenim gören sporcuların mahallinde bulunan Yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etme imkânı verilmesi ve aynı usulde TOHM’lardan ilişiği kesilen sporcuların kayıtlı oldukları Yükseköğretim kurumlarına dönüşlerinin sağlanması 24.12.2013 tarihinde YÖK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan “ Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında Gençlik, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde işbirliği protokolü” kapsamında gerçekleştirilir.

(2) TOHM’lara seçilmiş olan İlk, orta ve lise eğitimine devam eden sporcuların mahallindeki okullara nakilleri MEB mevzuatı kapsamında ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sporculara Yapılacak Ödeme ve Yardımlar

Harçlık verilmesi ve miktarı

MADDE 11 – (1) TOHM’da kayıtlı sporculara Genel Müdürlük tarafından asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; gündüzlü ve yatılı statü farklılıkları ile başarı düzeyleri dikkate alınarak Değerlendirme Komisyonunca belirlenen miktarda her ay harçlık ödemesi yapılabilir.

(2) Ödenecek harçlık her ayın ilk haftası reşit olan sporcunun banka hesabına, reşit olmayan sporcunun ise velisi veya vasisi ile açacağı ortak banka hesabına yatırılır.

(3) Harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.

(4) Geçici süreli sakatlık, hastalık hali ya da izin kullanım sürelerinde harçlık ödemeleri kesintiye uğratılmaz.

(5) TOHM’dan ilişiği kesilen sporculara; ilişiğinin kesildiği günden itibaren harçlık ödemesi durdurulur.

 

 Giyim, araç-gereç ve beslenme

MADDE 12 –(1) Her yıl merkezde görevli antrenörler ile yatılı ve/veya gündüzlü sporcuların ilgili spor dalının özelliğine uygun olarak spor kıyafet ihtiyaçları il müdürlüğünce karşılanır.

(2) Bunun yanı sıra her yıl il müdürlüğü tarafından yatılı sporculara, asgari olarak, iki takım iç çamaşırı, iki çift çorap, bir terlik ve bir takım pijama verilir. Söz konusu giysiler imkânlar doğrultusunda artırılabilir.

(3) TOHM’da bulunan yatılı ve/veya gündüzlü bütün sporcuların spor branşına uygun teknik araç-gereç ihtiyaçları il müdürlüğü tarafından karşılanır.

(4) Merkezden yararlanan sporcuların beslenme programları, ilgili antrenörler ve beslenme uzmanının işbirliği ile belirlenerek uygulanır. Yatılı ve/veya gündüzlü sporcular beslenme programının tamamından yararlandırılır.

(5) TOHM’da bulunan sporculara alınacak her türlü giyim, araç-gereç ile beslenme giderleri için gerekli kaynak, Genel Müdürlük bütçesinden il müdürlüklerine aktarılır.

 

Harçlık ve diğer yardımların kesilmesi

MADDE 13 – (1)Sporcunun; bu talimatın 15’inci maddesinin (b) fıkrasında belirlenen kınama cezası alması halinde, Değerlendirme Komisyonunun uygun görüşü alınarak harçlık ödemesinde kısmi veya süreli kesintiye gidilebilir.

(2)Sporcunun; bu talimatın 15’inci maddesinin (c) fıkrasında belirlenen merkezden sürekli olarak uzaklaştırma cezası alması halinde bu talimat kapsamında sağlanan haklardan yararlandırılmasına son verilir.

(3) Geçici süreli sakatlık, hastalık hali ya da izin kullanım sürelerinde harçlık ödemeleri kesintiye uğratılmaz.

(4) Merkezden ilişiği kesilen sporculara; ilişiğinin kesildiği günden itibaren harçlık ödemesi durdurulur.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar    

Disiplin Komisyonunun çalışma yöntemi

Madde 14 – (1)Disiplin Komisyonu, komisyon başkanının çağrısı ile toplanır. Bir disiplin olayının meydana geldiği; gerek doğrudan doğruya, gerek ihbar ya da şikâyet üzerine anlaşılması halinde ilgili sporcu TOHM koordinatörü tarafından disiplin komisyonuna sevk edilirler.

(2)Disiplin Komisyonu, olayı komisyona gelişinden itibaren en geç bir hafta içerisinde karara bağlar. Bu süre yetmediği durumlarda, komisyon başkanının onayı ile uzatılabilir.

(3)Disiplin Komisyonuna sevk edilen sporcunun komisyon tarafından sözlü ve yazılı olarak savunmaları alınır. Gerektiğinde tanıkların ifadelerine de başvurulur. Disiplin komisyonunca verilen uyarma ve kınama cezaları Değerlendirme Komisyonunun onayı ile sonuçlandırılır ve sporcuya duyurularak uygulamaya konulur.

 

Disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren haller

MADDE 15 –(1) Sporcuların disiplin cezasını gerektiren davranışları doğrultusunda verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir;

a) Uyarma cezası: Sporcunun davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1) Önceden izin almadan spor dalı ile ilgili çalışmalara katılmamak,

2) Üstlerine ve arkadaşlarına karşı kaba ve saygısızca davranmak,

3) Yalan söylemek veya iftira etmek,

4) Çalışmalara geç katılmayı alışkanlık haline getirmek,

5) Merkezle ilgili yönetmelik, yönerge, tebliğ, sirküler ve emirlere uymamak.

b) Kınama cezası: Sporcunun, davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1) Uyarma cezasını gerektiren davranışları alışkanlık haline getirmek,

2) Merkezde sigara içmek veya diğer sporcuları sigara içmeye teşvik etmek,

3) Merkeze ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek.

c) Merkezden sürekli olarak uzaklaştırma cezası: Sporcunun TOHM’la ilişiğinin kesilmesidir. TOHM’dan sürekli uzaklaştırma cezası gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır;

1) Kınama cezası gerektiren halleri alışkanlık haline getirmek,

2) Doping suçundan ceza almak,

3) Alkollü içki kullanmak,

4) Uyuşturucu ve benzeri maddeler kullanmak,

5) Merkeze yaralayıcı, öldürücü alet, silah ya da patlayıcı maddeler getirmek,

6) Merkezdeki yönetici, görevli ve diğer sporcu öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak,

7) Yasadışı kuruluşlara üye olmak, etkinlik göstermek, propagandasını yapmak,

8) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği, özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla ceza almak,

9) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ceza almış olmak,

10) Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından karar verilmiş olunması durumunda sporcunun merkezden ilişiği kesilir.

Birinci fıkranın (b) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen durumlarda meydana gelen zararın bedeli sporcudan tahsil edilir.

 

Merkezden ilişik kesme

 MADDE 16 – (1)Merkezde kayıtlı bulunan sporcuların aşağıdaki hallerde ilişiklerinin kesilmesine karar verilir;

(a) Merkeze kayıt esnasında giriş ile ilgili nitelikleri taşımadığı veya yalan beyanda bulunduğu tespit edilen sporcuların durumun öğrenilme tarihi itibariyle,

(b) Antrenörleri tarafından verilecek olumsuz gelişim raporu ile yapılacak fiziksel ve fizyolojik performans testleri sonucunda yetersiz olduğu tespit edilen sporcuların durumları Değerlendirme Komisyonuna bildirilir. Değerlendirme Komisyonun uygun bulması sonucu eğitim dönemi sonunda,

(c) Disiplin komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucu merkezden sürekli uzaklaştırma cezası alan sporcuların kararın alınması ile,

(ç) İdarece kabul edilebilir mazeretleri olsa bile; bir yıl içerisinde kesintisiz 4 ayı geçen süre merkezde bulunmaması halinde,

(d) Ortaya çıkacak sağlık problemlerinde yapılan tedaviye rağmen sporcunun spor yapmasına imkân verecek düzelmenin olmadığı sağlık kurulunca belgelenenler,

(e) TOHM’da kayıtlı sporcunun kendi talepleri durumunda; 18 yaşından küçük ise, veli/vasisinin talebi ile merkezden ilişiği kesilir.

(2) Merkeze kayıtlı sporcuların bağlı bulundukları spor kulübü ile ilişiklerinin devam etmesi merkezden yararlanmalarına engel değildir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Merkezde Görev Alan Personelin Görev Yetki Ve Sorumlulukları

Antrenörün görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 17– (1) Antrenörlerin, ilgili federasyonlar tarafından belirlenecek kriterler dâhilinde, İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilmesi yapılır.

(2) Merkezde yer alan sporcu sayısına göre her branş için bir baş antrenör ve yeterli sayıda yardımcı antrenörler görevlendirilir.

(3) Antrenörler, Genel Müdürlük bünyesinde görevli antrenör ve spor liderleri görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çıkarılan yönergelere uygun çalışırlar. Günlük, haftalık ve aylık çalışma plan ve programlarını hazırlayarak TOHM koordinatörüne verirler.

(4) Yerli antrenörler en az 2’inci kademe antrenör belgesine sahip olanlar arasından federasyonlardan görüş alınarak il müdürlüğü tarafından görevlendirilir.

(5) Yabancı antrenörler ihtiyaç halinde ilgili federasyonlardan görüş alınarak il müdürlüğü tarafından görevlendirilebilir.

(6) TOHM’da görev alan antrenörler için yılda en az bir defa gelişim kurs ve semineri düzenlenir. Antrenörler bu programlara katılmak zorundadır.

(7) Antrenör, idari yönden TOHM koordinatörüne, mesleki yönden akademik koordinatöre karşı sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır;

a) Sporcuların antrenman programlarını hazırlamak ve uygulamak,

b) Sporcularla ilgili performans gelişimlerini gözlemlemek,

c) Sporcularla ilgili teknik konuları içeren raporu hazırlamak,

d) TOHM koordinatörünün ve akademik koordinatörün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Kondisyonerin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 18– (1) Spor Kondisyonerliği programını başarı ile tamamlayarak Genel Müdürlükten belge alan kişiler arasından il müdürlükleri tarafından görevlendirmeleri yapılır.

(2) Kondisyonerler, idari yönden TOHM koordinatörüne, mesleki yönden akademik danışmana karşı sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır;

a) Sporcuların biyomotor özelliklerinin (kuvvet, esneklik, sürat, çeviklilik, dayanıklılık, koordinasyon, denge vb) geliştirilmesine yönelik antrenman programlarını planlar ve uygular.

b) Sporcuların biyomotor yeteneklerini ve performanslarını ölçer, değerlendirir, raporlandırır ve takibini yapar.

c) Antrenman programlarını ilgili antrenörlerle birlikte (günlük, haftalık, aylık, yıllık, 4 yıllık) planlar, takip eder ve raporlandırır.

ç) Antrenmanın ısınma ve soğuma evrelerini ilgili antrenörlerle birlikte planlar ve uygular.

d) Spor yaralanması ve/veya hastalıktan iyileşme sonrası performansın kazandırılmasına yönelik antrenman planlar ve uygular.

e) Sporcuların toparlanma dönemlerine yönelik antrenman programlarını planlar ve uygular.

f) Alanları ile ilgili benzer çalışmaları planlar ve uygular.

 

Spor hekiminin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 19- (1) İdari yönden TOHM koordinatörüne, sağlık yönünden Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olup, görev yetkileri şunlardır;

a) Tüm sporcuların sağlık kayıtlarının tutulması, takiplerinin yapılması, sakatlık ve hastalıklarının kayıt altına alınması,

b) Oluşan sakatlıklara acil ve ilk müdahalenin yerinde ve zamanında yapılması,

c) Sakatlığın tanımlanması, teşhis için gerekli tetkiklerin yapılması ve gerekli hallerde ilgili branş hekimleri ile konsülte edilmesi,

ç) Tedavi planlamasının yapılması ve uygulanması,

d) Sporcunun sahaya dönüş kriterlerine uygun hale gelene kadar tedavisinin sürdürülmesi,

e) Sporcunun sakatlık öncesi, hatta en yüksek performans sınırına yakın performans düzeyine ulaştırılması için rekondisyon çalışmalarının planlanıp, uygulanmasını sağlamak.

 

Beslenme uzmanının görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 20– (1) Beslenme uzmanı, idari yönden TOHM koordinatörüne, mesleki yönden spor hekimine karşı sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır;

a) Sporcuların alması gereken kalori miktarına göre beslenme programı hazırlamak,

b) Sporcuların özel beslenme ve kilo sorunları ile ilgili beslenme programları hazırlamak,

c) Yiyeceklerin hijyenik ortamlarda ve besin değerlerini kaybetmeden pişirilmesini sağlamak ve dağıtımını kontrol etmek,

ç) Sporcuların dengeli ve yeterli beslenmeleri konusunda sporcu ve yöneticileri bilgilendirmek,

d) Sporcuların beslenmeleriyle ilgili olarak antrenörlerle iş birliği yapmak,

e) Mutfak personelinin portör muayenelerini takip etmek.

 

Fizyoterapistin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 21– (1) Fizyoterapist idari yönden TOHM koordinatörüne, mesleki yönden spor hekimine karşı sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır;

a)Akut ve acil durumlarda ilk yardım prensibini uygulamak, saha içindeki sporcuyu değerlendirip ön tedavi yöntemlerini uygulamak,

b) Spor hekimi tarafından belirlenen tedavi ve rehabilitasyon programını uygulamak,

c) Her türlü koruyucu ve destekleyici malzemeyi tatbik etmek,

ç) Spor hekimi, sporcu, antrenör, kondisyoner, antrenman bilim uzmanı ve masörle işbirliği içinde çalışmak,

d) Sporcuların postür bozukluklarını saptayarak düzeltici öneri ve egzersiz programları düzenlemek.

 

Spor masörünün görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 22- (1) Spor masörü, fizyoterapiste karşı sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır;

a) Kasları uyararak sportif aktivite için hazırlamak,

b) Sporcuya pasif ısınma sağlamak,

c) Aktivite sırasında oluşabilecek kas gerginliği ve krampları gidermek,

ç)Aktivite sonrasında sporcunun iyi dinlenmesini sağlayarak bir sonraki çalışmanın verimini arttırmak.

 

Spor Psikoloğunun görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 23– (1) Spor Psikoloğu, TOHM koordinatörüne karşı sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır;

a) Sporcuları performans ve başarı düzeylerinin artması için psikolojik yönden müsabakalara hazırlamak,

b) Sporcunun kişilik, zihinsel yetenek, konsantrasyon yeteneği, duygusal ve bilişsel özelliklerini saptayarak gerekli çalışmaları yapmak,

c) Sporcunun stres profilini, görsel ve dokunsal reaksiyon zamanını ölçerek yarışma döneminde stres yaşamaması için gerekli önlemleri almak,

ç) Sporculara psikoloji, NLP ve benzeri mental eğitimler vermek,

d) Psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek,

e) Geçirilmiş sakatlıklar sonucu sporcuda gelişen fiziksel güvensizliği gidermek,

f) Sportif motivasyona katkı sağlamak,

g) Sporcunun ruhsal gerginliğini gidermek.

h) Sporcuların ruhsal durumlarını içeren raporlar düzenlemek.

 

PDR uzmanı görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 24- (1) Sporcuların sportif ve sosyal eğitimlerine rehberlik etmek

(2) Sporcuya yetenek, ilgi ve başarılarına uygun olarak kariyer danışmanlığı yapmak,

(3) Rehberliğe muhtaç ve problemli sporcuları tespit ederek, şahsi ve ailevi problemlerinin çözümü için gerekli çalışmaları yapmak,

(4) Sporculara verilecek sportif ve sosyal eğitim konuları ile ilgili tanıtıcı programlar hazırlamak,

(5) Başarısızlık, öğrenme güçlüğü, şahsi ve sosyal uyum problemleri ve benzeri konularda sporculara danışmanlık yaparak, uyum ve gelişim durumlarını takip edip, raporlamak,

(6) Sporcuların okulları ile işbirliği yaparak, eğitimlerinin takip edilmesi,

(7) Yükseköğretim kurumları ile ilgili gelişmeleri takip ederek, değerlendirmek.

 

Eğitici, öğretici ve diğer elemanların ücretleri

MADDE 25- (1) TOHM’larla ilgili spor dalında yeterli sayıda antrenör, spor hekimi, beslenme uzmanı, fizyoterapist, spor masörü ile ihtiyaç duyulan memur ve diğer elemanlar il müdürlüğünce görevlendirilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan personel il müdürlüğünce kadrolu veya sözleşmeli olarak temin edilebileceği gibi, diğer kurumlardan geçici olarak da görevlendirilebilir.

(3) Öğretmenler TOHM’larda resmi mesaileri dışında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapmak için görevlendirilebilirler.

(4) TOHM’da ;

a) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak kişilere, her yıl sözleşmeli personel ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararınca belirtilen limiti geçmemek üzere Genel Müdürün önerisi ile Bakanca tespit edilen brüt ücret ödenir.

b) Görevlendirilen diğer personele gündelik ve yol giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa ve 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara Göre ücret ödenir.

 

 Yürürlük

MADDE 26- Talimat yayınlanan tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

 MADDE 27 – Bu Talimat Hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.