Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, ulusal ve uluslararası bisiklet faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular, kulüpler, antrenörler ve başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve/veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Talimat, 03/11/2010 tarihli ve 27748 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamı dışında kalan ulusal ve uluslararası müsabaka ve faaliyetlerde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, antrenörlerine ve spor elemanlarına verilecek ödül ve desteği kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü ve Ek 9 uncu maddeleri, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi ile 03/11/2010 tarihli ve 27748 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen; 

a) Federasyon : Türkiye Bisiklet Federasyonunu, 

b) Federasyon Başkanı : Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanını, 

c) Yönetim Kurulu: Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

d) Disiplin Kurulu: Türkiye Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

e) Spor Kulübü : Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini, 

f) Sporcu: Ferdi ve/veya takım müsabakalarında derece elde eden milli takım sporcularını kulüp sporcularını ve ferdi sporcuları, 

g) Uluslararası Müsabaka : Türkiye Bisiklet Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alan yurt içi ve yurt dışı spor müsabakalarını, 

h) Antrenör : Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi, 

ı) Ödül : Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, antrenör ve diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirasını, 

i) Takım Sporu : Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi

yapılan branşlarla ilgili müsabakayı, 

j) Ferdi Spor :Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı diğer spor dallarını, 

k) Müsabaka : Bu Talimatta yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları, 

l) Spor Elemanı: Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen ve bu müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, masör, spor uzmanı, yardımcı antrenör ve benzeri elemanları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler

Ödül verilebilecek spor müsabakaları 

MADDE 5- (1) 13/09/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamı dışında kalmak şartıyla; olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonaları, dünya ve Avrupa kupaları, diğer uluslararası ve ulusal müsabakalar ve federasyonun diğer faaliyetlerinde; Federasyon bütçesi dikkate alınarak uluslararası alanda , dünya, Avrupa müsabakaları ile ülkemizi tanıtıcı ve önemli görülen turnuvalarda başarılı bir şekilde temsil eden sporculara yönetim kurulu kararı ile ayni ve/veya nakdi ödül verilebilir. 

Başarılı kulüplerin desteklenmesi 

MADDE 6- (1) Bisiklet sporunun gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden spor kulüpleri yetiştirdikleri başarılı sporcu sayısı ölçüsünde yönetim kurulunun kararı ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenir. 

Başarılı sporcu ve antrenörlerin desteklenmesi

MADDE 7- (1) Ülkemizi uluslararası alanda her tür müsabakalarda başarı ile temsil eden, Federasyonun koyduğu antrenman programına tamamen uymayı taahhüt eden, Federasyon kamp merkezlerinde sürekli hazırlık kamplarına katılan ve katılmayı kabul eden, yönetim kurulunca belirlenecek sporcu ve antrenörler ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenir. 

Milli takımların uluslararası maddi ödüllü müsabakalarda ferdi veya takım halinde kazandığı ödüllerin dağıtılması 

MADDE 8- (1) Milli takımlarımızın takım veya ferdi olarak katıldıkları uluslararası maddi ödüllü müsabakalarda, kazandıkları ödülün tamamı veya yönetim kurulunca belirlenecek kısmı, müsabakalara katılan sporculara ve o müsabakada fiilen görev alan teknik ve idari heyet mensupları ile sporcuyu yetiştiren antrenörlere verilebilir. 

Ödüllerin veriliş şekli 

Madde 9- (1) Ödüller, yönetim kurulunun kararı ile verilir. Ödüller taksitlere bölünebilir. Verilecek ödüller banka aracılığıyla ilgiliye ödenir. 

Aynı müsabakada ödül alınması

 MADDE 10 : (1) Uluslararası seviyedeki aynı ferdi müsabakada, birden fazla başarı elde eden sporcuya en iyi derecesinin ödülü verilir. 

Ceza 

Madde 11: (1) Taksirli ve kabahat türü suçlar hariç, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerden dolayı mahkumiyet kararı verilmesi ve 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği uyarınca veya Federasyonun disiplin talimatı gereğince disiplin cezası verilmesi halinde verilen her türlü ayni ve/veya nakdi yardım ve ödül kesilir. Dopingli olduğu veya mevzuata aykırı sponsorluk anlaşması yaptığı tespit edilerek derecesi iptal edilen, madalyası geri alınan sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve kulüplerine verilen ödüller geri alınır.

(2) Ödüllendirilecek olan sporcu, antrenör ve kulüplere son bir yıl içerisinde disiplin kurulunca ceza verilmemiş olması gerekir. 

Tescil şartı 

MADDE 12: (1) Bu Talimatta yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı (6) ay önce kulübe tescil olması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Talimatta yer almayan hususlar 

MADDE 13- (1) Bu Talimatta yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilecek diğer müsabakalarda başarılı olan ve/veya ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve kulüplere, yönetim kurulu kararı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül en üst miktarda verilen ödülün yüzde onunu geçemez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler

 

Yürürlük 

MADDE 14- (1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme 

MADDE 15- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı yürütür.