Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU MİLLİ TAKIM SPORCU SEÇME

TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç


Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; Bisiklet Millî Takım sporcu kadroları ve Milli Takım aday sporcu kadroları ile Milli Takım kamp sporcu kadroları belirlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Talimat; Bisiklet Federasyonu’nun Milli Takım sporcu seçme kriterleri ile ilgili uygulama, esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Talimat, 21/05/1986 tarih ve3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9’uncu maddesi, 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 25/05/2007 tarihli ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük              : Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon                       : Türkiye Bisiklet Federasyonunu,

Federasyon Başkanı       : Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanını,

Antrenör                           : Bisiklet spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyon’dan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan ve Milli Takım çalışmaları için Federasyonca görev ve yetki verilen kişiyi,

Milli Sporcu                      : Uluslararası etkinliklerde ülkemizi temsil etme görevi verilen T.C. vatandaşı olan bisiklet sporcusunu,

…ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Madde 5-

MİLLİ TAKIM SPORCU SEÇME KRİTERLERİ

Milli Takım sporcu kadroları ve Milli Takım aday sporcu kadroları ile Milli Takım kamp sporcu kadroları belirlenirken, aşağıda belirtilen kriterler neticesinde alınan toplam puanlar üzerinden sıralama yapılır ve ilgili kadrolar, hedeflenen organizasyonun gerektirdiği kontenjanı dolduracak şekilde oluşturulur:

Genel Ferdi Klasman:
İlgili organizasyon için istenen kontenjanı dolduracak şekilde, adı geçen organizasyona mümkün olan en yakın tarihe kadar oluşan Genel Ferdi Klasman’ın en son şekli esas alınır.

Örneğin bir Uluslararası Müsabaka (örneğin yurtiçinde veya yurtdışında koşulacak olan bir tur) için, diyelim ki organizasyon her bir katılımcı takımdan ilgili kategoride en fazla 6’şar sporcu istemiş olsun. Bu durumda, bu organizasyonun Federasyon’umuza bildirmiş olduğu en son müracaat tarihine en yakın zamanda yapılmış / yapılacak olan Federasyon müsabakalarında alınmış / alınacak olan puanları da kapsayacak şekilde, en son oluşan Genel Ferdi Klasman esas alınır.

Ancak burada dikkat edilecek husus, çok olağan dışı bir durum söz konusu olmadığı sürece, ilgili organizasyonun Federasyon’umuzdan resmî olarak istediği en son müracaat tarihi aşılmadan önceki son durumun dikkate alınmasıdır.

Değerlendirme şu şekilde yapılır:

Öncelikle kontenjan sayısının %50 fazlası bulunur. Bu hesap yapılırken sonuç buçuklu çıkarsa, küçük tamsayıya yuvarlanır. Örneğin 5 sporcu istenmiş olsaydı, %50 fazlası, 5 + 2,5 = 7,5 yerine “7” olacaktı. İstenen kontenjana uygun nitelikteki alt kategoriye göre (yukarıda belirtildiği üzere en son şekliyle) Genel Ferdi Klasman’da (örneğimizde, yabancı sporcular ve diğer elit sporcular çıkarıldıktan sonra geriye kalanlar arasında, yani U-23 yaş grubunda) en iyi durumda olan sporcuya, hesaplanan kontenjan sayısının %50 fazlasının 3 katı üzerinden tam puan verilir Örneğimizde 6 sporcu istenmişti: %50 fazlası, 9 sporcu olur, yani en iyi durumda olan sporcuya 9 x 3 = 27 tam puan veririz. İstenen alt kategoride son Genel Ferdi Klasman’daki en iyi ikinci sporcuya 9 kişilik %50’lik kontenjan fazlasından bir kişi düşülerek ve bunun 3 katı alınarak, ( 9 – 1 ) x 3 = 24 puan verilir. Üçüncüye ( 9 – 2 ) x 3 = 21 puan verilirken, örneğin altıncıya, ( 9 – 5 ) x 3 = 12 puan verilir. İlk yedek sporcu, yani yedinci 9 puan alırken, dokuzuncu 3 puan alır. Diğerleri 0 puan alırlar. 5 sporcu gönderilecek olsaydı, %50 fazlası 2,5; yani (tamsayıdan dolayı) 2 yedek sporcu olacaktı ve ilk yedi sporcuya sırasıyla 21, 18, 15, 12, 9, 6 ve 3 puan verilecekti.

Yukarıdaki durumu kontenjan sayısına bağlı olarak genelleyecek olursak,

Genel Ferdi Klasman puanı (GFK) = ( k%50 –  n + 1 ) x                                                            (1)

olarak hesaplanır. Burada, k%50, gönderilecek sporcu sayısının %50 fazlasını aşmayacak en büyük tamsayı; n ise, dikkate alınacak son Genel Ferdi Klasman’da ilgili sporcunun, istenen kontenjanın niteliklerini sağlayan sporcular arasında baştan kaçıncı durumda olduğudur.

Bir örnek daha vermek gerekirse, örneğin “elit” kategoride her bir takımdan 8’er sporcunun katılımına müsaade edilen bir organizasyon için Milli Takım kadrosu oluşturulacak ise, k%50 katsayısı, kontenjanın %50 fazlası, yani 8 + 4 = 12 olarak alınır. Son Genel Ferdi Klasman’da yabancılar düşüldükten sonra, en iyi durumdaki sporcu 36; ikinci 33; üçüncü 30; dördüncü 27; beşinci 24; altıncı 21; yedinci 18 ve sekizinci 15 puan alırken; yedekler de, yani dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci sporcular da, sırasıyla 12, 9, 6 ve 3 puan alırlar. Diğerleri buradan “0” puan alırlar.

En Son Yapılan Müsabaka Grubundaki Etap Ferdi Klasman(lar)ı:

İlgili organizasyon için istenen kontenjanı dolduracak şekilde, adı geçen organizasyona mümkün olan en yakın tarihte koşulan / koşulacak olan müsabaka grubundaki Etap Ferdi Klasman(lar)ı’ndaki puan durumu esas alınır.

Dikkate alınacak müsabakaların tarihi konusunda Genel Ferdi Klasman (GFK) puanının hesaplanmasında uygulanan hükümler geçerlidir.

Müsabaka grubundan, en son yapılan puanlı yarışlar anlaşılmalıdır. Yani, büyük Erkekler Yol Yarışı, ertesi gün veya sonraki gün koşulan yine Yol veya Kriteryum, Saate karşı, Tırmanma, vs. gibi aynı organizasyon çatısı altında yapılan ve Milli Takım kadrosu için hedef müsabakalara en yakın tarihli olan, en son yapılan müsabakalardır. Bu müsabakalarda aday sporcuların son durumları dikkate alınarak puanlama yapılır.

Değerlendirme şu şekilde yapılır:

İstenen kontenjanın %50 fazlası, GFK puanının hesaplanmasında kullanıldığı gibi hesaplanır. %50’yi aşmayan en büyük tamsayı üzerinden, en son yapılan müsabaka grubundaki her bir Etap Ferdi Klasmanı için ayrı ayrı puan verilir. Örneğin, 6 kişilik bir U-23 kadronun oluşturulmasında, son yapılan müsabakaların Etap Ferdi Klasman’larında aday sporcuların istenen nitelikleri sağlayan alt kategoride (yani yabancılar ve elitler düşüldükten sonra) en iyi durumda olana %50’lik kontenjan fazlasıyla 9 tam puan, ikinci durumda olana 8, üçüncüye 7, …, altıncıya 4, yedinciye 3, sekiz ve dokuzuncuya 2 ve 1 puan verilir.

Yukarıdaki yöntemi genelleyecek olursak,

Etap Ferdi Klasman puanı (EFK)= ( k%50 –  n + 1 )                                                                       (2)

olarak hesaplanır. Burada, k%50, gönderilecek sporcu sayısının %50 fazlasını aşmayacak en büyük tamsayı; n ise, dikkate alınacak Etap Ferdi Klasman’da ilgili sporcunun, istenen kontenjanın niteliklerini sağlayan sporcular arasında baştan kaçıncı durumda olduğudur. Bu işlem son müsabaka grubunda koşulan diğer etaplar için de ayrı ayrı tekrarlanır. Son yapılan müsabaka grubunda kaç etap koşulduysa bu etaplardan yukarıdaki yöntemle hesaplanmış puanlar aday sporcular için ayrı ayrı toplanır.

Örneğin, 5 kişilik kadro oluşturulurken, Yol Yarışı Etabı’nda ilgili kontenjan niteliklerini sağlayan alt kategoride en iyi dereceyi elde eden sporcu, %50 fazlalık dikkate alındığında 7 tam puan alırken, ikinci 6, üçüncü 5, …, altıncı 2 ve yedinci sporcu 1 puan alacaktır. Aynı şekilde katılmış oldukları örneğin kriteryum etabından da aynı yöntemle puan alacaklar ve bu puanların toplamına göre değerlendirileceklerdir.

Son Yapılan Kamptaki Değerlendirme

İlgili organizasyonun takım kadrosu son bildirim tarihinden önce bu organizasyonla ilgili olarak bir kamp yapılmış ise, ve değerlendirmeye konu olan sporcu bu kampa dahil olmuş ise, ve bu kampta sporcu seçimine dair değerlendirmeler yapılmış ise (bu değerlendirme kamp kadrosu dahilindeki sporcular arasında performans değerlendirmeye yönelik muhtelif yarışlar olabilir), istenen kontenjanın %50 fazlasını aşmayacak en büyük tamsayı üzerinden yarış sonuçlarına göre puanlama yapılır. Örneğin, 5 sporcunun gönderileceği bir uluslararası müsabaka için, kamp içindeki değerlendirme yarışlarında, istenen alt kategori niteliklerine uygun sporcular arasında kaçıncı olduklarına bağlı olarak her bir ayrı yarış için birinciye 7, ikinciye 6, üçüncüye 5, …, altıncıya 2 ve yedinciye 1 puan verilerek, bütün kamp içi değerlendirme yarışlarının toplamı alınarak genel değerlendirmeye dahil edilir.

Yukarıdaki yöntemi genelleyecek olursak,

Kamp-içi Yarış Değerlendirme puanı (KYD)= ( k%50 –  n + 1 )                                                   (3)

olarak hesaplanır. Burada, k%50, gönderilecek sporcu sayısının %50 fazlasını aşmayacak en büyük tamsayı; n ise, dikkate alınacak Kamp-içi Değerlendirme Yarış(lar)ı’nda ilgili sporcunun, istenen kontenjanın niteliklerini sağlayan sporcular arasında baştan kaçıncı durumda olduğudur. Bu işlem kamp süresi içerisinde birden fazla yarış yapılmış ise, her bir yarış için ayrı ayrı tekrarlanır. Bu yöntemle hesaplanan puanlar aday sporcular için ayrı ayrı toplanır ve genel değerlendirmeye dahil edilir.

Antrenörün İnisiyatifindeki Kriterler

Yukarıda bahsedilen kriterlere ilâveten aday sporcuların değerlendirilmesinde şunlar da dikkate alınacaktır:

4.1.   Aday sporcu, Etap Ferdi Klasman puanına (EFK) esas teşkil edecek müsabaka grubundaki etap yarış(lar)ına katılmamış veya tamamlamamış / tamamlayamamış ise, EFK puan(lar)ı olarak “0” puan alacağı gibi, ilgili sporcunun son performans durumu ile ilgili sağlıklı veri alınamamış olacağından, söz konusu etap(lar) için, hedef organizasyon için belirlenmiş olan k%50 katsayısı kadar puan düşümü (her bir tamamlanmayan etap için ayrı ayrı) yapılır. Ancak, antrenör ilgili sporcunun etabı tamamlayamama nedenini geçerli bir mazeret olarak kabul ederse, bu puan düşümünü uygulamayabilir. Mazeretin geçerliliği antrenörün inisiyatifindedir.

4.2.   Aday sporcu, Kamp-içi Yarış Değerlendirme puanına (KYD) esas teşkil edecek yarışlarda uyulması beklenen kurallara aykırı hareket edip, sonuçları etkileyecek düzeyde girişimlerde bulunduğu tespit edilmiş ise, buradan alacağı puandan, hatasına göre puan düşümü yapılır. Kesilecek puan miktarı antrenörün inisiyatifindedir.

4.3.   Aday sporcu için yakın bir zamanda genel performans testleri yapılmış ise, antrenör buradan gelen resmi sonuçlara göre, ilgili kadro için önceden tespit edilmiş olan k%50 katsayısını aşmayacak şekilde artı (+) veya eksi (-) yönde puan inisiyatifinde bulunabilir.

4.4.   Aday sporcunun antrenman ve müsabaka esnasında kaydı tutulmuş nabız verileri var ise, antrenör buradan gelen sonuçların yorumuna göre, ilgili kadro için önceden tespit edilmiş k%50 katsayısını aşmayacak şekilde artı (+) veya eksi (-) yönde puan inisiyatifinde bulunabilir. (Sporcunun bu tarz nabız monitörü kullanmaması sonucu örneğin sür-antrene gibi ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeleri önceden fark etmeyi kolaylaştıracak enstrümanlardan yoksun çalışmaktan kaynaklanabilecek olası kayıplardan ilgili sporcu sorumlu tutulacaktır.)

4.5.   Aday sporcunun geçmiş dereceleri, sezon içindeki genel durumu, antrenman sistematiğine uyumu, takımı içindeki diğer sporculara ve takım düzenine, stratejisine uyumu, hedeflenen organizasyonun (örneğin turun) etap(lar)ının fizikî, topoğrafik yapısına (düz, yokuş, saate karşı, tek-günlük veya etaplı vs. gibi) kişisel performans özelliklerinin uyumu, verimliliği gibi faktörler ile, psikolojik yeterliliği, mental hazırlığı, moral-motivasyonunun son durumu, milli formayı taşıyabilme, genel hal-davranışları, antrenörün inisiyatifiyle artı (+) veya eksi (-) yönde hedef organizasyon için önceden belirlenmiş olan k%50 katsayısını aşmayacak şekilde puanlandırılabilir.

4.6.   Doping kullanıldığına dair antrenörde şüphe oluşması durumunda, ilgili sporculardan derhal numuneler alınarak tetkikleri yapılacaktır. Numune vermeyen sporcu, doping testinde pozitif (+) çıkmış olarak değerlendirilecektir. Testte pozitif (+) çıkan sporcu da ilgili yönetmelikler çerçevesinde cezalandırılacaktır ve diğer kriterlerden kazanmış olduğu bütün puanlar ve haklar tamamen silinecektir. Test resmî sonuçları alınana kadar bütün sporcular doping konusunda temiz olarak değerlendirilecektir. Federasyon rutin kontrollerine ve diğer katılınan organizasyonlarca yapılan /yapılacak tetkiklere ilâveten, antrenör yukarıda belirtildiği şekilde, şüphe duyduğu sporcu(lar)dan numune alınmasını isteme inisiyatifine sahiptir.

Özetleyecek olursak, Büyük Erkekler Milli Takım kadroları ve Milli Takım aday kadroları ve Milli Takım kamp kadroları belirlenirken, yukarıda belirtilen kriterler neticesinde alınan toplam puanlar üzerinden sıralama yapılır ve ilgili kadrolar, hedeflenen organizasyonun gerektirdiği kontenjanı dolduracak şekilde oluşturulur:

Aday Sporcunun Toplam Puanı = GFK + EFKtoplam + KYDtoplam± antrenör inisiyatifi        (4)

Yeniden kısaca açmak gerekirse, yukarıdaki ifadede geçen GFK ifadesi, Genel Ferdi Klasman’ın hedef organizasyonun kadrosuna esas teşkil edecek şekildeki son durumuna göre belirtilen yöntemle hesaplanan puanı;  EFKtoplam ifadesi, değerlendirmeye esas teşkil edecek son yapılan müsabaka grubunun bütün etapları üzerinden belirtilen yöntemle hesaplanan toplam puanı; KYDtoplam ifadesi, hedeflenen organizasyona dair kamp yapılmış ise ve bu kampta değerlendirme amaçlı yarış(lar) yapılmış ise, bu yarışlardan alınan toplam puanı; ± antrenör inisiyatifi ise, antrenörün gerek duyması halinde ilgili kadro için önceden belirlenmiş k%50 katsayısını aşmamak kaydıyla  genel toplama artı (+) veya eksi (-) yönde dahil edebileceği puanlamadır.

Kamp kadrolarında, müsabakalarda dikkate değer bir varlık göstermesine rağmen ilgili kriterleri sağlayacak başarı ve tecrübe düzeyini henüz yakalayamamış fakat yakın geleceğe dönük yüksek düzeyde kuvvetle başarı vaat eden sporcu adayları var ise, antrenörün inisiyatifiyle ve imkânlar ölçüsünde, bu durumdaki 1 veya 2 sporcuya, (Toplanma Kampları ve diğer özel çalışma kampları haricinde) sadece geniş katılımlı Kondisyon Kampları’nda ve geniş katılımlı Hazırlık Kampları’nda yer verilebilir.

Kamp kadrolarında, davet edilip te gelmeyen / gelemeyen herhangi bir sporcunun yerine, kriterler neticesinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk yedek sırada bile olsa, ne bu sporcunun kendi kulübünden, ne de herhangi bir kulüpten, başka bir sporcu alınmaz.

Yürürlük

Madde 6- (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7-(1) Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.