Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; uluslar arası spor yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara, milli sporcu belgesi verilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; özerk spor federasyonları ile Genel Müdürlük bünyesindeki spor federasyonlarının yönettikleri spor dallarında uluslar arası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar.

 Dayanak

Madde 3 —  Bu talimat 03/04/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsüne ile  21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ve 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,

Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonlarını,

Özerk federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturularak tüzel kişilik kazanan, organları genel kurul tarafından seçilerek göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi federasyonları,

Resmi yarışma: Federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan ve Genel Müdürlükçe onaylanmış spor müsabakaları ile özerk spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer alan müsabakaları,

Temsil görevi: Birden fazla ülkenin katıldığı resmi müsabakalarda Türkiye’yi temsil etme görevini,

Millilik Belgesi: Yönetmeliğin 7ci maddesinde belirtilen müsabakalara katılanlara verilen belgeyi,

Yarışma türü: Yönetmelikte belirtilen uluslar arası müsabakaları,

Takım sporu: Birden fazla sporcunun aynı anda karşılıklı olarak takım halinde yapmış olduğu müsabaka ile müsabaka ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan müsabakaları,

Ferdi spor: Takım sporu dışında kalan ve sporcuların tek, tek karşılaştıkları müsabakaları,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler


Temsil görevinin verilmesi


Madde 5 — Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlarda temsil görevi, ilgili federasyonun seçimi ile Genel Müdür ve/veya Bakan onayı ile verilir.

Özerk federasyonlarda temsil görevi, ilgili özerk federasyonun ana statüsü veya talimatlarında belirtilen şekilde verilir.

Temsil görevinin yerine getirilmesi

Madde 6 — Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için sporcunun yurt içinde veya yurt dışında yapılan uluslar arası resmi müsabakalara ait listelerde isimlerinin olması yeterli olmayıp, sporcunun müsabakalara fiilen katılmış olması şarttır.

Milli sporcu belgesi kazanma

Madde 7 — Yurt içinde veya yurt dışında yapılan;

a) Olimpiyat oyunları,
b) Dünya şampiyonası,
c) Avrupa şampiyonası,
d) Akdeniz oyunları,
e) Üniversite oyunları,
f) Gençlik Olimpiyat   oyunları,
g) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM)düzenlenen Dünya Askeri Oyunları,
h) Uluslararası federasyonlarca düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı
hedefleyen kalifikasyon kota ve benzeri müsabakaları,klasman listesinde yer alan, Genel Müdür, Bakan veya özerk federasyon başkanının onayladığı resmi listede ismi bulunan, fiilen müsabakalara iştirak eden takım sporcuları ile ferdi sporcular milli olmuş sayılır ve bu sporculara Milli Sporcu Belgesi verilir.

Uluslar arası müsabaka esnasında veya öncesinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen suçları işlediği tespit edilen sporculara Milli Sporcu Belgesi verilmez.

Kazanılan millilik belgesini kaybetme halleri

Madde 8 — Millilik Belgesi almaya hak kazananlardan; taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ile 7/12/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği gereğince bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping sonucu derecesi iptal edilen sporculara, milli sporcu belgesi verilmez, verilmiş ise iptal edilir.”       

Temsil görevi sayısının tespiti

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 7ci maddesinde belirtilen müsabakalara süresi içinde takımda oynayarak veya müsabaka yaparak temsil görevini fiilen yerine getirmiş olanlar, bir defa milli sporcu olmuş sayılırlar.

Aynı şampiyona veya oyunlarda birden fazla müsabakada oynayan sporcu oynadığı müsabaka sayısı kadar milli olmuş sayılır.

 Milli sporcu belgesi verilmesi


Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre milli olan veya milli sporcu belgesi almak isteyen sporcularla ilgili aşağıdaki belgeler hazırlanır:

a) Görevlendirme onayı.
b) Müsabaka cetveli.
c) Müsabaka sonuç listesi.
d) Sporcunun dilekçesi.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan Milli Sporcu Belgesi, ilgili federasyon başkanı ve Genel Müdür tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sporcuya verilir, bir nüshası Genel Müdürlükte bir nüshası da federasyonda saklanır ve talep halinde Millilik Belgesinin kullanılacağı kuruluşa ayrıca bildirilir. (EK-1)

Özerk federasyonlarda Milli Sporcu Belgesi ana statülerinde belirtilen şekilde verilir.

Milli sporcu kütüğü

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre Milli Sporcu belgesi alma hakkını kazananlar federasyonlarca ilgili kütük defterine kaydedilir.

Ayrıca; Genel Müdürlükçe de Milli Sporcu Belgesi kayıt defteri tutulur. Bu defterlerde; sporcunun adı, soyadı, milli sporcu belgesi alınan spor dalı, tarihi, yeri, katılan ülke sayısı, alınan dereceler belge numarası ayrı, ayrı belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

Madde 12 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış milli sporcu olma hakları saklıdır.

 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 13 —05/08/1999 tarihli ve 23777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Uluslararası Spor Yarışmalarında Türkiye’yi Temsil Eden Sporculara Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik Genel Müdürlük ve Federasyon İnternet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

11 ŞUBAT 2006 TARİH VE 26077 SAYILI RESMİ GAZETE İLE MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK “BU TARİHTEN İTİBAREN BALKAN ŞAMPİYONLARI MİLLİ SPORCU BELGESİ VEİLMESİ KAPSAMINDAN”ÇIKARILMIŞTIR.


30 MART 2006 TARİH VE 26124 SAYILI RESMİ GAZETE (MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)