Güncel YAKLAŞAN FAALİYET
Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Aydınlatma Metni


Türkiye Bisiklet Federasyonu (“Federasyon”) olarak kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişilerin kişisel verilerinin korunmasının ve gizliliğinin temel bir hak olduğuna inanıyor ve güvenliğinizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu nedenle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda sizi aydınlatmak istiyoruz. 

1. Veri Sorumlusu Sıfatı 
KVKK kapsamında Federasyon, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak Federasyon’un kişisel verilerini işlediği kişileri aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. 
2. Federasyon Tarafından Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı 
İlgili kişilerin kişisel verileri, Federasyon tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir. 
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddede yer alan genel ilkeler çerçevesinde;


i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 
ii. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, 
iii. Belirli, açık ve meşru amaçlar ile, 
iv. İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 
v. İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,
 işlenmektedir. 


3. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Federasyon tarafından ait aşağıda belirtilen kişisel veriler ile hukuka uygun yollarla elde edilen diğer tüm kişisel veriler işbu Aydınlatma Metni’nin 4. Maddesinde belirtilen ve KVKK’nın 5 ve 6. maddesinde yer alan kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaç ve şartlarla işlenebilmektedir: 
i. Kimlik Verileri: Ad, soyadı, TC kimlik numarası, fotoğraf, anne-baba adı, cinsiyet, TC kimlik kartı örneği, pasaport bilgileri, yabancı kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, uyruk, lisans numarası, 
ii. İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi,
iii. Özlük Verileri: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, emeklilik bilgisi, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, alınan dereceler, alınan ceza ve ödüller,
iv. Hukuki İşlem Verileri: Dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler,
v. Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri: Güvenlik kamerası kayıtları,
vi. İşlem Güvenliği Verileri: IP adresi bilgileri, şifre ve parola bilgileri,
vii. Finans Verileri: Banka hesap bilgileri, fatura ve makbuz bilgileri, 
viii. Mesleki Deneyim Verileri: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, eğitim düzeyi, hakem olarak kayıtlı olunan il, hakem kategorisi, lisans bilgileri, öğrenim belgeleri, kulüp bilgisi, kulüp başarıları, 
ix. Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Veriler: Video ve ses kaydı, 
x. Sağlık Bilgilerine İlişkin Veriler: Kan grubu, sağlık raporu, kişisel sağlık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kullanılan cihaz ve protez bilgileri,
xi. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler: Adli sicil kaydı,
xii. Yarış Performansı Bilgilerine İlişkin Veriler: Yarış performansı ölçümleri,
xiii. Seyahat Bilgilerine İlişkin Veriler: Konaklama yapılacak yer, konaklama tarihleri, ulaşım bilgileri, 
xiv. Acil durumda Aranacak Kişiye İlişkin Veriler: Acil durumda aranacak kişinin adı, soyadı ve telefon numarası.
4. Kişisel Verileri İşlenen Kişi Grupları Hangileridir? 
Federasyon tarafından kişisel verileri işlenen kişi grupları ve veri kategorileri aşağıdaki gibidir: 
i. Çalışan Adayı: Kimlik verileri, iletişim verileri, özlük verileri, fiziksel mekan güvenliği verileri, mesleki deneyim verileri, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler, 
ii. Çalışan: Kimlik verileri, iletişim verileri, özlük verileri, hukuki işlem verileri, fiziksel mekan güvenliği verileri, işlem güvenliği verileri, finans verileri, mesleki deneyim verileri, görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin veriler, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler, seyahat bilgilerine ilişkin veriler.
iii. Veli / Vasi / Temsilci: Kimlik verileri, iletişim verileri.
iv. Sporcu: Kimlik verileri, iletişim verileri, görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin veriler, sağlık bilgileri, acil durumda aranacak kişiye ilişkin veriler, yarış performans bilgilerine ilişkin veriler, mesleki deneyim verileri, seyahat bilgilerine ilişkin veriler.
v. Sporcu Yakını: Kimlik verileri, iletişim verileri, seyahat bilgilerine ilişkin veriler.
vi. Doktor: Kimlik verileri, iletişim verileri. 
vii. Basın Mensubu: Kimlik verileri, iletişim verileri.
viii. İl ve İlçe Temilcisi: Kimlik verileri, iletişim verileri.
ix. Fizyoterapist: Kimlik verileri, iletişim verileri.
x. Gönüllüler: Kimlik verileri, iletişim verileri.
xi. Kulüp Temsilcisi: Kimlik verileri, iletişim verileri.
xii. Gözlemci: Kimlik verileri, iletişim verileri.
xiii. Masör: Kimlik verileri, iletişim verileri.
xiv. Antrenör: Kimlik verileri, iletişim verileri.
xv. Sponsor Firma Yetkilisi: Kimlik verileri, iletişim verileri.
xvi. Hakem: Kimlik verileri, iletişim verileri, acil durumda aranacak kişiye ilişkin veriler.
xvii. Kurul Üyeleri: Kimlik verileri, iletişim verileri.
xviii. Konuklar: Kimlik verileri, iletişim verileri, seyahat bilgilerine ilişkin veriler.
xix. Ziyaretçi: Fiziksel mekan güvenliği verileri.
5. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
Federasyon tarafından hukuka uygun bir şekilde elde edilen kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları ile aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir:
i. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
ii. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
iii. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
iv. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
v. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
vi. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
vii. Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
viii. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
ix. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
x. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
xi. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
xii. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
xiii. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
xiv. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xv. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
xvi. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
xvii. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xviii. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xix. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
xx. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
xxi. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
xxii. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xxiii. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
xxiv. Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xxv. Talep / Şikayetlerin Takibi
xxvi. Ücret Politikasının Yürütülmesi
xxvii. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
xxviii. Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
xxix. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xxx. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
xxxi. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xxxii. Kurulların Yapılması Süreçlerinin Yürütülmesi
xxxiii. Lisans Kayıtlarının Yapılması Süreçlerinin Yürütülmesi
xxxiv. Başkanlık Seçimlerinin Yapılması Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel verilerinizin işlenmesine dair vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman güncelleyebilir ve geri alabilirsiniz. Geri almaya ilişkin beyanınız tarafımıza ulaştığı anda kişisel verilerinizin işlenmesi durdurulacaktır.
6. Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır?
Federasyon tarafından mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen veri aktarım şartları dâhilinde ve işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; SGK, Bakanlıklar, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, valilikler, belediyeler, yargı mercileri ve diğer yetkili kurumlar, bankalar, mali müşavirler, avukatlar, denetçiler, danışmanlar, seyahat acenteleri, sponsorlar ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
Bunun yanında kişisel verileriniz, organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla yurtdışında yerleşik UCI-Uluslararası Bisiklet Birliği’ne aktarılabilecektir.
7. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz sizin temin ettiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında, internet üzerinden doldurulan veya fiziki olarak tarafımıza ulaştırılan formlar, iş başvuru formları, düzenlenen etkinlikler, insan kaynakları birimleri, sözleşmeler, başvurular, e-postalar, giriş-çıkış ve güvenlik kamerası kayıtları, mülakat görüşmeleri dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla, elektronik, sözlü veya yazılı ortamlardan toplanmaktadır. İşbu toplanan veriler işlendikleri amaç için gerekli olan ve yasalarda öngörülen sürelere tabi olarak kendi veri tabanımızda tutulmaktadır.
Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile açık rızanız kapsamında işlenmekte ve aktarılabilmektedir. 
8. KVKK Uyarınca Federasyon’un Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Federasyon, açık rızanız aranmaksızın hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
i. Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
ii. Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,
iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
iv. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
v. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
vi. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
vii. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Federasyon’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Federasyon tarafından elde edilmiş olan ve KVKK’nın 6. maddesinde açıkça sayılmış olan özel nitelikli kişisel verileriniz, kural olarak yalnızca açık rızanızın bulunması halinde işlenebilir. Ancak KVKK’nın 6. maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde Federasyon, Kurul tarafından belirlenen gerekli güvenlik önlemlerini almak şartıyla, açık rızanız aranmaksızın hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu özel nitelikli kişisel verilerinizi işleyebilir: 
i. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
ii. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilir.


9. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin; 
i. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. İşlenmişse bilgi talep etme,
iii. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
v. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
vi. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
vii. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan v. ve vi. bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
viii. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
10. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesini Talep Etme
KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde veri sorumlusu Federasyon tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Federasyon, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun yöntemi gerekçesini açıklamak suretiyle seçebilecektir.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ile KVKK 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edileceğini belirtmek isteriz. İşbu mesnetle; Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 7/3 hükmü uyarınca; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınacağı ve işbu kayıtların diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanacağını belirtmek isteriz.
10. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan Doğan Hakların Kullanılması
KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Federasyon’a yukarıda sayılmış olan haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Başvurularınız, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlanmaktadır. Başvurunuza ilişkin yanıtın tarafınıza ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır.
Bu çerçevede Federasyon’a yapılacak başvurular, yazılı olarak Beştepe Mahallesi, Söğütözü, Nergiz Sokak, Via Tower İş Merkezi, No:7A/15 Yenimahalle/ANKARA  adresine şahsen, posta yoluyla, noter kanalıyla veya info@bisiklet.gov.tr adresine e-posta gönderilerek yapılabilir.
11. Ücretlendirme
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca işlem ücreti alınabilecektir.
Saygılarımızla,
Türkiye Bisiklet Federasyonu