Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

KAMP EĞİTİM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1– (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen eğitim öğretim ve gelişim kampları ile milli takım hazırlık kamplarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, kampa katılan sporcuların performanslarının geliştirilmesi, tutum ve davranışlarında müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması, kampta görev alacak kamp müdürü, antrenör, doktor, beslenme uzmanı, fizyoterapist, psikolog, spor masörü, spor uzmanı, sporcu ve diğer görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2– (1) Bu Talimat, kamplardaki her türlü düzenin sağlanması ve kamp programlarının uygulanması için  kamplarda görevli yönetici, teknik eleman, antrenör, sporcu ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3– (1) Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesine ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesine ve 03/04/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4– (1) Bu Talimatta geçen;

a) Antrenör : Antrenörlük belgesine sahip, sporcuları ulusal ve uluslararası kural ve tekniklerle uygun olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etme görev ve yetkisine haiz olan ve kampta görevlendirilen kişiyi,

b) Beslenme Uzmanı  : Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,

c) Doktor : Üniversitelerin tıp fakültesi bölümlerinden mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,

ç) Federasyon : Türkiye Bisiklet Federasyonunu,

d) Fizyoterapist  : Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okullarından mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,

e) Genel Müdür  : Spor Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,

g) İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

ğ) Kamp Müdürü : Kampın yönetim ve işleyişinden sorumlu Federasyonca görevlendirilen kişiyi,

h) Psikolog : Üniversitelerin psikoloji ve rehberlik, danışmanlık bölümünden mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,

ı) Sporcu : Bisiklet branşında lisanslı spor yapan kişiyi,

i) Spor Masörü : Spor masörü kursunu başarı ile tamamlayıp belge alan ve spor masajı konusunda tıbbi ve genel bilgilere sahip olup kampta görevlendirilen kişiyi,

j) UCI : Uluslararası Bisiklet Birliğini, ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kamp müdürünün görev ve sorumlulukları

Madde 5– (1) Kamp müdürü, Federasyon Başkanlığına karşı sorumlu olup;

a) Kampla ilgili çalışmaları düzenlemek, eğitim-öğretim ve antrenman programlarını uygulatmak,

b) Kamp hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için ilgililerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Kamp ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

ç) Kampın düzenli bir şekilde yürütülmesi için Federasyon Başkanlığı ve ilgili İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde bulunmak,

d) Antrenörler tarafından hazırlanan kamp çalışma programını uygun yerlere asmak ve Federasyona bildirmek,

e) Sporcuların çalışma dışında kalan zamanlarını kontrol altında tutmak, sosyal ve kültürel etkinlikler organize etmek,

f) Kampın günlük faaliyetlerini yazılı olarak tutmak ve kamp sonunda düzenleyeceği raporu Federasyona bildirmek,

g) Kamp disiplinine uymayan, huzur bozucu söz ve davranışlarda bulunan antrenör, sporcu ve diğer görevlileri ikaz etmek, tekrarı halinde bir rapor ile Federasyona bildirmek, gerektiğinde antrenörle birlikte tutacağı tutanakla kampla ilişiğini kesmek,

ğ)Doping numune alımı için gelen görevlilere yardımcı olmak ve ilgili sporcuları hazırlamak,

h)Doping , sağlık ve sosyal konularla ilgili olarak sporcuları bilgilendirici toplantılar yapmak,

ı) Kampa katılanların barınma ve ulaşımları ile ilgili puantajları tutmak ve antrenörlerle birlikte imzalamak,

i) Davranış ve kıyafet konusunda gerektiğinde kamptakileri uyarmak,

j) Kampın disiplini ve idaresinden sorumlu olmak,

k)Federasyonun izni ile basın mensuplarına bilgi vermek veya röportaj yapmak,

l) Geçerli mazeretlerinin uygun görülmesi halinde izin vermek,

m) Kampa katılımın yetersiz olması veya kamp koşullarının uygun olamadığı hallerde kampın devam edip etmeyeceğine karar vermek,

n) Geçerli mazereti olmadan kampın başlama tarihinden itibaren iki gün içinde katılmayanları kampa almamak,

görevlerini yürütür.

(2) Kamp müdürünün kampta bulunmadığı zamanlarda, kıdemli antrenör kamp müdürü yerine görevlendirilir.

Antrenörün görev ve sorumlulukları

Madde 6– (1) İdari yönden kamp müdürüne, teknik yönden teknik kurula karşı sorumlu olup;

a) Kampa katılan sporcuların teknik- taktik ve çalışma programlarını uygulanmasını sağlamak,

b) Kamp sırasında sporcuların isteklerini kamp müdürüne iletmek,

c) Sporcularla ilgili performans gelişimlerini takip etmek,

ç) Kıyafet ve davranışları ile sporculara örnek olmak,

d) Antrenman, dinlenme, yemek, eğlence ve yatma zamanlarında sporcuları kontrol etmek,

e) Kamp sonunda federasyona verilmek üzere teknik rapor hazırlamak,

f) Kamp sonunda sporcularla ilgili performans, istatistiki bilgileri ve teknik konuları içeren raporu hazırlamak ve Federasyona iletilmek üzere kamp müdürüne teslim etmek,

g) Kampın başlama tarihinden itibaren iki gün içinde kampa katılmak,

ğ) Kamp müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak, görevlerini yürütür.


Doktorun görev ve sorumlulukları

Madde 7– (1) Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

a) Kampta bulunanların sağlıkla ilgili hizmetlerini yürütmek,

b) Her gün ve lüzumlu görülen zamanlarda sporcuların sağlık durumlarını kontrol etmek ve sporcu sağlık formu düzenlemek,

c) Sporcuların antrenmana ve müsabakaya katılıp katılamayacaklarını rapor etmek,

ç) Kampa en yakın sağlık merkezi ile irtibat kurmak ve sağlık önlemleri ile ilgili konularda gerekli tedbirleri almak,

d) Sporcu sağlığı, spor sakatlıkları ve ilk yardım konularında sporcuları ve antrenörleri bilgilendirmek, gerekli önlemleri almak,

e) UCI tarafından yayınlanan doping listesinde yer alan maddelerin ve ticari isimlerinin güncellenmiş listesine sahip olmak ve sporcuları doping konusunda bilgilendirmek, görevlerini yürütür. 


Beslenme uzmanının görev ve sorumlulukları

Madde 8– (1) Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

a) Kampta, bisiklet sporunun özelliğine ve sporcuların alması gereken kalori miktarına göre beslenme programı hazırlamak,

b) Sporcuların özel beslenme ve kilo sorunları ile ilgili beslenme programları hazırlamak,

c) Yiyeceklerin hijyenik ortamlarda uygun lezzette ve besin değerlerini kaybetmeden pişirilmesini sağlamak ve dağıtımını kontrol etmek,

ç) Sporcuların dengeli ve yeterli beslenmeleri konusunda sporcu ve yöneticileri bilgilendirmek, görevlerini yürütür.


Fizyoterapistin görev ve sorumlulukları

Madde 9– (1) Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

a) Sporcuların fiziksel ve fizyolojik testlerini (antropemetrik ölçüm, kas kuvveti, kuvvette dayanıklılık, aerobik ve anaerobik testler v.b) yapmak ve daha yüksek performans için sporcu ve antrenörlerle işbirliği içerisinde çalışmak,

b) Akut ve acil durumlarda ilk yardım prensibini uygulamak, saha içindeki sporcuyu değerlendirip ön tedavi yöntemlerini uygulamak ve gerekli ise sağlık kuruluşuna sevk etmek,

c) Yaralanmış sporcunun tedavi ve rehabilitasyon programını belirleyip uygulamak, sahaya döneceği zamanın belirlenmesine yardımcı olmak,

ç) Her türlü koruyucu ve destekleyici (bandaj, bantlama, splint ) malzemeyi tatbik etmek,

d) Doktor, sporcu, antrenör, fizyoterapist ve masörle işbirliği içinde çalışmak, görevlerini yürütür.


Psikoloğun görev ve sorumlulukları

Madde 10– (1) Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

a) Sporcuları performans ve başarı düzeylerinin artması için psikolojik yönden müsabakaya hazırlamak,

b) Sporcunun kişilik, zihinsel yetenek, konsantrasyon yeteneği, duygusal ve bilişsel özelliklerini saptayarak gerekli çalışmaları yapmak,

c) Sporcunun stres profilini, görsel ve dokunsal reaksiyon zamanını ölçerek yarışma döneminde stres yaşamaması için gerekli önlemleri almak,

ç) Psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek, görevlerini yürütür. 


Spor masörünün görev ve sorumlulukları

Madde 11– (1) Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

a) Sportif motivasyona katkı sağlamak,

b) Kasları uyararak sportif aktivite için hazırlamak,

c) Sporcunun ruhsal gerginliğini gidermek,

ç) Sporcuya pasif ısınma sağlamak,

d) Geçirilmiş sakatlıklar sonucu sporcuda gelişen fiziksel güvensizliği gidermek,

e) Aktivite sırasında oluşabilecek kas gerginliği ve krampları gidermek,

f) Aktivite sonrasında sporcunun iyi dinlenmesini sağlayarak bir sonraki çalışmanın verimini arttırmak, görevlerini yürütür. 


Sporcunun görev ve sorumlulukları

Madde 12– (1) Sporcu kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

a) Kamp kurallarına ve talimatlarına uymak, tutum ve davranışları ile çevresine örnek olmak,

b) Antrenör ve/veya kaptanın belirlediği yer ve zamanda istenilen uygun kıyafetle ve bakımlı olarak hazır bulunmak,

c) Sporcuya ve centilmenliğe yakışır davranışlarda bulunmak,

ç) Bulunduğu ortam ve çevrenin temizliğine özen göstermek,

d) Kamp çalışma programına uymak,

e) Geçerli mazereti nedeniyle kamptan süreli veya erken ayrılması gereken durumlarda kamp müdürüne yazılı bilgilerini vermek,

f) Kamp doktorunun bilgisi dışında tedavi amaçlı olsa dahi herhangi bir ilaç kullanmamak

g) Kampın başlama tarihinden itibaren iki gün içinde kampa katılmak sporcunun görev ve sorumluluklarıdır.


Diğer görevliler

Madde 13– (1) İhtiyaç doğrultusunda Federasyon tarafından görevlendirilebilecek personeldir. Kampın özelliğine, süresine ve sporcu sayısına göre kamplarda ihtiyaç halinde başka elemanlarda görevlendirilebilir. Bunlar, sporcuların performanslarını koruyucu ve geliştirici yönden uzmanlık alanlarında kamp müdürü, antrenörlerle işbirliği içinde çalışır.  


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamp Listesinin, Kamp Yeri ve Kamp Malzemelerinin Belirlenmesi

Kamp listesinin belirlenmesi

Madde 15- (1) Kamp listeleri aşağıdaki aşama usul ve esaslara göre  belirlenir.

1.Aşama: Milli takım antrenörleri Teknik Kurul Başkanlığına listelerini gönderir,

2.Aşama: Teknik Kurul Başkanlığı diğer kurul üyelerine gönderir ve Kurul Başkanı ilgili kamp listesini dosyasına koyar,

3.Aşama: Teknik Kurul Başkanlığına gelen milli takım listeleri Federasyona gönderilir,

4.Aşama: Federasyon o günkü şartlarda listeleri değerlendirmeye alır, gerek görüldüğünde liste sayısının düşürülmesi ya da yükseltilmesi, kamp yerinin değişmesi, kamp süresinin kısaltılması yada uzatılması işlemleri yapılır,

5.Aşama: Federasyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu kampın yapılacağına ya da yapılmayacağına dair Başkanlık oluru alınır ve Teknik Kurul Başkanlığına bildirilir,

6.Aşama: Federasyon tarafından Teknik Kurul Başkanlığına gönderilen karar Kurul Başkanlığınca karar defterine kaydedilir,

7.Aşama: Kampın yapılması halinde Federasyon tarafından gerekli izin yazılarının yazılması,işlemleri ile tamamlanır.

Kamp yerinin belirlenmesi

Madde 16-  (1) Kamp yerleri aşağıdaki aşama usul ve esaslara göre  belirlenir.

1.Aşama: Milli takım antrenörleri tarafından kamp yeri istekleri konusunda Teknik Kurul başkanlığına imzalı beyanda bulunulur,

2.Aşama: Teknik Kurul Başkanlığı milli takım antrenörleri tarafından gelen yazılara istinaden en az üç yer araştırması yapar ve sonuçlarının yazılı beyan haline getirir,

3.Aşama: Yazılı beyan haline gelen kamp yeri sonuçlarını Federasyona gönderilir,

4.Aşama:Federasyon tarafından kamp yeri sonuçlarının incelenerek o günkü şartlarda değerlendirilir,

5.Aşama: Federasyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu kampın nerede yapılacağına dair Başkanlık oluru alınır ve Teknik Kurul Başkanlığına bildirilir,

6.Aşama: Federasyon tarafından Teknik Kurul Başkanlığına gönderilen kararın Kurul Başkanlığınca karar defterine kaydedilmesi işlemleri ile tamamlanır.

Kamp malzemesinin belirlenmesi

Madde17- (1) Kamp malzemelerinin belirlenmesi işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur.

 1.Aşama: Milli Takım mekanisyenleri tarafından malzeme konusunda Teknik Kurul başkanlığına imzalı beyanda bulunur,

2.Aşama: Teknik Kurul Başkanlığı,  milli takım mekanisyeni tarafından gelen yazıyı değerlendirerek Federasyona gönderir,

3.Aşama: Federasyon tarafından malzeme listesi incelenerek o günkü şartlarda değerlendirilir tespit edilen malzemeler, Satın Alma ve İhale Talimatındaki usullerle fiyat araştırması yaparak en az üç farklı firmadan teklif alınır  ve en uygun teklifi veren firmadan alınır,

4.Aşama: Federasyonca satın alınan malzemelerin, Milli Takım mekanisyenince Federasyonun deposundan tutanak karşılığı teslim alınması, malzemelerin kampta tutanak karşılığı kullanılması ve kamp bitiminde tutanak karşılığında depoya teslim edilmesi işlemleri ile tamamlanır. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Talimatta hüküm bulunmayan haller

Madde 18- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik ana statü ve talimatlar doğrultunda Yönetim Kurulu tarafından alınır. 

Yürürlük

Madde 19– (1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20– (1) Bu Talimat Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı tarafından yürütülür.