Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

 HARCIRAH TALİMATI TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Bisiklet Federasyonunun düzenlediği veya izin verdiği il,ulusal,uluslararası yarışma ve turnuvalarda, etkinliklerde görevlendirilen hakem, gözlemci, eğitimci, temsilci ile yarışmalarda görevlendirilecek diğer görevlilerin, görev ücreti ile sporcu, kafile yöneticisi, antrenör, Federasyon kurulları üyelerine planlı ve gündemli toplantıları için ödenecek harcırah ve ulaşım ücretlerinin saptanması, ödeme prensip ve yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Talimat; yurt içinde ve yurt dışında yapılacak organizasyonlarda hakem, gözlemci, eğitimci, temsilci, Federasyon kurulları üyelerini, yönetici, antrenör ve özel kuruluşlar ile görevli diğer personeli kapsar. 

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve 28358  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi ve 03/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu talimatta geçen;

a) Ana Statü                  : Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsünü,

b) Başkan                      : Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanını,

c) Federasyon               : Türkiye Bisiklet Federasyonunu,

ç) Genel Müdürlük        : Spor Genel Müdürlüğünü,

d) Hakem                       : Bisiklet yarışlarını belli yazılı kurallara göre yöneten kişiyi,

e) Gözlemci                   : Bisiklet yarışlarını bir düzen içerisinde oluşup oluşmadığını, hakemlerin görev bilincini izleyen kişi veya kişileri,

f) Eğitim Görevlisi        : Hakem ve gözlemcilerin, sporcuların, eğitim gereksinimleri için açılan kurs ve seminerlerde ders veren kişiyi,

g) Diğer Görevliler       : Bisiklet organizasyonlarında, etkinliklerinde alt yapı ve düzenlemeler ile ilgili yapılan görevlendirmeyi,

h) Seans                       : Bisiklet yarışlarının 1 birim görev ücreti hesaplamasında kullanılan kavramsal değeri, ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Hakem, gözlemciler, temsilciler ve diğer görevlilerin görev ücreti

MADDE 5– (1) Ulusal yarışmalarda, resmi ve özel müsabakalar ve turnuvalar ile diğer bisiklet etkinliklerinde görevlendirilen hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilere ödenecek görev ücretleri hesaplama prensipleri doğrultusunda yılda en az bir kez Yönetim Kurulunca düzenlenerek yürürlüğe girer.

Eğitim görevlilerinin görev ücretleri

MADDE 6 – (1) İl ,bölgesel veya ulusal düzeyde hakem ve gözlemcilerin eğitimleri ile hakem ve antrenör yetiştirme kursu için görevlendirilen eğitim görevlilerine ödenecek görev ücretleri hesaplama prensipleri doğrultusunda yılda en az bir kez Yönetim Kurulunca düzenlenir.

(2) Bulunduğu il/ilçe merkez sınırları içinde görev yapan eğitim görevlilerine harcırah ödenmez, yol giderleri karşılanır. Ancak aynı ilin merkez ilçesi dışında kalan ilçelere ikamet yevmiyesi ödenir, seyahat yevmiyesi ödenmez.

Harcırah

MADDE 7 – (1) Ulusal veya il düzeyinde gerçekleştirilecek bisiklet faaliyetlerinde görevlendirilecek her türlü görev unvanına sahip kişiler ile eğitim görevlilerine, Federasyon kurulları üyelerine gündemli toplantılarında, görev ücreti ödenmeyen günler ve yolda geçen süreler için harcırah ödenir.

(2) Yurtiçi geçici görevlendirmelerde Gelir Vergisi Kanunun 24. maddesindeki beyan ve stopaj ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla günlük harcırah, 6245 Sayılı Harcırah Kanununda belirlenen 1. derece Devlet memuruna ödenen harcırah miktarı kadardır.

(3) 1 günlük yarışlarda teknik toplantı ve yol dahil 4 gün, 2 günlük yarışlarda teknik toplantı ve yol dahil 5 gün, yol mesafesi Federasyon merkezinden (Ankara) 1000 kilometreden uzun olan illerde yapılan yarışlarda teknik toplantı ve yol dâhil olmak üzere yarışmaya katılan her sporcuya derecelerine bakılmaksızın harcırah ödenir.

(4) Uçak ile yapılan yolculuklarda bilet üzerindeki gidiş ve dönüş tarihleri esas alınır.

Hangi görevlilerin uçak ile yolculuk yapabileceklerine Yönetim Kurulu karar verir. Uçak bileti gün ve tarihleri arasındaki zaman;

a) 24 saatten az ise, bir günlük,

b) 24 saatten fazla ise iki günlük, harcırah ödenir.

(5) Bulunduğu il/ilçe sınırları içinde görev yapan hakem, gözlemci ve diğer görevlilere yol giderleri ve görev ücreti dışında bir ödeme yapılmaz.

(6) Uluslararası müsabakalarda ülkeden çıkış – ülkeye dönüş günleri dahil harcırahları 10.1.2016 tarih ve 29589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karara göre ödenir.

(7) Kamplarda iaşe ve ibateleri sağlanan günlerde 1/3 oranında harcırah ile yol gideri ödenir.

Ulaşım bedeli

MADDE 8 – (1) Hakem, gözlemci ve eğitim görevlileri ve temsilciler ile yarışmalarda görevli diğer personelin, Federasyon kurulları üyelerinin gündemli toplantılarında, ulaşım bedellerinin saptanmasında; tren, otobüs, deniz otobüsü ve uçak ile yapılan yolculukları ya da rayiç bedelleri esas alınır. Ödemeler gidiş-dönüş olarak hesaplanır.

(2) Ulaşım araçlarına göre yolculukların prensip ve yöntemleri:

a) Uçak ile yapılan yolculuklarda, bilet gidiş-dönüş olarak alınmış ise, biletin fotokopisi yolcu tarafından imzalanarak Federasyona verilir, gidiş – dönüş uçuş kartları ile bilet asılları ise; yolculuk sona erdikten sonra 5 gün içinde elden veya posta ile gönderilir.

b) Uçak bileti ücretleri, sınıfına bakılmaksızın, ekonomik sınıf tarifesinden ödenir. Ancak; temsil hakkı, zorunlu seferlerde ekonomik sınıf koltuk olmaması ve protokol uygulamasının gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ile ekonomik sınıf uygulamasından belirli süreli olarak vazgeçilebilir.

c) Karayolu ile yapılan yolculuklarda otobüs, tren, veya diğer toplu taşım araçları için ödenecek bedel, yarışmaların yapıldığı il/ilçenin belediye başkanlığınca belirlenen iller / ilçeler arası karayolu yolcu taşıma bedeli kadardır. Bilet ibrazı durumunda bilet üzerindeki tarife uygulanır. Ancak özel araçla ulaşımın sağlanması Federasyon tarafından onaylanırsa, Türkiye Bisiklet Federasyonu adına otobüs bilet rayici kadar akaryakıt faturası belgelendirilir.

d) Özel yarışmalarda görevlendirilen hakem, gözlemci ve temsilciler için ödenecek miktarlar bu talimat esaslarınca belirlenen bedellerden az olmamak koşulu ile yapılacak protokolde yer verilir.

Yarışmaların ertelenmesi

MADDE 9 – (1) Yarışmaların herhangi bir nedenle bir gün sonraya ertelenmesi durumun da alınacak hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilere ilgili maddelerde belirtilen harcırahlarına ek olarak bir günlük harcırah merkezden daha sonra ödenir.

Görev ücreti ödemelerinin prensipleri

 MADDE 10 – (1) Görev ücretleri seans hesabına göre tahakkuk ettirilir. Buna göre günde iki seans olarak adlandırılır.

(2) İki günlük yarışlarda seans ücreti ödenir.

Ödemelerde kullanılacak belgeler

MADDE 11 – (1) Toplu Seyahat Yolluk Bildirimi, Seans Ücret Bordrosu görevlendirilen Federasyon yetkilileri tarafından düzenlenir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Talimatta hüküm bulunmayan haller

 MADDE 12 – (1) Bu Talimat ile Talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya ve uygulama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı yürütür.