Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı bisiklet yarışmalarını yönetecek hakem ve gözlemcilerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat, hakem kurullarının seçimini, görev ve yetkilerini, çalışma prensiplerini, Federasyon, il ve ilçe müdürlüklerince düzenlenecek her türlü resmi ve özel yarışmalarda görev alacak hakemlerde aranacak nitelikleri, hakem eğitimlerini, görevlendirilmelerini, derece yükselmelerini ve kıyafetleri ile gözlemcilere dair hükümleri kapsar.

Dayanak


MADDE 3- (1) Bu Talimat, Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetim Kurulunun

11/01/2008 tarihli 01 sayılı kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;

Federasyon                                    : Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’nı,

Federasyon Başkanı                     : Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı’nı

İl Müdürü                                       : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü’nü,

İl Müdürlüğü                                 :  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü,

İlçe Müdürlüğü                             :  Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nü,

İl Spor Dalı Temsilcisi                 :  Bisiklet İl Spor Dalı Temsilcisi’ni,

UCI                                                :  Uluslararası Bisiklet Birliği’ni,

UEC                                               :  Avrupa Bisiklet Birliği’ni,

UBC                                               :  Balkan Bisiklet Birliği’ni,

MHK                                              :  Merkez Hakem Kurulu’nu,

Yarış Komiseri                             :   Yarışı Yöneten Baş Hakemi

Gözlemci                                      :   Hakemleri Denetleyen Görevliyi,

UCI Komiseri                                :   UCİ Komiserlik kursunu başarı ile bitirenleri, ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM

Hakem Kurulları

Hakem Kurullarının Çeşitleri

MADDE 5- (1) Hakem Kurulları, Merkezde; Merkez Hakem Kurulu, İllerde; İl Hakem Kurulu, İlçelerde; İlçe Hakem Kurulundan oluşur.

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

MADDE 6–

(1) Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile 5 üyeden oluşacak şekilde kurulur. Federasyon Başkanı, Kurul üyelerinden birini Kurul Asbaşkanı olarak seçer. MHK’nun tabii başkanı Federasyon Başkanıdır. Federasyon Başkanı’nın toplantılara katılmadığı hallerde Asbaşkan, Kurula başkanlık eder. Federasyon Başkanı gerekli gördüğü takdirde, Federasyon Başkanı gerekli gördüğü takdirde, Yönetim kurulu onayı ile MHK’da değişiklik yapabilir.

(2) MHK ilk toplantısında kendi arasında görev dağılımını yapar. Kurul üyeleri arasından bir sekreter ile hakemlerin sicillerini düzenleyecek, formlarını tanzim edecek, vize işlemlerini yapacak iki üye seçer. Bunlar yaptıkları hazırlıkları MHK’na sunar.

(3) Federasyon Başkanı toplantıya başkanlık etmediği takdirde, MHK’nun aldığı kararlar Karar Defterine işlenir ve Federasyon Başkanı tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi

MADDE 7- (1) MHK, Federasyon Başkanının seçildiği dönem  süresince kuruluşu ile ilgili her türlü faaliyeti yürütür. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. MHK yeniden oluşuncaya kadar eski üyeler görevlerine devam ederler.

(2) Üyelerin Görev Süreleri;

a) Federasyon Başkanı’nın görevden ayrılması,

b) Federasyon Yönetim Kurulunun Kararı,

c) MHK’nin çoğunluğunu kaybetmesi,

ç) Üç ay üst üste MHK’nun toplanmaması,

d) MHK Üyelerinin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi,

Hallerinde sona erer.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

MADDE 8– (1) Merkez Hakem Kuruluna üye olacaklarda şu özellikler aranır:

a) En az 4 yıl faal olarak Hakemlik yapmış olmak,

b) Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmak,

c) Faal sporcu, antrenör ve kulüp idarecisi olmamak,

ç) Yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olmak,

d) 30 yaşından küçük olmamak,

e) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı

MADDE 9- (1) Federasyon Başkanı veya MHK Asbaşkanı, MHK’nu ihtiyaç halinde her zaman toplantıya çağırabilirler. Toplantılarda alınacak kararlarda çoğunluk şartı aranır. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık edenin bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Kararlar karar defterine yazılır, katılan üyelerce imzalanır, Federasyon Başkanının onayını  müteakip ilgililere tebliğ edilir. Federasyon Başkanı gerekli gördüğü takdirde toplantılara Federasyon Genel Sekreterinin de katılmasını sağlar.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 10- (1) Merkez Hakem Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) UCI’nin hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumlarını, konu ile ilgili yayınlarını en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

b) İllerden gelecek kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak.

c) UCI’nin düzenleyeceği kurs ve seminerlere katılacak olan hakemleri belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Yurtiçinde yapılacak hakem kurs ve seminerlerinde öğreticilik yapabilecek yabancı hakem ve gözlemcilerin  temini için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

d) Hakemlik kursu sonucunda sınavı kazanarak aday hakem olmaya hak kazananları belirleyip, lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

e) Hakemlerin terfi sınavlarını yapmak, kazananların Federasyon Başkanı’nın onayını müteakip terfi işlemlerini yapmak.

f) Ulusal hakemlerden başarılı görülenlerin Federasyon aracılığı ile UCI’ye Uluslararası Hakemlik için tekliflerini yapmak, terfi sınavına göndermek.

g) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri değerlendirmek üzere görevlendirilen gözlemcilerin raporlarını incelemek.

ğ) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak.

h) Hakemlerin yönettikleri müsabakalarda görülen aksaklıklarla ilgili telkin ve tavsiyelerde bulunmak.

ı) Hakemlerin bu Talimatta  belirtilen kıyafetlerle yarış yönetmelerini sağlamak.

i) Federasyon faaliyet programında yer alan her türlü faaliyetin yarış komiser ve yardımcıları ile hakemleri tayin ederek listeleri federasyona sunmak.

j) Suç sayılan davranışlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirler almak ve gerektiğinde Federasyon Disiplin Kurulu’na sevk edilmek üzere federasyona yazılı öneride bulunmak.

k) Hakemlerin dosyalarını, bilgi fişlerini ve sicillerini tutmak, bu maksatla hakem bilgi formunu hazırlamak.

l) Federasyon Yönetim Kurulundan alınacak onay doğrultusunda hakem kurs ve gelişim seminerleri düzenlemek ve uygulamak.

m) Sezon sonunda yapılan tüm yarışların klasmanını çıkararak, ilgili yerlere gönderilmek üzere, federasyona sunmak.

n) Hakemlerin vizelerini hazırlayarak Federasyon’un onayına sunmak.

2) MHK üyeleri müsabakalarda Yarış Komiseri, Gözlemci olarak görev alabilir. Harici bir görev alamaz.

Merkez Hakem Kurulu’nun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkileri

MADDE 11- (1) Merkez Hakem Kurulu il ve ilçe hakem kurulları ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:

a) İl ve ilçe hakem kurullarının başvurularını incelemek ve sonuca bağlamak.

b) İl ve ilçe hakem kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak.

c) Hakemlikle ilgili işlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak.

ç) İl ve ilçe hakem kurullarının görevlerinin sona ermesi için Federasyon’a teklifte bulunmak.

d) İl hakem kurulu’nca teklif edilen hakem terfilerini incelemek ve sonuçlandırmak.

e) Değişen kurallar hakkında il ve ilçe hakem kurullarını bilgilendirmek.

Merkez Hakem Kurulunun Hakem Lisansını İptal Yetkisi

MADDE 12- (1) Hakemlik lisansları MHK’nca aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir,

a) Hakemin istifa etmesi,

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c) Özürsüz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemek.

ç) Onur kırıcı hareketlerde bulunmak.

d) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunduğu tespit edilmek,

e) Hakikate uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği ya da taraflardan maddi veya manevi menfaat temin ettiği anlaşılmak.

f) Teşkilat  mensupları aleyhine basın ve yayın yolu ile suçlamalarda bulunmak,

g) Federasyon Disiplin Kurulu’nca haklarında altı ay ve daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak.

ğ) MHK tarafından yapılan seminerlere geçerli mazeret olmadan üç (3) defa katılmamak.

(2) MHK tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamaz.

(3) Yukarıda sayılan maddelerden birinin hakemlerce yapılması halinde MHK’nca hakemlik yapma hakları sona erdirilmesi ve  lisanslarının iptali için alınan karar, Karar Defterine yazılır ve  Federasyon Başkanının onayı üzerine  ilgiliye tebliğ edilir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl ve İlçe Hakem Kurulları

İl ve İlçe Hakem Kurulu Kurulma Zorunluluğu

MADDE 13- (1) Aday hakemler dahil lisanslı faal hakem sayısı en az beş olan illerde ve ilçelerde hakem kurulları kurulması zorunludur. Hakem kurulu olmayan yerlerde bu hizmetleri il temsilcisi yürütür.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Seçimi

MADDE 14- (1)  İl ve ilçe hakem kurulu il ve ilçede mevcut lisanslı aday hakemler dahil faal hakemler tarafından oy çokluğu ile seçilir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra yapılacak seçime katılacakların oyları ile seçim yapılır ve neticeler bir hafta içinde MHK’na bildirilir.

(2) İl ve ilçe hakem kurullarının başkanı, bisiklet il temsilcisidir. Kurul, başkan hariç beş kişiden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri

MADDE 15- (1) Bisiklet il temsilcisi veya başkan il ve ilçe hakem kurulu’nu her zaman toplantıya çağırabilir. Başkanın olmadığı hallerde toplantıyı başkan yönetir. İl ve ilçe hakem kurulu çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

MADDE 16- (1) İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinde bu Talimatın 28 nci maddesinde yer alan hakem olacaklarda aranacak şartlardan başka;

a) En az iki yıl faal hakemlik yapmış olmak,

b ) Disiplin Kurulundan üç ay veya daha fazla ceza almamış olmak,

c) Kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör ve faal sporcu olmamak,

şartları aranır.

(2) Yukarıda belirtilen şartlara haiz yeterli sayıda faal hakem yoksa hakem kategorisinde görev yaptıktan sonra hakemliği bırakmış olup, sağlık bakımından bu görevi yapmada engel hali bulunmayanlar il veya ilçe hakem kurullarına seçilebilirler.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi

MADDE 17-(1)  İl ve ilçe hakem kurullarının görev süreleri iki yıldır. Bisiklet il temsilcileri gerek gördükleri zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi MHK’ya teklif edebilirler. Bu gibi durumlarda il ve ilçe hakem kurullarının değiştirilmesi  teklifi MHK tarafından incelenerek uygun görüşle birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri

MADDE 18- (1) İl ve ilçe hakem kurulları’nın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Federasyon ve il temsilcisi tarafından verilen hakemlikle ilgili görevleri yapmak.

b) Hakem kursu açılması için Federasyon’a teklifte bulunmak.

c) Mevcut hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edeceklerin terfileri için MHK’na teklifte bulunmak.

ç) Federasyonun izni ile hakemlik konusunda konferanslar tertip etmek, nazari ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

d) Federasyonun izni ile gelişim seminerleri düzenlemek.

e) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları kesin karara bağlamak üzere MHK’na bildirmek.

f) Talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri müsabaka yönetmekten yasaklamak, gerektiğinde lisanslarının iptali için sebepleri ile birlikte durumu MHK’na bildirmek ve müsabaka yönetmekten yasaklanan hakemleri yarışma için görevlendirilen il ve ilçe temsilcisine bildirmek.

g) İl ve ilçedeki hakemlerin kimlik bilgilerini içerecek şekilde dosyalarını tutmak,  görevlendirilmelerini yapmak, gözlemci tayin etmek ve raporlarını incelemek.

ğ) İl ve ilçelerde düzenlenen resmi ve özel yarışmalara hakem görevlendirmek, aday hakemlerin vize işlemlerini yapmak.

h) Tereddüt edilen hususlarda MHK ile istişare etmek.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması

MADDE 19- (1) İl ve ilçe hakem kurulu üyeleri aşağıda belirtilen durumlarda görevlerinden ayrılmış olurlar;

a) Üyenin istifa etmesi,

b) Kurulun görev süresinin bitmesi,

c) Üyenin özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıya gelmemesi,

ç) Üye olabilme şartlarından birini kaybetmiş olması,

d) İl temsilcisinin teklifi ve Federasyon’un onayı,

e) Bisiklet branşı ile ilgili kulüplerde sporcu, antrenör ve idarecilik yapmaları.

Hakemlerin Ceza Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar

MADDE 20- (1) Bu Talimat çerçevesinde ve UCI kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, yarış komiserlerinin kararlarına karşı gelen, MHK tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen, yada yapmayan, yarışların akışını bozan, yarışları aşağılayan hakemler yarış komiserinin veya il ve ilçe hakem kurulunun durumu, MHK’na bildirmesi yada MHK’nun, gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yaparak Federasyon Yönetim Kurulu’nun Onayı ile Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilirler. Bu durumların dışında MHK, hakemlerin yaptıkları hatalar sebebiyle kendilerine yazılı uyarı cezası verebilir.

(2) Hakemler, il hakem kurulları tarafından verilmiş kararlara, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları il temsilcisi kanalı ile MHK’na itiraz edebilirler. MHK ilk toplantısında konuyu görüşerek karara bağlar. MHK’nun kararı kesindir.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Toplantıları

MADDE 21- (1) İl ve ilçe hakem kurulları bisiklet il temsilcisinin veya kurul başkanı’nın daveti üzerine toplanırlar.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Yasağı

MADDE 22– (1) İl ve ilçe hakem kurulu üyeleri bisiklet kulüplerinin başkanı, yönetim kurulu üyesi, idarecisi, sporcusu veya antrenörü olamazlar.

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

Hakemlerin Yarışma Öncesi Yapması Gereken Görevleri

MADDE 23- (1) Hakemlerin yarışma öncesinde yapması gereken görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bütün hakemler, yarışma öncesinde yarış komiserinin başkanlığında toplanarak, kurallarla ve kuralların uygulanmasında tereddüde düşülen konular hakkında değerlendirme yaparlar.

b) Yarışmanın talimatı doğrultusunda parkurun fiziki şartlarını, yerleşim düzeninin UCI Kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ederler.

c) Bisikletlerin UCI kurallarına uygun olup olmadıklarını ve gerekli olan çıkış malzemelerini kontrol ederler.

ç) Yarışma öncesinde parkurun hazır hale getirilip, getirilmediğini kontrol ederler.

d) Sporcuların giysilerini, (kask-gidon tapaları dahil) UCI kurallarına göre uygun olup olmadığını kontrol eder, uymayanları kurallara uymaya davet eder, kurallara uymayanları yarışa almazlar.

e) Yarış Komiseri’nin talimatlarına göre yarışmayı yönetirler.

f) Yarışma öncesinde teknik kurul ile birlikte dişli kontrolünü yaparlar.

g) Yarışlarda kullanılacak telsiz, foto-finish ve ses yayın cihazının temin edilmesini ve cihazların çalışıp çalışmadıklarını kontrol ederler.

ğ) Sporcuların imza föylerini önceden hazırlarlar.

h) Doping uygulamasında Teknik Kurul ile koordineli olarak çalışırlar.

ı) Yarışa girecek araçları tespit ederek sıralamasını yapar ve yarış parkur emniyetini sağlamadan, güvenlik güçleri ve ambulans (doktor ve sağlık görevlisi) gelmeden yarışları başlatmazlar.

i) Hakem listesini kontrol ederler. 

Hakemlerin Yarışma Sırasında Görevleri

MADDE 24- (1) Hakemlerin yarışma sırasındaki görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Sporcuların lisansları ile birlikte, isim ve soyadlarını kontrol etmek.

b) Sporculara ait imza föylerini imzalatmak.

c) Yarışmaları Talimatta belirtilen kıyafetle yönetmek.

ç) Yarışma süresince davranışları ile sporculara iyi örnek olmak.

d) Yarışmayı olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak.

e) Yarışmayı Talimat ve UCI kurallara göre yönetmek.

g) Hakemlik derecelerine göre hakem kokartlarının takılmasını sağlamak. Aday hakemler kokart takamazlar.

ğ) Yarış komiseri tarafından tespit edilecek süpürge aracı ve süpürge hakemi yarışmalarda sporcuların diskalifiye, sakatlanma ve teknik arıza sebepleri ile yarışı terk etmeleri halinde sporcuları süpürge aracına almak, yarışmanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden bitirilmesini sağlamak.

h) Yarış sonuçlanıp, klasman çıkıncaya kadar çalışma yerini terk etmemek.

ı) Yarışma talimatının uygulanmasını sağlamak.

Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri

MADDE 25- (1) Hakemlerin yarışma bittikten sonra yapılacak görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Etap ferdi, genel ferdi, etap takım ve genel takım klasman sonuçlarını hemen tespit etmek.

b) Hazırlanan klasman sonuçlarını imza etmek, görevlendirilecek hakemler vasıtası ile çoğalttırılarak Federasyon yetkililerine ve ilgililere dağıtımlarını sağlamak.

c) Dişli kontrolü yapılan yarışlarda ilk üç dereceye giren sporcuların bisiklet dişlilerini teknik kurul ile birlikte kontrol etmek.

Hakemlerin Yarışma Yönetimi ile İlgili Esaslar

MADDE 26- (1) Hakemlerin yarışma yönetimi ile ilgili uymak zorunda oldukları hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tam bir disiplin, bilinçlilik ve tarafsızlık ilkesine göre hareket etmek.

b) Her türlü durumda yarışma kurallarını uygulamak.

c) Yarış komiserinin verdiği görevlere itiraz etmeden uymak.

ç) Hakemlerin verdiği kararları sadece değerlendirme toplantısında tartışmak, bunun dışında kendi aralarında veya başka kişilerle verilmiş kararlar hakkında tartışma yapmamak.

Hakemlerin Görevlendirme Esasları

MADDE 27- (1) Federasyonun Faaliyet Programında yer alan yarışmaların yarış komiseri ve hakemleri MHK tarafından, diğer yarışmaların yarış komiseri ve hakemleri ise il ve ilçe hakem kurulları tarafından görevlendirilirler. Hakem kurulları bulunmayan illerde ve ilçelerde görev alacak yarış komiseri ve hakemler il temsilcisi tarafından belirlenirler.

(2) Yarış Komiseri, yarışma öncesi hakemler arasında görev dağılım yapar.

Hakem Olabilme Şartları

MADDE 28- (1)  Hakem olabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak. (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

c) Hakemlik Kursu esnasında 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak. (Gün ay şartı aranmaz.)

ç) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgelemek. (Heyet raporu gerekmez.)

d) Disiplin kurulları tarafından altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası almamış olmak.

e) Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis yada yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak.

f) Faal sporcu olmamak.

g) MHK’nca açılan aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak.

(2) Kulüplerin yönetim kurullarında yönetici ve idareci olanlar ile antrenör ve sporcu olarak görev yapanlar hakem kurslarına katılabilirler, ancak bu görevleri süresince hakemlik yapamazlar.

(3) Aday hakemlik süresi en az altı ay en fazla iki yıldır. Sürenin başlama tarihi aday hakemlerin iline tebliğ tarihidir.

(4) Aday hakemlik süresini tamamlayanlar içerisinden, İl hakem kurulu tarafından başarılı bulunan aday hakemlerin il hakemliğine terfileri için her yıl Ekim ayının sonuna kadar il temsilcisi aracılığı ile Federasyona teklifte bulunulur. Öngörülen süreler içerisinde il hakemliğine terfi edemeyenlerin lisansları iptal edilir.

(5) Aday hakemler yarış komiserliği yapamazlar.

Hakemlik Kademe ve Dereceleri

MADDE 29- (1) Bisiklet hakem kademeleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Aday Hakem,

b) İl Hakemi,

c) Ulusal Hakem,

ç) Uluslararası Hakem (Ulusal Elit Hakem)

d) UCI Hakemi.

İl Hakemi

MADDE 30– (1) İl hakemlerinde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a)      Aday hakemlik süresini tamamlamış olmak.

b)      İl hakem kurulu tarafından başarılı bulunarak terfi için teklif edilmek.

c)      MHK tarafından terfileri uygun görülerek onaylanmak.

(2) İl hakemleri yurtiçinde yapılan tüm faaliyetlerde hakem olarak görev alabilirler. İl yarışlarında yarış komiserliği görevi yapabilirler. Üç yıl içerisinde terfi edemeyen hakemler Ulusal Hakem olamazlar.

(3)  İl temsilcileri, MHK’nca değerlendirilmek üzere, her yıl Ekim ayının sonuna kadar il hakemliğine terfi edecek hakemlere ilişkin teklifleri Federasyona gönderirler. İl hakemliğine terfilerde, il ve ilçe hakem kurulu karar örneği, iki adet fotoğraf, tasdikli nüfus cüzdanı örneği ve sağlık raporu Federasyona gönderilir.

Ulusal Hakem

MADDE 31- (1) Ulusal hakem olabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a)      Hakem olabilme şartlarını taşımak.

b)      En az üç yıl il hakemliği yapmak,

c)      İl hakem kurulu tarafından başarılı bulunarak terfi için teklif edilmek.

(2) İl hakemleri her yılın sonunda, Federasyonun belirleyeceği bir merkezde, yazılı sınava tabi tutulurlar. Sınav soruları MHK tarafından hazırlanır. Sınavda yüz puan üzerinden yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınavda başarılı olamayanlar ve mazeretsiz sınava girmeyenlere, bir sonraki yıl içerisinde Federasyon’un tertip edeceği yarışmalarda görev verilmez. Bu durumda olanlar sadece kendi il ve ilçesinde yarış yönetebilirler. Üç yıl üst üste başarısız olanlar il hakemliğine devam ederler. Yaşları müsait olduğu takdirde, bir defaya mahsus olmak kaydı ile, tekrar Ulusal Hakemliğe terfi hakları saklı tutulur. Mazeretini resmi belge ile belgeleyenlere yeni bir sınav hakkı verilmesine MHK karar verir. İl spor dalı temsilcileri MHK’nca değerlendirilmek üzere, her yıl Ekim ayının sonuna kadar teklifleri Federasyona gönderirler. Sonuçlar bir sonraki yıl değerlendirilir.

Uluslararası Hakem (Ulusal Elit Hakem)      

MADDE 32- (1)  Uluslararası hakemlikte aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Hakem olabilmek şartlarını taşımak.

b) Ulusal hakem olarak iki yıl aralıksız görev yapmak ve uluslararası yarışların en az yedisinde görev almak.

c) MHK’nca yapılacak yazılı, sözlü (uygulamalı) ve yabancı dil sınavlarının ortalamasından yetmiş puan almak.

ç) Yapılacak olan yurtiçi-yurtdışı seminerlere katılmak.

d) Terfi teklif tarihinde UCI yaş standardı içerisinde bulunmak. (UCI yaş standardı değiştiği takdirde UCI’nin yeni kararları uygulanır.)

(2)  Sınav soruları MHK tarafından hazırlanır ve sonuçlandırılır. Federasyon istediği takdirde yabancı dil sınavını konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir.

UCI Hakemi

MADDE 33- (1) UCI hakemi olabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır;

a) Ulusal Elit Hakem olmak,

b) 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak,

c) UCI’de yapılacak kurslara katılmak için Federasyon tarafından önerilmek,

ç) UCI’de yapılacak olan kurslara katılmak, yazılı ve sözlü (uygulamalı) sınavlara katılarak başarılı olmak.

(2) UCI hakemliği, UCI’nin kendi kuralları çerçevesinde açacağı sınavlar sonucunda ve yine bu kuruluş tarafından verilir. Anılan lisansın uzatılması ve iptali de UCI’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. UCI hakemleri, yurtiçindeki ve yurtdışındaki her türlü yarışmalarda görev alabilirler. UCI hakemleri görev aldıkları yarışmalarda, hiyerarşik olarak diğer derece ve kademedeki hakemlerin üstündedirler.

Yurtdışında Görev Yapan veya Yurtdışı Diplomaya Sahip Hakemlerin Yurtiçinde Görevlendirilmesi

MADDE 34-Yabancı ülke federasyonlarından onaylı veya UCI’den onaylı lisans ya da diploması olan hakemlerin, Türkiye’de hakemlik yapabilmeleri için MHK tarafından lisans denklik işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Yabancı ülke federasyonlarından alınan hakemlik belgelerinin denklik işlemlerinin yapılabilmesi için belgeyi veren ülkenin UCI’ye bağlı olması gerekir.

Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Uymaları Gereken Esaslar

MADDE 35- (1) UCI tarafından uluslararası yarışlarda görev verilen hakemler, görevlerini takiben onbeş gün içerisinde Federasyona rapor vermek zorundadırlar. Uluslar arası yarışlarda görev yapan hakemler, Federasyonca talep edildiği takdirde, geçerli mazeretleri olmadığı hallerde, hakemlere seminer vermek zorundadırlar. Bu işlemleri yapmayanların hakemlik lisansları askıya alınır ve sonuç UCI ‘ye bildirilir.

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi

MADDE 36– (1) Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere MHK kararı ile hakemlik lisansları verilir. Hakemlik lisanslarının her yıl Ocak ayı sonuna kadar Merkez ve il ve ilçe hakem kurulları tarafından vizeleri yapılır. İl ve ulusal hakemlerin lisanslarının vizeleri MHK, aday hakemlerin vizeleri ise il ve ilçe hakem kurulları tarafından yapılır.

(2)  İl temsilcileri, il ve ilçede bulunan faal il ve ulusal hakemlerin lisanslarını MHK’nca vize edilmek üzere, Federasyona gönderirler. Vize işlemlerinde ücret alınıp alınmaması ve alınacaksa bunun esasları her yıl başında Federasyon tarafından tespit edilir.

(3) Vize işlemlerini yaptırmayan hakemlere o sezon görev verilmez. Lisansların vizesinde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Seminer yapılmış ise seminere katılmak,

b) Hakemliğe bir yıldan fazla ara vermemek.

(4) Hakemlik yapabilme yaşı 18-60 yaş ile sınırlıdır. Ancak UCI ve uluslararası hakemler 70 yaşına kadar (Salon sporları için 65) hakemlik yapabilirler.

Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri

MADDE 37- (1) Tüm yarışmalar federasyon tarafından verilmiş lisansları bulunan bisiklet hakemleri tarafından yönetilirler.

(2) Federasyon tarafından yurtiçinde düzenlenecek olan müsabakaların Yarış Komiserleri ve Hakemleri MHK tarafından belirlenir. Belirlenen görevliler yarışma talimatında belirtilen gün ve saatte görev yerinde olmak ve toplantıya katılmak zorundadırlar.

(3) İl ve ilçelerde düzenlenecek özel ve resmi müsabakalarda görev yapacak olan yarış komiseri ve hakemleri, il ve ilçe hakem kurulları belirler.

(4) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışmaların ödemeleri Federasyon tarafından, diğer yarışmaların ödemeleri ise, Federasyonun konu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yarışmayı düzenleyenler tarafından eksiksiz olarak ödenir.

(5) Yarış komiserinin gerek duyduğu durumlarda görevli hakemlerden yetersiz görülenler görevden alınabilirler. Görevden alınan hakemlerin tazminatları, yarışma yönettikleri seans miktarı dikkate alınarak yarış komiseri tarafından belirlenir ve Federasyon temsilcisine bildirilir.

(6) Yarış komiseri gerekli gördüğü durumlarda, onayda belirtilen sayıyı geçmemek üzere, yarışmanın yapıldığı il ve ilçenin lisanslı hakemlerini görevlendirebilir.

(7) Yarışmada görev yapacak hakem sayısına yarışmanın türü, önemi ve katılacak sporcu sayısı dikkate alınarak hakem kurulları tarafından karar verilir.

Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Etmeleri,

MADDE 38- (1)Herhangi bir sebeple ve herhangi bir süre ile yurtdışında bulunan hakemler, Federasyondan izin almak kaydı ile, bulundukları ülkede görev yapabilirler. Faal hakemler yurtdışına çıkışlarını Federasyona bildirmek zorundadırlar.

Hakemlerin Görev Yerleri

MADDE 39- (1) Hakemlerin görev yeri, daimi ikamet ettiği ve geçimini sağladığı yerlerdir.

Lisansların Yenilenmesi

MADDE 40- (1) Federasyonca verilen hakem lisansları hakem terfi ettikçe yenilenir. Lisansını kaybeden hakemlere, yeterli bilgilere göre yazılmış dilekçelerle Federasyona müracaat etmesi üzerine Federasyon’ca yenisi hazırlanarak tasdikini müteakip gönderilir.

Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi

MADDE 41- (1) Aşağıda belirtilen hallerde hakem lisansları vize edilmez:

a) İstifa etmek.

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek.

c) Yarışmalarda görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden görev yapmamak.

ç) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak.

d) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek.

e) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, yarışmalarda meydana gelen olayları bir tarafın lehine örtbas etmek, bir sporcunun veya bir takımın /kulübün lehine kurallara aykırı olarak çıkar sağlamak.

f) Taraflardan maddi ve manevi çıkar sağlamak.

g) Bisiklet camiası aleyhine gazete, dergi, radyo, televizyon v.b araçlarla açıklamalarda bulunmak,

ğ) Hakemlik yaş sınırını aşmak.

h) Uluslararası kuralların uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle sabit olmak.

ı) Disiplin Kurulu tarafından hakemliğine son verilmek.

Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi

MADDE 42- (1) Herhangi bir sebeple vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir aydır. İtirazlar yazılı olarak yapılır, sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez. İtirazlar MHK’nun ilk toplantısında değerlendirilir ve ilgililere duyurulur.

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi.

MADDE 43- (1) Herhangi bir sebeple hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, il ve ilçe kurullarına yazılı olarak başvururlar. Mazeretleri sağlık sebebi ise, doktor raporunu (heyet raporu gerekmez) başvuru evrakına eklerler. İl ve ilçe hakem kurulu ilgili hakem için görüşünü MHK’na bildirir. MHK, mazeretleri kabul edilenler dışında hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek isteyen hakemler olursa, mazeretsiz ara verenler bıraktıkları seviyedeki ilk kursa katılmaları ve başarılı olmaları şartı ile yaş standartları içinde olmaları aranır. Uluslararası hakemler için UCI kuralları uygulanır.

Hakemlikten İstifa

MADDE 44- (1) Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il ve ilçe hakem kurullarına veya MHK’na gönderir.

(2) Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o sezon içerisinde görev alamazlar. İstifanın tekrarı halinde lisansı MHK’nca iptal edilir.

Yarış Komiserinin Görev ve Yetkileri

MADDE 45–  (1) Yarış komiserinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)   Yarışın her kademesinden sorumludurlar.

b)   Müsabakanın UCI kuralları ve Talimatlar çerçevesinde yapılmasını sağlarlar.

c)    MHK tarafından görevlendirilen hakemlerin unvanları itibariyle yönetim esasları, yarışma jürisi (atama yapılmamışsa itiraz değerlendirme kurulu) gibi kurulları oluştururlar.

d)   Gerektiğinde, Teknik Toplantıda görev dağılımı yapar, parkur hakkında görüşlerini bildirir, sporcular için tehlikeli durumlar varsa organizasyon komitesine konu ile ilgili uyarıları yaparlar.

e)   Gerekirse parkurun değiştirilmesini sağlar. Emniyet ve güvenlik olmadan müsabakayı başlatmaz.

(2) UCI komiseri Yurtiçinde veya yurtdışında açılan UCI komiserlik kursuna katılarak başarılı olan kursiyerler UCI komiseri unvanını alırlar. Yurtiçinde yapılan yarışlarda ulusal komiser (Hakem) olarak görev yaparlar ve görevlendirilmeleri Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır.

Yarışmalarda Hakemlere Verilecek Diğer Görevler 

MADDE 46-  (1)Yarışmalarda hakemlere verilecek diğer görevler şunlardır:

a)  komiser: Her konuda yarış komiserinin yardımcısıdır. Yarış komiseri bulunmadığı anlarda yarışın tek sorumlusudur. Yol yarışlarında iki numaralı araçta bulunur. Müsabakanın UCI ve talimatlar  çerçevesinde yapılmasını sağlar. Gerekiyorsa teknik toplantıda görev dağılımı yapar, parkur hakkında görüşlerini bildirir, sporcular için tehlikeli durumlar varsa organizasyon komitesini uyarır. Gerekirse parkurun değiştirilmesini sağlar.

b) Yarışma jürisi (İtiraz Değerlendirme Kurulu):En az üç komiserden kuruludur ve MHK tarafından atanırlar. MHK üyelerinden ve kıdemli hakemlerden seçilirler. Yarışmada meydana gelebilecek itirazları değerlendirerek karara bağlar. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde yarış komiserinin olduğu taraf çoğunluk sayılır. Yarış esnasında araçta bulunurlar.

c) Diğer komiserler (üç, dört, ve beş nolu komiserler):Yarış komiserinin vereceği görevlere göre hareket ederler. Yolda yarışmacıları ve ekipleri takip ederek yarışın kurallara uygun olarak yürütülmesinden ve yarışan sporcuların güvenliğinden sorumludurlar. Yarışan bir ekibin, parkurun içindeki (Rakip sporcular) veya dışındaki unsurlar tarafından avantajlı ve dezavantajlı bir duruma geçirilmesini önlerler. Hatalı ekiplere prensip olarak önce ihtar verdikten sonra cezai müeyyide uygular. Herhangi bir nedenle mağdur olan ekibe kaybettiği şansı yeniden elde edebilme olanağı sağlar. Yokuş ve sprint primlerini alırlar.

ç) Başlama bölgesi hakemi / komiseri : Start (Çıkış)’ın kurallarına uygun şekilde yapılmasını sağlar. Çıkış bölgesi içinde hatalı çıkış (fodepart) halinde yarışmayı durdurur.

d) Bitiş bölgesi hakemi / komiseri: Yarışmanın bitiş bölgesindeki organizasyonlardan sorumludur, bitiş esnasında gelen sporcuların klasmanını doğru çıkarmak elli ve yüz metrelere hakem göndererek bitiş esnasında sporcuların birbirlerine faul veya kural dışı hareketleri yapanları tespit ettirir, zamanın doğru olarak tutulmasını kontrol eder ve olayları yarış komiserine bildirir. Foto finiş cihazının çalışmasına nezaret eder.

e) Yoklama Hakemi: Yapılan yoklama ile kaç sporcu ile yarışmanın başlatılabileceğini başlatıcıya ve yarış komiserine haber verir. Çıkışta sporcuların aynı hizada olup olmadıklarının kontrolüne yardımcı olur. Sporcuların lisans kontrollerini yapar, sporcuları denetler, yarış esnasında yol hakemi olarak görev yapar.

f) Kronometre Hakemi: Yarışmanın başlamasıyla birlikte kronometresine basar en az bir yedek kronometresi olmalıdır. Yarış komiseri birden fazla kronometre hakemi görevlendirebilir. Yarışı bitiren son sporcu ile birlikte durdurur her müsabık için ayrı ayrı zaman tutar son yüz metredeki sporcular için aynı zamanı verir.

g) Teyp Hakemi:  Bitiş anında sporcuların bitiş sırasını teybe okuyarak klasmanı çıkarmaya yardımcı olur.

ğ) Yazı Hakemi  : Müsabakayı bitiren sporcuların sırt numaralarını ve kronometre hakeminden zamanı alarak birlikte yazar. Klasman çıkarmaya yardımcı olur.

h) Foto-Finiş Hakemi: Yarışmayı bitiren sporcuların bitiriş sırasını ve zamanını doğru olarak tespit eder ve klasmanı bilgisayardan çıkarır.

ı) Yol Hakemleri   : Parkurda sporcuların kurallara uygun bir şekilde yarışmalarını kontrol eder, gerekli notları tutarak yarışın emniyetli ve sağlıklı yapılmasına katkıda bulunur, ve müsabaka sonrası tuttuğu notları yarış komiserine verir.

i) Süpürge Hakemi: Müsabakada kafileyi takip eden ambulansla birlikte en son araçtır. Yarışmayı terk eden sporcuları araca alır, sırt numaralarını toplar, trafik düzenine yardımcı olur ve yarışma sonrası bütün notlarını yarış komiserine verir.

j) Yarış görevlileri: En az il hakemi olmaları gerekmektedir. Yarışların yapılmasında yarış komiseri ile birlikte çalışacak, kazaları ve kural ihlallerini bildireceklerdir.

Hakemlerin Denetimi

MADDE 47- Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışmalarla, diğer bütün yarışmalarda hakem olarak görev yapanlar, MHK tarafından görevlendirilecek Gözlemciler vasıtasıyla denetlenirler.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Faal Olarak Görev Yapmaları

MADDE 48- (1) MHK Üyeleri yurtiçinde yapılan uluslararası yarışlar hariç her ne isim altında olursa olsun yarışlarda hakem olarak görev yapamazlar. Ancak yarış komiserliği, jüri hakemliği ve gözlemcilik yapabilirler.

Hakemlik Kıyafetleri

MADDE 49- (1)Yol, pist ve BMX bisikleti yarışlarında görevli erkek hakemler; (lacivert ceket, açık mavi gömlek, bordo kravat, bej rengi pantolon, kahverengi kemer, kahverengi ayakkabı giyerler. Bayan Hakemler; lacivert ceket, açık mavi gömlek, bordo fular, bej pantolon veya etek veya bej rengi pantolon, uzun çorap, kahverengi kemer ve kahverengi ayakkabı giyerler.

(2) Dağ bisikleti yarışlarında görevli erkek ve bayan hakemler, polo yaka t-shirt veya safari gömlek, safari pantolon (uzun ya da kısa olabilir), araziye uygun bot veya benzeri ayakkabı, hava şartlarına göre yağmurluk ve şapka giyerler. 


BEŞİNCİ  BÖLÜM

Gözlemciler İle İlgili  Hususlar

Gözlemciler

MADDE 50– (1) Hakemlerin yarışma yönetimi sırasında, talimatlara, yarışma kurallarına uygun, tarafsız ve başarılı bir yönetim gösterip göstermediklerinin tespiti gözlemciler tarafından yapılır.

(2) Gözlemcilik görevi,  MHK’nca verilir. Gözlemciler görev sırasında objektif, adil ve dürüst olmak zorundadırlar. Gözlemciler, görevli hakemlere müdahalede bulunamazlar. Bu özellikleri kaybettikleri Federasyon yetkililerince tespit edilen gözlemciler, Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

(3) Gözlemciler, federasyon tarafından yapılacak olan kurs sonunda belirlenir. Gözlemciler, Federasyonun menfaatlerini korumak ve görevi gereği öngörülen görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

Gözlemcilerde Aranacak Şartlar

MADDE 51 (1) Gözlemcilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Temel gözlemcilik kursunu-seminerini başarı ile tamamlamış olmak.

b) Kırk yaşından küçük olmamak.

c) Disiplin Kurullarından üç ay veya daha fazla ceza almamış olmak.

ç) Kulüp yöneticisi-idarecisi, antrenör ve faal sporcu olmamak.

d) Geçmişte MHK üyeliği veya uluslararası hakemlik yapmış olmak.

(2) Gözlemci görevlendirilmeleri, Federasyon faaliyetlerinde MHK’nca, il ve ilçe faaliyetlerinde il ve ilçe hakem kurullarınca yapılır.

(3) Gözlemciler görevli oldukları faaliyetlere ait Federasyon tarafından hazırlanan hakem gözlem raporlarını ve formlarını en geç iki gün içerisinde Federasyona iletmek zorundadırlar.

(4) Gözlemciler, hakemlerin yarışmayı, yarış talimatında belirtilen zamanda başlatıp, başlatmadıklarını, hakemlerin kişilik, genel tutum ve yarışma kurullarını uygulayıp uygulamadıklarını, taktik yaklaşımlarını, kendi aralarında iş birliğini ve kuralların yorumlanmasına hakim olup olmadıklarını, hakemlerin performanslarını, hatalarını, disiplin durumlarını raporlarında belirtirler.

(5) Verilen raporlar MHK tarafından değerlendirilir ve yeni görevlendirmelerde bu raporlar dikkate alınır.

Kamu Görevlisi Sayılma

MADDE 52- (1) Bu Talimatta adı geçen görevliler, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince,    görevleri sırasında kamu görevlisi sayılırlar. Ceza Kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet Memurlarına ilişkin hükümler uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Kazanılmış Haklar

MADDE 53- (1)  Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış olan çeşitli hakemlik hakları saklıdır.

Talimatta Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 54- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde karar alma yetkisi Federasyon Yönetim Kuruluna aittir. Tereddüt halinde UCI kuralları uygulanır.

Uluslararası Federasyon tarafından herhangi bir şekilde kurallarda değişiklik yapıldığı takdirde, değişen yeni kurallara göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 1- Gözlemciler ile ilgili kurs seminer yapılıp sonuçlanıncaya kadar bu Talimatın 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç diğer şartları taşıyanlar arasından MHK tarafından Gözlemci atamaları yapılır.

Yürürlük

MADDE 55- (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56-  (1) Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı Yürütür.