Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

    DİSİPLİN TALİMATI TASLAĞI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE  1  – (1) Bu Talimat, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen bisiklet  faaliyetlerinde  disiplini sağlamak, disiplin kurulunun oluşturulması, ulusal, uluslararası esaslara ve teamüllere uygun olarak disiplin suçu teşkil eden fiiller ile yaptırımlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE  2  – (1) Bu Talimat,  Türkiye Bisiklet  Federasyonu  faaliyetlerinde bulunan  spor kulüplerini, sporcuları, hakemleri, antrenörleri, yöneticileri, sporcu temsilcilerini ve görevli diğer kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE  3  – (1) Bu  Talimat 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının  Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 03/04/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Talimatta;

a) Ana Statü: Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsünü,

b) Disiplin Kurulu: Türkiye Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulunu,

c) Federasyon: Türkiye Bisiklet Federasyonunu,

ç) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

d) Merkez Hakem Kurulu: Türkiye Bisiklet Federasyonu Merkez Hakem Kurulunu,

e) Spor Kulübü: Türkiye Bisiklet Federasyonunda tescilli spor kulüplerini

f) Sporcu: Spor kulüplerinde bisiklet branşında tescilli veya ferdi olarak aynı branşta tescilli spor yapan kişileri,

g) Tahkim Kurulu: Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulunu, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurullarının Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usulleri

Disiplin kurulunun oluşumu

MADDE  5 – (1) Disiplin kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir başkan, dört asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Başkan ve başkan vekilinin hukukçu olması şarttır.

(2) Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a),  (c), (d), (e),  bentlerindeki  şartların  üyelerde bulunması gerekir.  Üyelerin en az lisans seviyesinde mezun olması ya da  aktif  olarak bisiklet faaliyetlerinde en az 10 yıl görev almış olması ve aktif görevini bırakmış olması gerekir.  Üyelerin faal olmayan hakem , antrenör ve sporcular arasından  seçilmesine ya da hukuk alanında eğitim almış kişilerin olmasına özen gösterilir. İstifa, ölüm vb. nedenlerle boşalan asıl üyelik için genel kurula kadar, o göreve, sıra takip edilmeksizin yedek üye çağrılır. Çağrı Federasyon Başkanı tarafından yapılır. Disiplin Kurulunda görevlendirilebilmek için Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve yan kurullar üyesi olmamak ve diğer koşulları taşımak şarttır. Disiplin Kurulu’na seçilen üyelerin bisiklet ile ilgili görevleri sona erer. 

Disiplin kurulunun görevleri

MADDE 6 – (1) Disiplin  Kurulu;  kulüpler,  sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar. 

Disiplin kurulunun toplantı ve çalışma usulü

MADDE 7 – (1)  Disiplin  Kurulu,  gerektiğinde Kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantı, en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir.  Gündem  Kurul başkanı tarafından belirlenir. Kararlar  salt  çoğunlukla alınır.  Mazeretsiz  olarak,  üst üste  iki veya bir yıl içinde dört toplatıya katılmayanın üyeliği düşer. Kurul acil işlerde; internet, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka herhangi bir yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir. Başkan  ve  başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula raportör üye başkanlık yapar. Disiplin kurulu başkan ve üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmez. Kurulun büro işleri, Yönetim Kurulunca görevlendirecek ayrı bir personel tarafından aralıksız sürdürülür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Cezaları

Ceza türleri

MADDE  8  – (1) Bu talimata göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları;  ihtar,  yarışmadan men, hak mahrumiyeti, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve en az 1 sezon yarışmalardan men cezalarıdır.

İhtar cezası

MADDE  9  – (1) İhtar cezası,cezaya konu davranışın tekrarlanmaması ve daha dikkatli davranılması konusunda ilgililerin uyarılmasıdır.

Yarışmadan men cezası

MADDE  10  – (1) Kulübün, sporcunun veya diğer kişilerin belirli sayıda yarışmalar katılmaktan men edilmesidir.

Hak mahrumiyeti cezası

MADDE  11  – (1) Kişinin her  türlü bisiklet yarışmalarına iştirak etmekten, hakemlik veya temsilcilik yapmaktan, spor kulübü yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev almaktan, kişilerin müsabakalarda resmi sıfat ve görevine ilişkin faaliyetten süreli veya sürekli men edilmesidir.

Para cezası

MADDE  12  – (1) Disiplin  ihlalinde bulunan kişi veya spor kulüplerine ceza olarak takdir edilen meblağın Federasyona ödenmesidir.

Diğer cezalar

MADDE  13  – (1) Diğer cezalar şunlardır:

a) Puan İndirme Cezası: Bir takımın puanlarından,  her  yarış alınan puan miktarı kadar puanın düşürülmesidir.

b) Tescil İptali Cezası: Bir takımın Federasyondaki sicil kaydının silinerek bisiklet faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır.

İkame veya ilave cezalar

MADDE  14  – (1) Disiplin  Kurulunun takdirine göre her disiplin ihlaline veya ceza tipine, ilgili ceza hükmünde belirtilmemiş olsa dahi ilave veya ikame ceza olarak para cezası uygulanabilir. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Sorumluluk

MADDE  15  – (1) Kulüpler;   oyuncularının, görevlilerinin,  üyelerinin,  taraftarlarının  ve bir yarışmalarda  görevlendirdikleri  herhangi  bir kişinin davranışlarından dolayı objektif olarak sorumludur. Kulüpler;  yarışma öncesinde,  esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek  her türlü  olaydan  sorumlu olup yarışmanın  organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdür.

Temel ilkeler

MADDE   16  – (1) Sportmenliğe  aykırı  hareketler,  oyun  kuralları  ihlalleri   ve Federasyon kararları ile talimatlarına aykırı davranışlar disiplin cezaları ile cezalandırılır.

(2) Disiplin cezaları; kulüpler ve gerçek kişilerin karşılaşma öncesinde, esnasında veya sonrasında oluşturdukları ihlaller için uygulanabilir. İşbu Talimatta belirtilen disiplin cezaları temel yaptırımlardır. Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda,  hakemin durumu görmemiş ve dolasıyla bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel teşkil etmez.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Suçları

Sportmenliğe aykırı hareket

MADDE   17  – (1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla  sporun veya Federasyonun saygınlığını zedeleyen kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı taktirde, fiilin ağırlığına göre 4 ila 8 yarışmadan men veya 1 ila 2 ay arasında belirli süreli hak mahrumiyeti cezası verilir. 

Talimatlara aykırı hareket

MADDE   18  – (1) Federasyon   mevzuatına  aykırı   harekette   bulunan  kişi veya  kulüpler,  bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde fiilin ağırlığına göre ihtar,  para cezası, müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı

MADDE   19  – (1) Federasyona veya  mensuplarına,  hakemlere,  sporculara,  yöneticilere  veya diğer ilgili kişilere, sözlü veya fiili olarak hakaret eden, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunanlar, fiilin ağırlığına göre 2 ila 4 yarışmadan men veya 2 ila 4 ay arasında hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Müsabaka kurallarına aykırı hareketler

MADDE   20  – (1) Müsabaka   kurallarına   aykırı  olarak  sert  ve  ciddi  fiili  müdahalede,  fiili saldırıda  veya şiddetli  harekette bulunan sporcular ile diğer kişilere 3 ila 6 yarışmadan men veya 3 ila 6 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilir.

Ağır saldırı

MADDE   21 – (1) Federasyon  mensuplarına,   hakemlere,   sporculara,  yöneticilere  veya  diğer ilgili kişilere ağır saldırıda bulunanlar 8 ila 12 yarışmadan men veya 6 ila 8 ay arasında  hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Sahtecilik

MADDE   22 – (1) Lisans  veya  herhangi  bir  belge  üzerinde  değişiklik  veya  sahtecilik  yapan veya hak sahibi olmadığı lisansı kullanmak veya kullandırmak sureti ile Federasyonu veya  ilgilileri  yanıltan  kişiler  1 yıldan 3 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Fiilin ağırlığına göre sürekli hak mahrumiyeti cezası da verilebilir. Ayrıca sorumlu kişi  ve/veya kulüp hakkında fiilin ağırlığına göre yarışmalardan men  cezası verilir, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Ceza süresini beklememek

MADDE   23 – (1) Müsabakadan   men   veya  hak  mahrumiyeti  cezası  infaz  edilmeden    veya idari tedbir kararına rağmen müsabakalara katılanlar veya bunu temin edenler, infaz edilmemiş cezasına ek olarak 2 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Milli müsabakaya katılmamak

 MADDE   24 – (1) Yayın   yolu   ile   duyurulmasına  veya   yazılı   tebligata   rağmen    mazeretsiz olarak temsili veya yurt içinde yapılan milli yarışlara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve yarışma yerini terk eden sporcular ve diğer görevliler 2 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) Yurt dışında yapılan uluslararası yarışmalara geç katılan veya katılmayan bu nedenle takımın puan kaybına sebep olan sporcu ve diğer görevlilere 6 aydan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. Olayın mahiyetine göre bu olaya sebep olan kulüplere de aynı cezalar verilir.

Cezalandırılan yarışma yeri ve tesis olayları

MADDE   25 – (1) Spor çalışma ve müsabakalarının yapıldığı yer ve tesislerde düzen ve disiplinin sağlanmasına ilişkin talimat ve kuralları ihlal eden, yarışmanın zamanında başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel olan, yarışma öncesinde, devamında veya sonrasında  güvenliği bozan, olay çıkaran,  yaralamak,  yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler, 2 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya hak  mahrumiyeti  cezası  ile  cezalandırılır  ve  meydana  gelen zarar sorumlulara tazmin ettirilir.

Çirkin ve kötü tezahürat

MADDE   26 – (1)  Yarışma  mahallinde, toplu olarak ve devamlılık arz eden şekilde, taraftarlar, kulüp başkan ve yöneticileri, teknik adamlar ve sporcular, hakemler ve  Federasyon ile  yönetici  ve  mensupları,  müsabakada  görev  yapan  diğer  kişiler  aleyhinde söz veya hareketlerle aşağılayıcı, tahrik veya taciz  edici kötü ve çirkin tezahüratta bulunulması halinde ilgili kulübe olayın ağırlığına göre hak mahrumiyeti cezası verilir.

Suça teşvik

MADDE   27 – (1) İşbu  Talimatta  belirlenen  disiplin  ihlallerinde  bulunan kişilerin eylemlerini teşvik eden kişi veya kulüpler aynı ceza ile cezalandırılır.

Hileli ve danışıklı müsabaka

MADDE   28 – (1) Yarışma   sonuçlarını  etkilemek   amacıyla  teşvik  primi  veren,  alan,  hileli ve danışıklı  bisiklet yarışması yapan,  yaptıran veya buna teşebbüs eden kişiler ve aracıları  1 ila 2 yıl  arasında  yarışmalardan men cezası veya aynı sürede hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. İlgili kişi veya kulüpler, Yönetim Kurulu tarafından ayrıca 1 yıl yarışmalardan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılabilir.

Yarışmalara katılmamak

MADDE   29 – (1) Kulübünün    veya   diğer   bir  spor   kulübün   oyuncusunun,  menfaat  temini veya sair suretlerle müsabakalara katılmasına engel olan ve müsabaka hazırlığına veya müsabakaya katılmayanlar 3 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Hileli veya danışıklı yönetim

MADDE   30   – (1) Müsabakaları;   kulüp    veya   kişi  lehine  veya  aleyhine  hileli  ve  danışıklı  yöneten hakemler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Hileli ve danışıklı yönetimin maddi veya manevi  menfaat karşılığında yapılması halinde hakemler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Görevi ihmal ve suiistimal

MADDE   31   – (1) Yarışmalara   ilişkin   resmi   raporları  süresinde  vermeyen,  gerçeğe  aykırı rapor düzenleyen, müsabaka yerine mazeretsiz olarak gelmeyen, müsabakanın gecikmesine neden olan, müsabakayı talimatlara aykırı yöneten hakemler ile müsabakaya ilişkin  görevlerini  talimatlara  aykırı olarak ihmal veya suiistimal eden diğer görevliler, 6 aydan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Doping suçları

MADDE   32   – (1) Doping suçları ve cezalarına ilişkin olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümlerini uygulanır.

Milli takım malzemeleri

MADDE   33   – (1) Federasyon  tarafından  ilgili  kulüp,  sporcu  ve  kişilere  verilen  malzemeler  Federasyonun isteği üzerine geri alınabilir. Federasyon tarafından milli takım forması verilen sporculardan, formalarını milli takım yarışları haricinde giyenlere 250,00 ila 1.000,00  TL,  kulübün  ya da  sporcunun milli takım formalarını bir başkasına satması hallerinde ise 1.000,00 TL’den 5.000,00 TL’ye kadar para cezası verilir.

Para cezalarının süresinde ödenmemesi

MADDE   34   – (1) Para cezası, ilgili sporcuya tebliğ edildikten sonra, belirtilen sürede cezanın ödememesi halinde sporcu start alamayacaktır. 


ALTINCI BÖLÜM

Cezayı Azaltan ve Çoğaltan Sebepler

Teşebbüs

MADDE   35   – (1) Fiilin  teşebbüs derecesinde kaldığı  hallerde  tayin olunan ceza üçte birinden yarısına kadar indirilebilir.

Haksız tahrik

MADDE   36   – (1) Fiilin  haksız  tahrik  sonucu  işlendiği  anlaşıldığı  hallerde  tayin  olunan ceza yarısından üçte ikisine kadar indirilebilir.

Takdiri azaltıcı sebepler

MADDE   37  – (1) Kulüp   veya   kişi   lehine  cezayı  azaltacak  takdiri  sebepler  kabul   edilirse, tayin olunan ceza yarısına kadar indirilebilir.

Tekerrür

MADDE   38   – (1) Cezasına  ait  infazın  tamamlandığı  faal sezon içinde, aynı nev’iden disiplin suçu işleyen  kişi hakkında tayin edilecek ceza yarısına kadar arttırılır. İhtar cezası ile sporculara verilen bir müsabakadan men cezası tekerrüre esas olmaz.

Cezada içtima

MADDE   39   – (1) Aynı  zamanda  işlenen  ve  birden  çok  cezayı  gerektiren  fiiller,  ayrı ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır. 


YEDİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Yapılmasına ve Cezanın Verilmesine İlişkin Hükümler
Soruşturmanın açılması

MADDE   40   – (1) Soruşturmanın  açılmasına  ilişkin  usul  ve  esaslar  aşağıda  belirtilmiştir:

a) Türkiye ulusal yarışlarında ve Türkiye Kupası ve Şampiyonalarına ait sevk işlemleri Federasyon Genel Sekreterliği, diğer yerel yarışlara ait sevk işlemleri ise Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır.

b) Hakemlerin fiilleri önce  Merkez Hakem Kurulunca incelenir ve düzenlenen rapor  Federasyon Genel Sekreterliğinde görüşülür. Türkiye ulusal yarışlarına ait yarışmalar dışında kalan yarışmalarda görevli hakemler hakkındaki sevk işlemleri, ilgili Federasyon yetkilisinin önerisi üzerine Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. Federasyon Yönetim Kuruluna bildirilir.

c) Disiplin kurullarına sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, müsabakanın çeşidi, cezalandırılması istenen kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir.

Savunma

MADDE   41   – (1) İlgililere,  savunmaları  alınmadan  ceza  verilemez. Yazılı savunma Disiplin Kuruluna verilir. Kurul gerek görürse sözlü savunmayı tespit etmek için bir üyesini görevlendirebilir.

(2) Savunma   verme   süresi,   savunma  isteminin  ilgiliye  tebliğ  tarihinden  itibaren 7  gündür.

(3) Kulüpler, başkan veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur.

İdari tedbirler

MADDE   42   – (1) İdari   tedbir,  kesin   bir   ceza  hükmü  bulunmadığı durumda,  kulüp   veya kişi  hakkındaki  soruşturma  sonuçlanıncaya  kadar  hak  mahrumiyeti  vermek  veya  kişiyi her türlü yarışmalara katılmaktan veya yarışmaları yönetmekten yasaklamaktır.

İdari tedbir yetkilileri

MADDE   43   – (1) Bu  Talimat  hükümleri  ile  ilgili  olarak idari tedbir kararı alma ve uygulama yetkisi; olayın Disiplin Kuruluna sevk edilmesine kadar Yönetim Kurulu, olayın Disiplin Kuruluna sevk edilmesinden sonraki süreçte ise Disiplin Kuruluna aittir.

(2) Yönetim Kurulunca verilen idari tedbir kararlarına karşı Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

İdari tedbirin başlaması

MADDE   44   – (1) İdari  tedbir;  tedbir   koymaya   yetkili   merciiler   tarafından  karar  alınması anında yürürlüğe  girer. Disiplin Kurulu, görevlerine giren konularda soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden tespit edebilir veya idari tedbiri kaldırabilir.

Disiplin yargılaması

MADDE   45   – (1) Disiplin  yargılaması,  sevk    yazısına  bağlı   soruşturma  evrakının   Disiplin Kuruluna sunulması üzerine başlar. Kurul, idari tedbir ve savunma hususlarını öncelikle inceler. Kurul, soruşturması başlatılan işlemleri takip eder ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerekli  görmesi halinde rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını isteyebilir,  ilgililerin  tanık  sıfatıyla  yazılı veya sözlü beyanlarını alabilir. Disiplin Kurulu karar verirken hakemlerin ve yarışmadaki diğer görevlilerinin resmi raporlarını esas alır. Bununla birlikte işitsel veya  görsel kayıtlardan, adli kayıtlardan da yararlanabilir. Bunlar yalnızca olayın disiplin yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir. Disiplin kurulu, soruşturma dosyasında  tespit edilen tüm disiplin ihlalleri ile incelenen olayda sevk edilmeyen diğer sorumlu kişi ve kulüp hakkında doğrudan soruşturma yapabilir.

Karar

MADDE   46   – (1) Disiplin   Kurulu,   soruşturmanın   tamamlandığı  günden   itibaren  üç  gün içinde  karar verir.  Disiplin Kurulu;  delilleri,  soruşturma  ve  incelemeden  edineceği  kaate göre takdir eder. Kararlar;  cezalandırmaya veya ceza tayinine yer olmadığına ve soruşturmanın ertelenmesine veya düşürülmesine dair olur. Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, mahiyeti ve infaz usulleri gösterilir. Ceza kararlarına itiraz edilebilir ancak itiraz infazı durdurmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Soruşturmanın ve Cezanın Düşmesi
Soruşturma zamanaşımı

MADDE   47   – (1) Fiilin  işlendiği  tarihten itibaren:  ihtar  cezasını  gerektiren  hallerde  üç ay; para cezası,  yarışmalardan  men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde iki yıl; sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde üç yıl içinde soruşturmaya başlanılmaması halinde soruşturma yapılamaz.

(2) Kulüp kapatma ya da ferdi olarak bisiklet faaliyetlerine katılmaktan men cezasını gerektiren fiillerde ise fiilin işlendiği  sezonu takip eden sezon yarışmalarının sona ermesine kadar soruşturmaya başlanılmamış olması halinde soruşturma yapılamaz.

(3) Bisiklet faaliyetlerinden aralıksız iki yıl ayrılmış kişiler hakkında soruşturma yapılamaz.

Ceza zamanaşımı

MADDE   48 – (1) İhtar  cezası  altı  ay,  yarışmadan  men  veya  süreli hak  mahrumiyeti  cezaları ise üç yıl  içinde infaz edilemezse, ceza ortadan kalkar.

(2) Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza infazının herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar.

Zamanaşımının kesilmesi

MADDE   49 – (1) Disiplin Kurulunun soruşturma ve yargılama ile ilgili tüm işlemleri soruşturma zamanaşımını, kararın infazına dair her işlem ise ceza zamanaşımını keser. Zamanaşımı kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlar. Soruşturma ve ceza zamanaşımı resen dikkate alınır. 


DOKUZUNCU BÖLÜM

Tebligat ve İnfaz
Kararların tebliğ ve infazı

MADDE   50 – (1) Disiplin  Kurulu  kararları,  savunma istemleri ve idari tedbir kararları, ilgili kişi veya kulüplere faks veya elektronik posta yoluyla ya da Federasyon personeli veya il temsilcilikleri aracılığıyla yapılabilir. Tebligatı almaktan kaçınan kişi ve kulüplere karşı bu yönde tutulan tutanak tebliğ yerine geçer.  Mahalli  yarışlara  ilişkin  verilen  kararların hüküm fıkrası yarışmaların yapıldığı yerdeki ilgili kişi ve kulüplere verilmek suretiyle tebliğ edilir. Gerekçeli kararlar iadeli taahhütlü olarak ayrıca gönderilir.

İnfazın özel hükümleri

MADDE   51 – (1)  Yarışmalardan   men   cezası,   sadece  o  kategori    resmi  yarışları   sayılarak infaz  edilir.  Cezalı sporcular, cezalarının infazı  tamamlanıncaya  kadar  hiçbir  yarışmaya katılamaz. Cezalı süre aralıksız işler.

(2) Bisiklet yarışları sezonunda tamamlanmayan yarışmalardan men cezasının infazı sonraki yarışma sezonuna intikal eder.

(3) Okullar arası bisiklet yarışları nedeniyle idari tedbiri veya cezası infaz edilmekten olan öğrenci sporcu, lisanslı olduğu spor kulübünün  müsabakasına katılamaz.

(4) Disiplin kurullarınca ayrıca cezalandırılmasına gerek duyulmayan oyun kurallarından doğan ihlallere ilişkin otomatik cezalar öncelikle infaz edilir.

(5) Yarışmalardan men cezasının  infazında, tamamlanamayan veya hükümle karar verilmiş yarışmalar da dikkate alınır.

(6) Bir  kulübün oyuncu veya  antrenörü hakkındaki yarışma ya da yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası, onun hem oyunculuk hem de antrenörlük faaliyetini kapsar.

Ceza kararlarının niteliği

MADDE  52 – (1) Disiplin  Kurulu  tarafından  verilen  cezalar bu Talimatta öngörülen  durumlar dışında hiçbir makam ve kişi tarafından af edilemez ve değiştirilemez.

İnfaz evrakı

MADDE   53 – (1) İnfazı  müteakip  ilgililerce,  resmi  müsabakaların  tarihleri,  infazın  başladığı ve sona erdiği günleri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, derhal ceza kararını veren disiplin kuruluna gönderilir.


ONUNCU BÖLÜM

Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz

İtiraz ve itiraz mercileri

MADDE   54 – (1)  Disiplin   Kurulu  kararlarına  karşı  10  gün  içinde  Tahkim   Kuruluna  itiraz edilebilir.

İtiraz usülü, itirazın incelenmesi ve karar

MADDE   55 – (1) Disiplin   Kurulu  kararlarına,  cezalandırılan   kişi   veya   bağlı olduğu kulüp itiraz edebilir. Karar kulüp hakkında verilmiş ise itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği kulüp yetkilisi tarafından yapılır.

(2) Disiplin Kurulu kararlarına itiraz cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz merciinden infazın durdurulmasını isteyebilirler.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Müsabakan men cezasının uygulanması

MADDE   56 – (1) Müsabakadan men cezası;  kulüplerin  ve sporcuların, üç yıldan çok olmamak üzere müsabakalardan men edilmeleridir. Bu süreyi aşan cezalar sürekli hak mahrumiyeti cezası hükümlerine tabidir.

a) Resmi yarışmalarda, yarış disiplini veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, yarışmadan çıkarılan sporcu, o yarışmayı takip eden ilk resmi yarışmaya katılamaz.

b) İşbu Talimatta sporculara ve diğer kişilere ilişkin olarak öngörülen yarışmadan men cezaların uygulanmasında, yarışma adeti  olarak belirtilen cezalar öncelikle dikkate alınır. Teknik direktörler, antrenörler ve ilgili diğer kişiler için de takdir edilebilecek hak mahrumiyeti cezaları, müsabaka adeti gösterilerek müsabakadan men cezası olarak uygulanabilir.

Hak mahrumiyeti cezasının uygulanması

MADDE   57 – (1) Süreli hak mahrumiyeti cezası üç yıldan fazla olmaz. Sürekli hak mahrumiyeti cezası ise kişilerin, Federasyon ve spor teşkilatı faaliyetlerinden sürekli olarak çıkarılmasıdır. Hak mahrumiyeti veya yarışmadan men cezası ile cezalandırılmış antrenör, mahrum edildiği yarışmayı sadece start finiş noktasında izleyebilir.

Ceza sürelerine ait esaslar

MADDE   58 – (1) Süreli  yarışmalardan  men  ve  süreli  hak  mahrumiyeti  cezaları  gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Bir gün 24 saat, bir ay 30 gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir. Yarışmalarda görev alan kişilere ilişkin üç aya kadar verilen yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezaları yarışma adeti ile gösterilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Talimatta hüküm bulunmayan haller

MADDE   59 – (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde; Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) kuralları ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE    60  – (1) Bu    Talimat   Spor   Genel   Müdürlüğünün  internet  sitesinde  yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE    61 – (1) Bu  Talimat  hükümlerini  Türkiye  Bisiklet  Federasyonu  Başkanı  yürütür.