Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

DAĞ BİSİKLETİ MİLLİ TAKIMLAR TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu talimatın amacı Türkiye Bisiklet Federasyonu, Dağ Bisiklet Milli Takımlarında görevli Teknik Ekip ve Kamp Müdürünün görev yetki ve sorumluluklarını ile Milli Takım Sporcularının seçilme usulleri ile belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu talimat Türkiye Bisiklet Federasyonu, Dağ Bisiklet Milli Takım Teknik Ekiplerini, Kamp Müdürlerini ve Milli Takım Sporcularını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu talimat 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

b) Federasyon : Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’nı

c) Federasyon Başkanı : Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı’nı

d) Teknik Kurul : Bisiklet Federasyonuna bağlı olarak kurulan ve  Federasyonun içinde yer aldığı, Bisiklet branşları ve Milli Takım ile ilgili teknik konular ve standartlardan sorumlu olan kurulu,

e) Antrenör : Bisiklet antrenörü sertifikasına sahip her kademedeki Bisiklet Antrenörlerini


İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kamp Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 5 – Kamp müdürü idari yönden federasyona, teknik yönden milli takım antrenörüne karşı sorumludur. Kamp müdürleri federasyon yönetimi tarafından belirlenir.

a) Kampla ilgili ön hazırlıkları yapmak,

b) Kampın sağlıklı ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için ilgililerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Kamp ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

ç) Teknik ekip tarafından hazırlanan kamp programının aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

d) Teknik ekibin onayı ile sporcuların serbest zamanlarında katılabilecekleri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

e) Kampın günlük faaliyetlerini ve genel durumunu içeren raporunu, kampın bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde federasyona iletmek,

f) Antrenörden aldığı rapor doğrultusunda Kamp programına/disiplinine uymayan sporcu veya yardımcı ekip görevlilerini ikaz etmek, tekerrürü halinde bir rapor ile durumu federasyona bildirmek,

g) Doping numunesi alımı için kampa gelen görevlilere teknik ekip ile birlikte yardımcı olmak,

h)Doping, sağlık vb. faydalı konularda uzmanlar aracılığıyla sporculara bilgilendirme toplantıları yapılması için gerekli çalışmaları yapmak,

ı) Kampta bulunanların günlük puantajlarını tutmak,

i) Davranış, kılık ve kıyafeti ile sporculara örnek olmak,

j) Federasyon başkanı tarafından verilebilecek diğer görevleri yapmaktır.

Baş Antrenörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6 –  Baş Antrenör idari yönden federasyona, teknik yönden Dağ Bisikleti Teknik Kuruluna karşı sorumludur.

a) Tüm yaş kategorilerinin genel koordinatörlüğünü üstlenir,

b) Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar, Genç Erkekler ve Genç Bayanlar kategorilerinin asli sorumluluğunu üstlenir.

c) Milli Takımların sezon hazırlık süreçlerini, kamp ve müsabakalarını belirlemek, belirlediği takvimi gerekçeleri ile federasyona sunmak ile sorumludur.

ç) Milli takım kadrosunu oluşturmak, oluşturulan kadroların ve alt yaş kademelerinden sorumlu yardımcı antrenörlerin oluşturduğu kadroların onayları için Federasyon ile resmi yazışmaları yapmak.

d) Yapılacak faaliyetlerin tamamında, ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunacak bilimsel sistem ve metotlardan faydalanmak, bu metotların uygulanmasını sağlamak.

e) Kampın günlük faaliyetlerini ve genel durumunu içeren raporunu, kampın bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde federasyona iletmek,

f) Milli Takımın katıldığı müsabakaların ardından, Müsabaka değerlendirme raporunu takip eden 5 (beş) gün içerisinde federasyona iletmek,

g) Kamp programına/disiplinine uymayan sporcu veya yardımcı ekip görevlilerini Kamp Müdürüne bildirmek, kamp müdürü yok ise ikaz etmek, tekerrürü halinde bir rapor ile durumu federasyona bildirmek,

h) Doping numunesi alımı için kampa gelen görevlilere teknik ekip ile birlikte yardımcı olmak,

ı)Doping, sağlık vb. faydalı konularda uzmanlar aracılığıyla sporculara bilgilendirme toplantıları yapılması için gerekli çalışmaları yapmak,

j) Kampta bulunanların günlük puantajlarını tutmak,

i) Davranış, kılık ve kıyafeti ile sporculara örnek olmak,

j) Federasyon başkanı tarafından verilebilecek diğer görevleri yapmaktır.

Yardımcı Antrenörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7 –  Yardımcı Antrenör idari yönden federasyona, teknik yönden Baş Antrenöre karşı sorumludur.

a) Alt yapı kategorilerinin koordinatörlüğünü veya Baş Antrenörün yardımcılığını üstlenir,

b) U15 Erkekler, U15 Bayanlar, U17 Erkekler ve U17 Bayanlar kategorilerinin asli sorumluluğunu üstlenir.

c) Sorumlusu olduğu Milli Takımın sezon hazırlık süreçlerini, kamp ve müsabakalarını belirlemek, belirlediği takvimi gerekçeleri ile federasyona sunmak ile sorumludur.

ç) Sorumlusu olduğu Milli Takımın kadrosunu oluşturmak,

d) Yapılacak faaliyetlerin tamamında, ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunacak bilimsel sistem ve metotlardan faydalanmak,

e) Kampın günlük faaliyetlerini ve genel durumunu içeren raporunu, kampın bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde federasyona iletmek,

f) Milli Takımın katıldığı müsabakaların ardından, Müsabaka değerlendirme raporunu takip eden 5 (beş) gün içerisinde federasyona iletmek,

g) Kamp programına/disiplinine uymayan sporcu, teknik veya yardımcı ekip görevlilerini ikaz etmek, tekerrürü halinde bir rapor ile durumu federasyona bildirmek,

h) Doping numunesi alımı için kampa gelen görevlilere teknik ekip ile birlikte yardımcı olmak,

ı)Doping, sağlık vb. faydalı konularda uzmanlar aracılığıyla sporculara bilgilendirme toplantıları yapılması için gerekli çalışmaları yapmak,

j) Kampta bulunanların günlük puantajlarını tutmak,

k) Sporcular ve genel durum hakkında periyodik ve istenilmesi durumunda Baş Antrenöre bilgi vermek,

i) Davranış, kılık ve kıyafeti ile sporculara örnek olmak,

j) Federasyon başkanı tarafından verilebilecek diğer görevleri yapmaktır.

Mekanisyen  Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 – Mekanisyenler idari yönden federasyona, teknik yönden antrenöre karşı sorumludur.

a) Kamp ve müsabakalar sırasında Antrenörün talimatları doğrultusunda sporcuların mekanik problemlerini gidermek, bisikletlerin bakımını yapmak, feed zone de görev almak ve bisikletlerin genel temizliklerinden sorumludur.

b) Milli Takım Kampı Sırasında

b.1.) Kampın başında tüm sporcuların bisikletlerinin uygunluğunu kontrol eder. Gördüğü aksaklıkları antrenöre rapor eder. Antrenörden aldığı talimat doğrultusunda müdahale edilmesi gereken bisikletler varsa gerekli müdahaleyi yapar.

b.2.) Antrenörün asmış olduğu antrenman planlarını takip ederek, antrenmandan 30 dakika önce sporcuların bisikletini hazırlar ve düzgün bir sıralama ile kapı önüne dizer.

b.3.) Antrenman dönüşünde sporcuların bisikletini kontrol eder, kirlenen ve arızası bulunan bisikletleri yıkayıp eksikliğini giderdikten sonra düzgün bir biçimde bisiklet odasına veya gösterilen alana dizer.

b.4.) Kamp süresince yapılan tüm işlemler ve değiştirilen tüm malzemeler ile alakalı bir form tutar ve bu formda işlem yapılan sporcunun, mekanisyenin ve antrenörün imzası bulunur.

b.5.) Kampın başında federasyondan gelen malzemeler ile alakalı bir teslim tutanağı düzenler ve malzemeleri eksiksiz sayar. Kamp sonunda ise kalan malzemeler ile alakalı da bir tutanak tutarak, ilgili tutanakları kamp sonunda antrenöre imzalatır.

c) Milli Takım Müsabakası Sırasında

c.1.) Toplanma gününde sporcuların bisikletlerinin uygunluğunu kontrol eder. Gördüğü aksaklıkları antrenöre rapor eder. Antrenörden aldığı talimat doğrultusunda müdahale edilmesi gereken bisikletler varsa gerekli müdahaleyi yapar.

c.2.) Sporcuların müsabaka öncesi bisikletlerinin hazır olması ve feed zone de gerekli teknik desteği vermek ile sorumludur.

c.3.) Etaplı yarışlarda, müsabaka dönüşünde sporcuların bisikletini kontrol eder, kirlenen bisikletleri yıkayıp düzgün bir biçimde bisiklet odasına veya gösterilen alana dizer.

c.4.) Müsabaka süresince yapılan tüm işlemler ve değiştirilen tüm malzemeler ile alakalı bir form tutar ve bu formda işlem yapılan sporcunun, mekanisyenin ve antrenörün imzası bulunur.

c.5.) Federasyondan gelen malzemeler ile alakalı bir teslim tutanağı düzenler ve malzemeleri eksiksiz sayar. Kamp sonunda ise kalan malzemeler ile alakalı da bir tutanak tutarak, ilgili tutanakları kamp sonunda antrenöre imzalatır.

Masör  Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 9 – Masörler idari yönden federasyona, teknik yönden antrenöre karşı sorumludur.

a) Kamp ve müsabakalar sırasında Antrenörün talimatları ve hazırladıkları program doğrultusunda sporcuların dinlenmelerini masajlarını yapmak ile sorumludurlar.

b) Sportif motivasyona katkı sağlamak.

c) Kasları uyararak sportif aktivite için hazırlamak.

d) Sporcunun ruhsal gerginliğini gidermek.

e) Sporcuya pasif ısınma sağlamak.

f) Geçirilmiş sakatlıklar sonucu sporcuda gelişen fiziksel güvensizliği gidermek.

g) Aktivite sırasında oluşabilecek kas gerginliği ve krampları gidermek.

h) Aktivite sonrasında sporcunun iyi dinlenmesini sağlayarak bir sonraki çalışmanın verimini arttırmak.

i) Antrenman ve müsabaka öncesinde sporcuların beslenme ve sıvı takviyelerini hazırlamak.

Sporcunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 10- Teknik kadro ve kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

a) Kamp kurallarına ve talimatlarına uymak, tutum ve davranışları ile çevresine örnek olmak.

b) Kamp ve müsabakalar esnasında görevliler ve hakemler ile münakaşa etmemek, itiraz ve olumsuz davranışlarda bulunmamak.

c) Antrenör ve kaptanın belirlediği yer ve zamanda istenilen uygun kıyafetle ve bakımlı olarak hazır bulunmak.

ç) Sporcuya ve centilmenliğe yakışır davranışlarda bulunmak.

d)Bulunduğu ortam ve çevrenin temizliğine özen göstermek.

e) Kamp çalışma programına uymak.

f) Geçerli mazereti nedeniyle kamptan erken ayrılması gereken durumlarda kamp müdürü ve federasyona ulaşabilecek adres ve telefon bilgilerini vermek.

g) Kamp doktorunun bilgisi dışında tedavi amaçlı olsa dahi herhangi bir ilaç kullanmamak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Milli Takım Kriterleri

Milli takım oluşturulurken sırasıyla aşağıdaki özelliklere dikkat edilecektir;

MADDE 11- Ülke Temsili

11.a. Kültürel ve Ahlaki Temsil : Milli Takım kadrosunu oluşturan İdareci, Antrenör, Mekanisyen, Mentör, Masör ve Sporcular Milli Takım çatısı altında toplandığı andan itibaren, göğsünde taşımış olduğu Türk Bayrağını ve tüm Türk halkını temsil ettiğinin bilinciyle, Türk insanının örf, adet, kültürel ve sosyal yaşayış tarzına uygun davranması gerekmektedir.

Sporculara bu bilinç aşılanacak, bu kurala uyum sağlayamayan sporculara psikolojik destek verilecek, sporcu bu davranışında ısrarcı olması durumunda Milli Takımdan uzaklaştırılacaktır.

11.b. Sporsal Temsil : Bulunduğu yaş kategorisinde Milli Takıma aday olan sporcunun sporsal başarı durumu, Milli Takıma kabul edilme durumunu doğrudan etkilemektedir.

Gelişim seviyesini tamamlamamış olan Yıldızlar ve Gençler kategorileri haricindeki diğer yaş kategorisindeki sporcuların (Elite, U23) Milli Takıma davetini veya bu yaş kategorilerindeki Milli Takımın oluşturulup oluşturulmayacağına, sporcuların uluslararası alandaki performans düzeylerine göre karar verilecektir.

Örnek vermek gerekirse Performans düzeyi yetersiz olan Elite kategorideki sporcular puan mücadelesi olmaması durumunda takvimde yer alan müsabakalara götürülmeyecektir. Böylece Türkiye forması ile yarışan sporcuların istenmeyen sonuçlar almalarının önüne geçilecektir.

MADDE 12- Güven ve Hakkaniyet ;

Milli Takım kadrosu oluşturulurken sadece hak eden teknik kadro elemanları ve sporcuları bünyesine katan, kişisel çıkarlardan uzak, herkesin güvendiği, kriterlerin önceden açıklandığı, şeffaf ve güvenilir bir sistemin kurulması önemli kriterlerden biridir.

MADDE 13- Önceden Açıklanmış Ölçütler ;

13.a.) Milli Takım Kamp Kriterleri;

a) Sayılar yaş kategorilerinin yapısına, sezon hedeflerine veya müsabaka kontenjanına göre sorumlu antrenörce belirlenir.

b) Kontenjanlar belirlenirken, hazırlık kampları için bir önceki yılın puanlamasına, Türkiye Şampiyonasına, hazırlanılan sezonun hedeflerine, sporcuların performans testlerine, 11., 12., ve 13. Maddelerdeki ölçütlere dikkat edilir.

c) Hazırlık kamplarının Milli Takım kadrosu olmadığı, sadece sezon hazırlık niteliğinde olduğu da göz önüne alınarak, antrenörün kadroyu belirleme esnasında sporcuların mevcut sezona hazırlanabilme imkânları, başarı ihtimalleri gibi kriterleri de dikkate alarak kadroyu oluşturma sorumluluğu vardır.

d) Performans kamplarında ise sayı gidilecek hedef müsabakanın kontenjanına göre ayarlanır.

e) Performans kampları Milli Takım Seçme kriterleri ile direk ilişkilidir. Bu kamplarda Hedef müsabakada yarışacak ya da yarışabilme ihtimali olan sporcular değerlendirilir.

13.b.) Milli Takım Seçme Kriterleri;

13.b.1) U15 ve U17 (Erkek ve Bayan)

a) Milli Takım Antrenörlerinin uygun göreceği bisiklet koordinasyon kriterleri, kamp süresince performansları ve gelişimleri izlenir ve kayıt altına alınır.

b) Sporcunun, sezon içinde yer aldığı yarışlarda yarışma tipine göre ayrı ayrı performansı değerlendirilir.

c) Milli Takım listesinin organizasyona gönderilme tarihinden önceki, son 3 (üç) müsabaka sonuçlarına bakılarak seçilir.

d) Bu kriterlerin tamamına bakılarak asil ve yedek kadrolar oluşturulacaktır.

13.b.2) U19-U23- Büyükler Kategorisi (Erkek ve Bayan)

a) Milli Takım sporcu sayısı, gidilecek organizasyonda ülkemize tanınan kontenjan sayısı veya sorumlu antrenörlerce belirlenecektir.

b) Müsabakaya katılacak sporcularda 11., 12. ve 13. Maddelerdeki özelliklere dikkat edilir.

c) Takım kadrosunun oluşturulması ;

c.1.) 6 (alt) sporcu ile katılım yapılacak müsabakalarda.

a) İlk üç sporcu U19 kategoride genel klasman puanına göre, U23 ve Büyükler kategorisinde ise UCI sıralamasındaki yerine göre belirlenir.

b) İki sporcu, Milli Takım listesinin organizasyona gönderilme tarihinden önceki, son 3 (üç) müsabaka sonuçlarına bakılarak seçilir.

c) Bir sporcu ise Antrenör kontenjanı ile belirlenir. Bu kontenjanın ise mutlaka somut delillerle raporlanması gerekir. Hazırlanacak raporda hangi kriterin kullanılarak Milli Takım kadrosuna dahil edildiği açıkça yazılması gerekmektedir. (Performans testleri, yetenek, gelecekteki başarı ihtimali v.b.)

c.2.) 5 (beş) sporcu ile katılım yapılacak müsabakalarda.

a) İlk üç sporcu U19 kategoride genel klasman puanına göre, U23 ve Büyükler kategorisinde ise UCI sıralamasındaki yerine göre belirlenir.

b) Bir sporcu, Milli Takım listesinin organizasyona gönderilme tarihinden önceki, son 3 (üç) müsabaka sonuçlarına bakılarak seçilir.

c) Bir sporcu ise Antrenör kontenjanı ile belirlenir. B kontenjanın ise mutlaka somut delillerle raporlanması gerekir. Hazırlanacak raporda hangi kriterin kullanılarak Milli Takım kadrosuna dahil edildiği açıkça yazılması gerekmektedir. (Performans testleri, yetenek, gelecekteki başarı ihtimali v.b.)

c.3.) 4 (dört) sporcu ile katılım yapılacak müsabakalarda.

a) İlk iki sporcu U19 kategoride genel klasman puanına göre, U23 ve Büyükler kategorisinde ise UCI sıralamasındaki yerine göre belirlenir.

b) Bir sporcu, Milli Takım listesinin organizasyona gönderilme tarihinden önceki, son 3 (üç) müsabaka sonuçlarına bakılarak seçilir.

c) Bir sporcu ise Antrenör kontenjanı ile belirlenir. Bu kontenjanın ise mutlaka somut delillerle raporlanması gerekir. Hazırlanacak raporda hangi kriterin kullanılarak Milli Takım kadrosuna dahil edildiği açıkça yazılması gerekmektedir. (Performans testleri, yetenek, gelecekteki başarı ihtimali v.b.)

d) 4 sporcu ile gidilen müsabakalarda ülke olimpiyat puanlaması hedeflenmekte ise ve olimpiyat puanında bulunan sporcuların 3. ve 4. Sporcusu bir birine yakın ise (b) ve (c) maddesinde geçen kontenjanlar olimpiyat puanında bulunan 3. ve 4. Sporcu için kullanılacaktır.

c.4.) 3 (üç) sporcu ile katılım yapılacak müsabakalarda.

a) İlk iki sporcu U19 kategoride genel klasman puanına göre, U23 ve Büyükler kategorisinde ise UCI sıralamasındaki yerine göre belirlenir.

b) Bir sporcu, Milli Takım listesinin organizasyona gönderilme tarihinden önceki, son 3 (üç) müsabaka sonuçlarına bakılarak seçilir.

c) 3 sporcu ile gidilen müsabakalarda ülke olimpiyat puanlaması hedeflenmekte ise (c) maddesinde geçen kontenjan olimpiyat puanında bulunan 3. Sporcu için kullanılacaktır.

d) Ayrıca UCI Puanlamasında zirvede olmasına karşı gidilecek organizasyon klaslarının 5 (beş) tanesinden puan almış sporcu yerine sıralamada 4. Sırada bulunan sporcu tercih edilebilecektir.

c.4.) 2 (iki) sporcu ile katılım yapılacak müsabakalarda.

a) Bir sporcu U19 kategoride genel klasman puanına göre, U23 ve Büyükler kategorisinde ise UCI sıralamasındaki yerine göre belirlenir.

b) Bir sporcu, Milli Takım listesinin organizasyona gönderilme tarihinden önceki, son 3 (üç) müsabaka sonuçlarına bakılarak seçilir.

c) 2 (iki) sporcu ile gidilen müsabakalarda ülke olimpiyat puanlaması hedeflenmekte ise (b) maddesinde geçen kontenjan olimpiyat puanında bulunan 2. veya 3. Sporcu için kullanılacaktır. UCI puanlamasında bulunan 2. veya 3. Sporcu arasındaki seçimi ise (b) maddesinde geçen son üç yarış kriteri veya antrenör seçimi belirleyecektir. Antrenör bu seçimini mutlaka somut delillerle raporlanması gerekir. Hazırlanacak raporda hangi kriterin kullanılarak Milli Takım kadrosuna dahil edildiği açıkça yazılması gerekmektedir ( Öndeki sporcunun hastalığı, sakatlığı, Performans testleri, yetenek, gelecekteki başarı ihtimali v.b.). Ayrıca UCI Puanlamasında zirvede olmasına karşı gidilecek organizasyon klaslarının 5 (beş) tanesinden puan almış ve katılacağı müsabakadan sadece puan yükseltecek sporcularda, son üç müsabakadaki performansının yeterli olması durumunda ülkeye kazandıracağı puan daha fazla olacağından 2. veya 3. puan sporcusu tercih edilebilecektir.

c.4.) 1 (bir) sporcu ile katılım yapılacak müsabakalarda.

a) 1 (Bir) sporcu ile katılım sağlanılacak müsabakalarda kontenjanı müsabaka hedefi belirleyecektir.

b) Bir sporcu, Milli Takım listesinin organizasyona gönderilme tarihinden önceki, son 3 (üç) müsabaka sonuçlarına bakılarak seçilir.

c) Olimpiyat hedefi olan müsabakalarda ise, gidilecek organizasyondaki puan limitini doldurmamış olmak kaydı ile, UCI Puanlamasında zirvede bulunan sporcumuz müsabakaya katılacaktır. Ayrıca UCI Puanlamasında zirvede olmasına karşı gidilecek organizasyon klaslarının 5 (beş) tanesinden puan almış ve katılacağı müsabakadan sadece puan yükseltecek sporcularda, son üç müsabakadaki performansının yeterli olması durumunda ülkeye kazandıracağı puan daha fazla olacağından 2. veya 3. puan sporcusu tercih edilebilecektir. Bu durum antrenör raporunda açıkça belirtilecektir.

MADDE 14- Türkiye Genel Klasman Şampiyonluğu Puanlaması;

 a) Sadece Ülke içinde koşulan müsabakalar puanlamaya esastır. Sporcuların ülke dışında koşmuş oldukları müsabakalarda elde ettikleri puanlar sisteme işlenmeyecektir.

b) Uluslararası müsabakalarda puanlama sporcunun yabancı sporcular dahil sıralamasına göre verilecektir. (UCI Puanına denk gelen puanı)

c) Hangi yaş kategorisinde olursa olsun, sporcunun puan alabilmesi için müsabakayı tamamlamış olması şarttır.

Yıl sonunda puan sıralamasındaki üç sporcu Genel Klasman 1., 2. ve 3. ödüllerini alacaklardır.

14.a.) U15, U17 ve U19 Kategorileri14.b.) U23 ve Büyükler Kategorileri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma

Madde  15 – (1) Bu talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 16 – (1) Bu talimat, Federasyonun Internet sitelerinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 – (1) Bu talimat hükümlerini, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı yürütür.