Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYOU

CEZA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

AMAÇ:

Madde 1 – Bu Talimat, Bisiklet Federasyon tarafından organize edilen bisiklet faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurulunun oluşturulması, ulusal, uluslararası esaslara ve teamüllere uygun olarak disiplin suçu teşkil eden fiiller ile yaptırımlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

KAPSAM:

Madde 2 – Bu Talimat, Bisiklet Federasyonu faaliyetlerinde bulunan spor kulüplerini, kuruluşlarını, sporcuları, hakemleri, Antrenörleri, yöneticileri, sporcu temsilcilerini ve görevli diğer kişileri kapsar. 

DAYANAK :

Madde 3 – Bu talimat 03/04/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsüne ile  21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ve 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4 – Bu Talimatta;

 1. a) Ana Statü: Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsünü,
 2. b) Federasyon: Türkiye Bisiklet Federasyonu’nu, merkez ve diğer birimlerinden oluşan

Teşkilatını,

 1. c) Tahkim Kurulu: 21.5.1986 tarih ve 3289 Sayılı “ Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un Ek:9. maddesi’nde düzenlenen ve Genel

Müdürlük bünyesinde oluşturulan Tahkim Kurulu’nu,

 1. d) Disiplin Kurulu: Türkiye Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulu’nu,
 2. e) Spor Kulübü: Türkiye Bisiklet Federasyonunda tescilli spor kulüplerini
 3. f) Kuruluş: Türkiye Bisiklet Federasyonu’na tescilli olmayan Bisiklet ile ilgili resmi ve özel nitelikteki tüzel kişilikleri,
 4. g) Sporcu: Spor Kulüplerinde bisiklet branşında tescilli veya ferdi olarak aynı branşta tescilli spor yapan kişileri,
 5. h) Yönetici: Bisiklet Federasyonu faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanları, bisiklet kulüplerinin yönetiminde görev alanları, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nda tescilli görevli hakem ve hakem adayları ile diğer federasyon görevlilerini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
 

DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA USULLERİ

Madde 5 – Disiplin kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Başkanın,başkan yardımcısı ve raportör üyenin hukukçu olması şarttı yoktur. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c),(d), (e), bentlerindeki şartların üyelerde bulunması gerekir. Başkanın en az lisans

seviyesinde mezun olması ya da aktif olarak bisiklet faaliyetlerinde en az 10 yıl görev almış olması ve aktif görevini bırakmış gerekir. Diğer üyelerin faal olmayan hakem, antrenör ve sporcular arasından seçilmesine ya da hukuk alanında eğitim almış kişilerin olmasına özen gösterilir. istifa, ölüm vb. nedenlerle boşalan asıl üyelik için genel kurula kadar, o göreve, sıra takip edilmeksizin yedek üye çağrılır. Çağrı Federasyon Başkanı tarafından yapılır. Disiplin Kurulunda görevlendirilebilmek için Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve yan kurullar üyesi olmamak ve diğer koşulları taşımak şarttır. Disiplin Kurulu’na seçilen üyelerin bisiklet ile ilgili görevleri sona erer.
 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 6 –Disiplin Kurulu; kulüpler,bisikleti faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem,antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin ve ceza işlerine  bakar.Disiplin Kurulu görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdır.
 

DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANTI VE ÇALIŞMA USULÜ:

Madde 7 – Disiplin Kurulu Toplantısı Kurul Başkanın çağrısı üzerine en az 2 ayda bir toplanır ve en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer. Kurul acil işlerde, internet, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka herhangi bir yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir. Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurularaportör üye başkanlık yapar.Disiplin Kurulu başkan ve üyelerine Federasyon Yönetim Kurulunca tespit olunacak miktarda herhangi bir huzur hakkı ödenmez. Kurulun büro işleri, federasyon yönetim kurulunca görevlendirilecek ayrı bir  personel tarafından aralıksız sürdürülür.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN CEZALARI 

CEZALAR:

Madde 8 – Bu Talimata göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları; ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, para cezası, tescil iptali, puan indirme, ve en az 1 sezon yarışmalardan men cezalarıdır. 

İHTAR CEZASI:

Madde 9 – İhtar Cezası ilgililerin uyarılmasıdır. 

YARIŞMADAN MEN CEZASI:

Madde 10 – Kuruluşun, kulübün, sporcunun veya diğer kişilerin belirli sayıda yarışmalar katılmaktan men edilmesidir. 

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI:

Madde 11 – Kişinin her türlü bisiklet yarışmalarına iştirak etmekten; hakemlik, temsilcilik, yapmaktan; Federasyon, kuruluş veya spor kulübü yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev almaktan; kuruluş, spor kulübü mensubu olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmaktan, kişilerin müsabakalarda resmi sıfat ve görevine ilişkin faaliyetten süreli veya sürekli men edilmesidir. 

PARA CEZASI:

Madde 12 – Disiplin ihlalinde bulunan kişi,kuruluş veya spor kulüplerine ceza olarak takdir edilen meblağın Federasyona ödenmesidir. Para cezası on beş bin TL’yi geçemez, bu miktar her yıl Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır ya da sabit tutulur. 

DİĞER CEZALAR

Madde 13– Aşağıda belirtilen cezaların ( a bendini) Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından ( b bendini ) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 1. a) Puan İndirme Cezası: Bir takımın puanlarından, her yarış alınan puan miktarı kadar puanın düşürülmesidir.
 2. b) Tescil İptali Cezası : Bir takımın Federasyondaki sicil kaydının silinerek bisiklet

Faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır. 

İKAME VE İLAVE CEZALAR:

Madde 14 – İhtar, para cezası ve cezasıdır. Disiplin Kurulunun takdirine göre her disiplin ihlaline veya ceza tipine, ilgili ceza hükmünde belirtilmemiş olsa dahi ilave veya ikame ceza olarak uygulanabilir. Ancak, sporculara ve diğer kişilere verilen ihtar, müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezaları, para cezasına dönüştürülemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER 

SORUMLULUK:

Madde 15 – Kulüpler ve kuruluşlar; oyuncularının, görevlilerinin, üyelerinin, taraftarlarının ve bir yarışmalarda görevlendirdikleri herhangi bir kişinin davranışlarından dolayı objektif olarak sorumludur. Kulüpler ve kuruluşlar, yarışma öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olup yarışmanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdür. 

TEMEL İLKELER:

Madde 16 – Sportmenliğe aykırı hareketler, oyun kuralları ihlalleri ve Federasyon kararları ile talimatlarına aykırı davranışlar disiplin cezaları ile cezalandırılır. Disiplin cezaları, kuruluşlar, kulüpler ve gerçek kişilerin karşılaşma öncesinde, esnasında veya sonrasında oluşturdukları ihlaller için uygulanabilir. İşbu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel yaptırımlardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da

hafifletilebilir. Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemiş ve dolayısıyla bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel teşkil etmez. Hakemin durumu görmemesi cezanın hassasiyeti açısından yarışma mahallinde bulunan kişi ya da kişilerden bilgi istenir. 

DİSİPLİN SUÇLARI 

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET:

Madde 17 –Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla sporun veya Bisiklet Federasyonun Federasyonu’nun saygınlığını zedeleyen, kişi, kulüp veya kuruluşlar, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, fiilin ağırlığına göre 4 8yarışmalardan men veya 1 ay ile 2 ay arasında belirli süreli hak mahrumiyeti cezası verilir. 

TALİMATLARA AYKIRI HAREKET:

Madde 18- Federasyonun mevzuatına aykırı harekette bulunan kişi veya kuruluşlar, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde ihtar, para cezası, müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

HAKARET, TEHDİT VE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI:

Madde 19 – Federasyon veya mensuplarına, hakemlere, sporculara, yöneticilere veya diğer ilgili kuruluş ve kişilere, sözlü veya fiili olarak hakaret eden, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunanlar, fiilin ağırlığına göre en az 2 yarış en fazla 4sayısı kadaryarışmalardan men veya en az 2 ay en fazla 4 ay arasında hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

MÜSABAKA KURALLARINA AYKIRI HAREKETLER:

Madde 20 – Müsabaka kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi fiili müdahalede, fiili saldırıda veya şiddetli harekette bulunan sporcular ile diğer kişilere en az 3 yarışma en fazla 6yarışmadan men veya en az 3 ay en fazla 6 ay arasındahak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

AĞIR SALDIRI:

Madde 21 – Federasyon mensuplarına, hakemlere, sporculara, yöneticilere veya diğer ilgili kişilere ağır saldırıda bulunanlar en az 8 yarış en fazla 12 yarışmen veya en az 6 ay en fazla 8 ay arasında yarışmadanhak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

SAHTECİLİK:

Madde 22 – Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya hak sahibi olmadığı lisansı kullanmak veya kullandırmak sureti ile Federasyonu veya ilgilileri yanıltan kişiler bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca sorumlu kulüp,kuruluş hakkında fiilin ağırlığına göre yarışmalardan men cezası verilir, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

CEZA SÜRESİNİ BEKLEMEMEK:

Madde 23– Müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası infaz edilmeden veya idari tedbir kararına rağmen müsabakalara katılanlar veya bunu temin edenler, infaz edilmemiş cezasına ek olarak iki aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

MİLLİ MÜSABAKAYA KATILMAMAK:

Madde 24 – Yayın yolu ile duyurulmasına veya yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsili veya Yurt içinde yapılan milli yarışlara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve yarışma yerini terk eden sporcular ve diğer görevliler iki aydan bir yıla kadar yarışmalardan men ya da hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Yurt dışında yapılan Uluslararası yarışmalara geç katılan veya katılmayan bu nedenle takımın puan kaybına sebep olan sporcu ve diğer görevlilere 6 aydan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. Olayın mahiyetine göre bu olaya sebep olan kulüp ve kuruluşa da aynı cezalar verilir. 

CEZALANDIRILAN YARIŞMA YERİ VE TESİS OLAYLARI :

Madde 25 – Spor çalışma ve müsabakalarının yapıldığı yer ve tesislerde düzen ve disiplinin sağlanmasına ilişkin talimat ve kuralları ihlal eden, yarşmanın zamanında başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olan, yarışma öncesinde, devamında veya sonrasında güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler, iki aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Meydana gelen zarar sorumlulara tazmin ettirilir. 

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT :

Madde 26 – Yarışmanın yapıldığı yarışma mahallinde toplu olarak ve devamlılık arz eden şekilde, kuruluşlar, taraftarlar, kulüp,kuruluş başkan ve yöneticileri, teknik adamlar ve sporcular, hakemler ve Federasyon ile yönetici ve mensupları, müsabakada görev yapan diğer kişiler aleyhinde, söz veya hareketlerle aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici kötü ve çirkin tezahüratta bulunulması halinde ilgili kulübe olayın ağırlığına göre hak mahrumiyeti cezası verilir. 

SUÇA TEŞVİK :

Madde 27 – İşbu disiplin talimatında belirlenen disiplin ihlallerinde bulunan kişilerin eylemlerini teşvikeden kişi , kuruluş veya kulüpler aynı ceza ile cezalandırılır. 

OLAYLARI BİLDİRMEMEK VE TANIKLIKTAN KAÇINMAK :

Madde 28 – Soruşturma sırasında tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatı ile yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareket ve olayları bir ay içinde bildirmeyen kişiler iki aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

HİLELİ VE DANIŞIKLI MÜSABAKÂ :

Madde 29 – Yarışma sonuçlarını etkilemek amacıyla teşvik primi veren, alan, hileli ve danışıklı bisiklet yarışması yapan, yaptıran veya buna teşebbüs eden kişiler ve aracıları bir  ikiyıl arasında yarışmalardan men cezası veya aynı sürede hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Kuruluş ve Kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından ayrıca 1 yıl yarışmalardan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılabilir. 

YARIŞMALARA KATILMAMAK :

Madde 30 – Kulübünün veya diğer bir spor kulübün oyuncusunun, menfaat temini veya sair suretlerle müsabakalara katılmasına engel olan ve müsabaka hazırlığına veya müsabakaya katılmayanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

HİLELİ VEYA DANIŞIKLI YÖNETİM :

Madde 31 – Müsabakaları kulüp, kuruluş ve kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Hileli ve danışıklı yönetimin maddi veya manevi menfaat karşılığında yapılması halinde hakemler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

GÖREVİ İHMAL VE SUİSTİMAL :

Madde 32 – Yarışmalara ilişkin resmi raporları süresinde vermeyen, gerçeğe aykırı rapor düzenleyen, müsabaka yerine mazeretsiz olarak gelmeyen, müsabakanın gecikmesine neden olan, müsabakayı talimatlara aykırı yöneten hakemler ile müsabakaya ilişkin görevlerini talimatlara aykırı olarak ihmal veya suiistimal eden diğer görevliler, altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

DOPİNG :

Madde 33 – Sporcunun doping kontrolüne gitmeyi reddetmesi, doping kontrol işlemine uygun olmayan davranışlarda bulunması, hile yapması veya hile yapmaya teşebbüs etmesi, müsabakadan önce veya müsabaka sırasında Uluslar arası Bisiklet Federasyonu (UCI) tarafından yasaklanan doping maddelerini kullanması ya da yasaklı bir yöntemi kullandığının tespit edilmesi, alınan A örneğinde yasaklı bir maddenin tespit edilmesine rağmen sonuca 48 saat içinde itiraz edilmemesi, B örneğinin analizinde de yasaklı bir maddenin saptanması, doping yaptığını gösteren delillerin bulunması durumunda , ilk defada 2 –3 yıl yarışmalardan men , ikinci ve daha fazla tekrarlanması durumunda ise ömür boyu yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır. Sporcudan alınan örnekte yasaklı maddenin saptanması durumunda, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası ve İşlemi Kısaltılmış Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası bulunması durumunda cezai işlem yapılmaz. Bunun dışında ilaç bildirim listesine yazılmış olsa dahi, yasaklı herhangi bir maddenin kullanılması sporcunun cezai işleme tabi olmasını engellemez. Doping kontrolü yapıldıktan sonra herhangi bir sağlık kurumundan alınacak rapor ya da komisyona yapılacak başvuru cezai işlem sırasında dikkate alınmaz. Bir kulübün bir sezonda bir oyuncusundan alınan doping kontrol örneğinde yasaklı madde saptanması durumunda kulüp sorumluluğun derecesine göre 1.000,00-10.000,00 TL arasında para cezası ile cezalandırılır. Bu para cezası, kulübün bir sezonda iki oyuncusundan alınan doping kontrol örneğinde yasaklı madde saptanması durumunda beş kat, üç ve daha fazla oyuncusundan da alınan doping kontrol örneğinde yasaklı madde saptanması durumunda on kat arttırılır. Ayrıca üç ve daha fazla oyuncudan alınan doping kontrol örneğinde yasaklı madde saptanması durumunda takımın iki puanı tenzil edilir. Puan silinme cezası sezonun sona ermesi durumunda bile doping kontrolü yapılan sezonda uygulanır. Kupa karşılaşmalarında bir takımın iki oyuncusundan da alınan doping kontrol örneğinde yasaklı madde saptanması durumunda kulüp veya kuruluş bir sonraki sene kupa karşılaşmalarına katılamaz. Doping Kontrolü sırasında talimatlara aykırı davranışlarda bulunan, dopingli sporcunun müsabakaya katılmasını sağlayan, dopingli olduğunu bildiği halde önlemeyen, doping uygulamalarına karıştığı, katıldığı, önerdiği, zorladığı, yardım ettiği, uyguladığı saptanan yönetici, antrenör, doktor, masör ve diğer ilgililer bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti ve fiilin ağırlığına göre 1.000.- ile 10.000 YTL arasında para cezası ile cezalandırılırlar. Bu durumda ilgililer hakkında verilen para cezaları kulübünden veya kuruluşundan tahsil edilir. Doping yaptığı sabit olduğu takdirde Federasyonca bu doping kontrolü için yapılan masrafların 2 katı tutarı, o sporcunun kulübünden veya kuruluşundan tahsil olunur. 

MİLLİ TAKIM MALZEMELERİ

Madde 34 – Federasyon tarafından ilgili kulüp, sporcu ve kişilere verilen malzemelerin (Bisiklet, Bisiklet Yedek Malzemesi ve Diğer Malzemeler ) Federasyonun isteği üzerine geri alınabilir. Federasyon tarafından Milli Takım forması verilen sporculara formalarını Milli Takım yarışları haricinde yarışma öncesinde, esnasında ve sonrasında giyen sporculara ( uyarılmaksızın )  250,00 TL ile 1.000,00 TL, kulübün yada sporcunun Milli Takım formalarını bir başkasına satması hallerinde ise 1.000,00 TL den 5.000,00 TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır. Ceza, sporcuya tebliğ edildikten sonra sporcunun belirtilen sürede cezayı ödememesi halinde kulübüne tebliğ edilecek olup, ödemenin yapılması istenecektir. Belirtilen süre zarfında ödeme yapılmaması halinde sporcu start alamayacaktır.

CEZAYI AZALTAN VE ÇOĞALTAN SEBEPLER 

TEŞEBBÜS :

Madde 35– Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde tayin olunan ceza üçte birinden yarısına kadar indirilebilir. 

TAHRİK :

Madde 36 – Fiilin tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde tayin olunan ceza yarısından üçte ikisine kadar indirilebilir. 

TAKDİRÎ AZALTICI SEBEP :

Madde 37 – Kulüp veya kişi lehine cezayı azaltacak takdiri sebepler kabul edilirse, tayin olunan ceza yarısına kadar indirilebilir. 

TEKERRÜR :

Madde 38 – Cezasına ait infazın tamamlandığı faal sezon içinde, aynı nev’iden disiplin suçu işleyen kişi hakkında tayin edilecek ceza yarısına kadar arttırılır. İhtar cezası ile sporculara verilen bir müsabakadan men cezası tekerrüre esas olmaz. 

CEZADA İÇTİMA :

Madde 39 – Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SORUŞTURMANIN AÇILMASI :

Madde 40 –

 1. a) Türkiye ulusal yarışlarında ve Türkiye Kupası ve Şampiyonalarına ait sevk işlemleriFederasyon Genel Sekreterliği, diğer yerel yarışlara ait sevk işlemleri ise Merkez Hakem Komitesi tarafındanyapılır. 
 1. b) Hakemlerin fiilleri önce Merkez Hakem Kurulunca incelenir ve düzenlenen rapor Federasyon Genel Sekreterliğinde görüşülür. Türkiye ulusal yarışlarına ait yarışmalar dışında kalan yarışmalarda görevli hakemler hakkındaki sevk işlemleri, ilgili Federasyon yetkilisinin önerisi üzerine Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. Federasyon Yönetim Kuruluna bildirilir. 
 1. c) Disiplin kurullarına sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, müsabakanın çeşidi, cezalandırılması istenen kişi ve kuruluşların isimleri belirtilir.

 

SAVUNMA :

Madde 41 – Savunma alınmadan ceza verilmez. Yazılı savunma Disiplin Kurulu’na verilir. Kurul gerek görürse sözlü savunmayı tespit etmek için bir üyesini görevlendirebilir.

Kulüpler ve kuruluşlar, başkan veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur. Disiplin ihlali nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan sporcular ile diğer kişiler ve yarım kalan müsabakalarda her iki kuruluş veya kulüp, ayrıca tebligat yapılmaksızın savunma vermek zorundadır. Kişiler, olay tarihinden itibaren süresi içinde savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır. Bu durumların dışında savunma süresi tebligattan itibaren beş gün olup , son günün mesai saati bitiminde sona erer.

İDARİ TEDBİRLER :

Madde 42 – İdari tedbir, kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumda, kuruluş, kulüp ve kişiye hak mahrumiyeti vermek veya kişiyi her türlü yarışmalara katılmaktan veya yarışmaları yönetmekten yasaklamaktır.

 

İDARİ TEDBİR YETKİLİLERİ :

Madde 43 – Bu Talimat hükümleri ile ilgili olarak; 

 1. a) Federasyon Başkanı, Başkanın görevlendireceği kişiler ; sporcular, müsabakalardaki görevliler, kuruluşlar ve yöneticiler hakkında Disiplin Kurulu’na intikal ettiği tarihe kadar, 
 1. b) Disiplin Kurulu, görevlerine giren hususlarda, soruşturma sonuna kadar kulüp ve kişiler hakkında, 
 1. c) İl Temsilcisi ,mahalli yarışmalarda olay ,Disiplin Kurulu’na intikal ettiği tarihe kadar,

İdari tedbir koymaya yetkilidir.

 

İDARİ TEDBİRİN BAŞLAMASI :

Madde 44 – İdari Tedbir;

 1. a) Disiplin suçunu teşkil eden fiili nedeniyle hakem tarafından yarışmadan çıkarılan sporcular veya diğer kişiler için yarışmadan çıkarıldığı anda,
 2. b) İdari tedbir koymaya yetkili merciiler tarafından karar alınması anında, yürürlüğe girer. Disiplin Kurulu, görevlerine giren konularda soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden tespit edebilir veya idari tedbiri kaldırabilir.

 

DİSİPLİN YARGILAMASI :

Madde 45 – Disiplin yargılaması, sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının disiplin kuruluna sunulması üzerine başlar. Kurul, idari tedbir ve savunma hususlarını öncelikle inceler. Kurul, soruşturması başlatılan işlemleri takip eder ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerekli görmesi halinde rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir, ilgililerin tanık sıfatıyla yazılı, sözlü beyanlarını alabilir. Tanıklar, tebligatı izleyen üç gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar. Disiplin kurulu karar verirken hakemlerin ve yarışmadaki diğer görevlilerinin resmi raporlarını esas alır. Bununla birlikte işitsel veya görsel kayıtlardan, adli kayıtlardan da yararlanabilir. Bunlar yalnızca olayın disiplin yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir. Disiplin kurulu, soruşturma dosyasında tespit edilen tüm disiplin ihlalleri ile incelenen olayda sevk edilmeyen diğer sorumlu kişi ve kuruluşlar hakkında doğrudan soruşturma yapabilir. 

KARAR :

Madde 46 – Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren üç gün içinde karar verir. Disiplin Kurulları, delilleri, soruşturma ve incelemeden edineceği kanaate göre takdir eder. Kararlar; cezalandırmaya veya ceza tayinine yer olmadığına ve soruşturmanın ertelenmesine veya düşürülmesine dair olur. Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, mahiyeti ve infaz usulleri gösterilir. Ceza kararlarına itiraz edilebilir ve temyizi istenebilir. Ancak itiraz infazı durdurmaz.
 

SORUŞTURMANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ 

SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI :

Madde 47 – Soruşturma zamanaşımının başlangıcı olay günüdür.

 1. a) Bisiklet faaliyetlerinden aralıksız iki yıl ayrılmış kişiler hakkında soruşturma yapılmaz. 
 1. b) İhtar cezasını gerektiren hallerde üç ayın, para cezası, yarışmalardan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde iki yılın, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde üç yılın geçmesi, kulüp kapatma ya da ferdi olarak bisiklet faaliyetlerine katılmama cezasını gerektiren fiillerde ise en geç müteakip sezonda yarışmaların sona ermesi ile soruşturma ortadan kalkar. 

CEZA ZAMAN AŞIMI :

Madde 48– İhtar cezası altı ay, yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl infaz edilemezse, ortadan kalkar. Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza infazının herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar. 

SORUŞTURMA VE CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ :

Madde 49 – Disiplin Kurulunun soruşturma ve yargılama ile ilgili tüm işlemleri soruşturma zamanaşımını, kararın infazına dair her işlem ise ceza zamanaşımını keser. Zamanaşımı kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlar. Soruşturma ve ceza zamanaşımı, doğrudan dikkate alınır. 

TEBLİGAT VE İNFAZ 

KARARLARIN TEBLİĞ VE İNFAZI :

Madde 50 – Disiplin Kurulları kararlarının hüküm fıkrası, savunma istemleri, idari tedbirler ilgili kişi veya kuruluşlara yıldırım telgraf, telefax veya elektronik posta ile tebliğ edilir. Gerekli hallerde tebligatlar, Federasyon personeli veya İl Temsilcilikleri aracılığıyla ve görevli eliyle de yapılabilir. Tebligatı almaktan kaçınan kişi veya kuruluşlara karşı bu yönde tutulan tutanak tebliğ yerine geçer. Mahalli yarışlara ilişkin verilen kararların hüküm fıkrası yarışmaların yapıldığı yerdeki ilgili kişi ve kuruluşlara verilmek suretiyle tebliğ edilir. Gerekçeli kararlar iadeli taahhütlü olarak ayrıca gönderilir. 

İNFAZIN ÖZEL HÜKÜMLERİ :

Madde 51 –

 1. a) Yarışmalardan men cezası, sadece o kategori resmi yarışları sayılarak infaz edilir. Cezalı sporcular, cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar hiçbir yarışmaya katılamaz. Cezalı süre aralıksız işler. 
 1. b) Bisiklet yarışları sezonunda tamamlanmayan yarışmalardan men cezasının infazı sonraki yarışma sezonuna intikal eder. 
 1. c) Okullar arası bisiklet yarışları nedeniyle idari tedbiri veya cezası infaz edilmekte olan öğrenci sporcu, lisanslı olduğu spor kulübünün müsabakasına katılabilir. 
 1. d) Disiplin kurullarınca ayrıca cezalandırılmasına gerek duyulmayan oyun kurallarından doğan ihlallere ilişkin otomatik cezalar öncelikle infaz edilir. 
 1. e) Yarışmalardan men cezasının infazında, tamamlanamayan veya hükümle karar verilmiş yarışmalar da dikkate alınır. 
 1. f) Bir kulübün oyuncu-antrenörü hakkındaki yarışma ya da yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası, onun hem oyunculuk hem de antrenörlük faaliyetini kapsar. 
 1. g) Milli yarışmalarda, cezalı veya idari tedbirli sporcuların yarışmaya katılmalarına Federasyon Başkanı izin verebilir. İzinli süreyi müteakip ceza ve idari tedbir infazı derhal başlar. 
 1. h) Sporculara ve diğer kişilere verilen para cezaları, öncelikle sorumlu kuruluş ve kulüplerden müteselsilen tahsil edilir.

 

CEZA KARARLARININ NİTELİĞİ :

Madde 52 –Disiplin Kurulları tarafından verilen cezalar bu talimatta öngörülen durumlar dışında hiçbir makam ve kişi tarafından af edilemez ve değiştirilemez. 

İNFAZ EVRAKI :

Madde 53 – İnfazı müteakip ilgililerce, resmi müsabakaların tarihleri, infazın başladığı ve sona erdiği günleri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, derhal ceza kararını veren disiplin kuruluna gönderilir. 

DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ 

İTİRAZ VE İTİRAZ MERCİLERİ :

Madde 54 – Disiplin Kurulu Kararlarına karşı 10 gün içinde Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Tahkim Kuruluna itiraz yapılabilir. 

İTİRAZ USULÜ, İTİRAZIN İNCELENMESİ VE KARAR :

Madde 55 – Disiplin Kurulunun kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu kuruluş veya kulüp itiraz edebilir. Karar kuruluş ya da kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kuruluş yöneticisi, kulüp başkanı veya görevlendireceği kulüp yetkilisi tarafından yapılır.

Disiplin Kurulu kararlarına itiraz cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz merciinden uygulamanın (infazın) durdurulmasını isteyebilirler.
 

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

MÜSABAKADAN MEN CEZASININ UYGULANMASI :

Madde 56 – Yarışmalardan Men Cezası, kuruluşların, kulüplerin ve sporcuların, üç yıldan çok olmamak üzere müsabakadan men edilmeleridir. Bu süreyi aşan cezalar sürekli hak mahrumiyeti cezası hükümlerine tabidir. 

 1. a) Resmi yarışmalarda, yarış disiplini veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, yarışmadan çıkarılan sporcu, o yarışmayı takip eden ilk resmi yarışmaya katılamaz. 
 1. b) İşbu talimatta sporculara ve diğer kişilere ilişkin olarak öngörülen yarışmadan men cezaların uygulanmasında, yarışma adeti olarak belirtilen cezalar öncelikle dikkate alınır. Teknik direktörler, antrenörler ve ilgili diğer kişiler için de takdir edilebilecek hak mahrumiyeti cezaları, müsabaka adeti gösterilerek müsabakadan men cezası olarak uygulanabilir.
 2. c) Temsili, Milli ve Milletlerarası yarışmalardan çıkarılma halinde, milletlerarası

organizasyonların kendi kuralları uygulanır. Ayrıca gerek görülürse, Federasyon çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre evrakı yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir.
 

HAK MAHRUMİYETİ CEZASININ UYGULANMASI :

Madde 57 – Süreli hak mahrumiyeti cezası üç yıldan fazla olamaz.

Sürekli hak mahrumiyeti cezası ise kişilerin, Federasyon ve Spor Teşkilâtı faaliyetlerinden sürekli olarak çıkarılmasıdır. Hak mahrumiyeti veya yarışmadan men cezası ile cezalandırılmış antrenör, mahrum edildiği yarışmayı sadece start finiş noktasında izleyebilir. 

CEZA SÜRELERİNE AİT ESASLAR :

Madde 58 – Süreli yarışmalardan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Bir gün 24 saat, bir ay 30 gündür. Yıl resmi takvime göre hesap edilir. Yarışmalarda görev alan kişilere ilişkin üç aya kadar verilen yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezaları yarışma adeti ile gösterilir 

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER :

Madde 59 – İşbu Disiplin Talimatında hüküm bulunmayan hallerde, disiplin kurulu Ana Statü, Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) kurallarına ,genel hukuka , hak ve adalet hükümlerine göre karar verir. 

SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK :

Madde 60 – Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun Internet sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME :

Madde 61 – Bu Talimatı Türkiye Bisiklet Federasyonu yürütür.