Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; bisiklet sporcularının yetiştirilmelerinde görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat; Türkiye Bisiklet Federasyonu antrenör eğitimi programları ile bu programların uygulama, esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

 MADDE 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9’uncu maddesi, 19/7/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 3/4/2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;

 a) Antrenör: Bisiklet spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyon’dan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,  

b) Bilimsel Spor Aktivitesi: Kongre, seminer, kurs, sempozyum ve benzerlerini,

c) Daire Başkanlığı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanlığını,

ç) Eğitim Programı: Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri,

d) Federasyon: Türkiye Bisiklet Federasyonunu,

e) Federasyon Başkanı: Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanını,

f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

g) Yönetim Kurulu: Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kurs düzenleme

MADDE 5- (1) Antrenör eğitim kursları, Federasyonun, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ve bisiklet sporu ile ilgilenen kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Federasyon tarafından düzenlenir.

Antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak şartlar

MADDE 6- (1) Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı ceza almamış olmak,

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre Federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e) Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Disiplin Talimatı hükümlerine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

(2) Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; bisiklet branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebidir.

Antrenör sınıflandırılması

MADDE 7- (1) Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a) Kademe  (Yardımcı Antrenör)

b) Kademe  (Antrenör)

c) Kademe  (Kıdemli Antrenör)

d) Kademe  (Başantrenör)

e) Kademe  (Teknik Direktör)

 

Görev alanları

MADDE 8- (1) Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;

a) Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,

b) Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde,
c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde,
d) IV. Kademe (Başantrenör): Büyükler ve milli takımlarda,
e) V. Kademe (Teknik Direktör): Büyükler ve milli takımlarda.

(2) Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler.

(3) Bisiklet spor dalında üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.

 

Eğitim kademeleri

MADDE 9- (1) Antrenör eğitim kursları bütün spor dalları için (V) kademede yapılır.

a) Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.

b) Kademe (Antrenör): I. kademe temel çalıştırıcı(monitör) lisansına sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

c) Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

d) Kademe (Başantrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 3 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

e) Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az iki yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az beş bilimsel spor aktivitesi görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

 

Antrenör eğitim programı

MADDE 10- (1) Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (EK-1)’de gösterilmiştir.

(2) Gerekli hallerde Daire Başkanlığından görüş alınarak, ders saatleri ve /veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

 

Öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri

MADDE 11- (1) Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Federasyon Başkanlığı tarafından görevlendirilir.

b) Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri  ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile IV. Kademe (Başantrenör) veya V.Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından Federasyonca seçilir.

(2)Ancak, bisiklet spor dalında IV. Kademe (Başantrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör)  antrenör belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda Federasyonca bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.

(3)Federasyonca özel eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Federasyon tarafından yapılır.

(4) Temel ve özel eğitim derslerinde görevlendirilecek öğretim elemanlarının yolluk-yevmiye ve ders ücretleri “Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara” göre yapılacaktır.

 

Yabancı spor uzmanı ve antrenörlerden yararlanma

MADDE 12- (1) Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya ilgili spor dalında öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Gelişim semineri

MADDE 13- (1) Her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ilaveten Federasyon, gerekli hallerde antrenör gelişim semineri düzenler.

Belge verilmesi

MADDE 14- (1) Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Federasyon Başkanı imzasını taşıyan Antrenör Belgesi  verilir.

Lisans verilmesi

MADDE 15- (1) Antrenör belgesini almış olanlara Federasyonca lisans verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili usul ve esaslar Federasyonca belirlenir.

Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması

MADDE 16- (1) Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Disiplin Talimatı hükümlerine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla veya toplamda 1 yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Yönetim Kurulu kararı ile üç yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin sonunda talepte bulunulması halinde, Federasyonca belirlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden lisans verilebilir.

(2) Bu Talimatın 6 ncı maddesinde belirtilen şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz sayılır.

(3) Çalıştırdığı sporcunun yasaklı madde kullandığının belirlenmesi durumunda sporcuyu çalıştıran antrenör veya antrenörlerin lisansı, Federasyonun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bir yıl süreyle, tekrarı halinde beş yıla kadar geçersiz sayılır.

 

Sınav  ve değerlendirme

MADDE 17- (1) Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

b) Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.

c) Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

d) IVKademe (Baş Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, bisiklet spor branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden  oluşacak kurs bitirme projelerini  programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

MADDE 18- (1) Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde  itiraz edebilir. İtirazlar Federasyona yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Federasyon Başkanlığınca sonuçlandırılır.

(2) Puan toplama hatalarına karşı yapılacak itirazlar için süre (postada geçen süreler hariç) 7 gündür.

Devam zorunluluğu

MADDE 19- (1) Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım günden fazla mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin  kursla ilişkileri kesilir.

(2) Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Üniversitelerin beden eğitimi veya  spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından  mezun olanlar

 MADDE 20- (1) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların kademeler itibariyle aşağıda belirtilen bentlerden yalnızca bir branşta olmak şartıyla talep ettikleri spor dalında antrenör belgesi alabilmesi için;

a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi verenyüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak bir spor dalında ağırlıklı olarak seçmeli eğitim alanlara, o dalda I. Kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi,

b) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi verenyüksek öğrenimkurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri ihtisas dersi ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla uzmanlık (ihtisas) spor dalında II. Kademe (Antrenör) belgesi,

c) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarınınantrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (Kıdemli Antrenör) belgesi, III. Kademe (Kıdemli Antrenör) belgesini aldıktan sonra üç yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az iki seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu halinde doğrudan IV. Kademe (Başantrenör) belgesi,

verilir.

(2) Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların, öğrenim denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan yalnız bir spor dalında antrenör belgesi verilir.

Temel eğitim derslerinden muafiyet

MADDE 21- (1) Antrenör  kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;     

a) Bisiklet spor dalında I. kademe antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

b) Kademeler itibariyle başka bir antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki bisiklet spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

c) Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin bisiklet   spor dalında beş yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.

 ç) I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

Özel eğitim derslerinden muafiyet

MADDE 22- (1) Bisiklet spor dalında federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve  belgesini almış olanlar antrenör kurslarında oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

Yurt dışından alınan antrenörlük  belgelerinin denkliği          

MADDE 23- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, en az altı ay yurtdışında yaşamak zorunda olanlar ile Yönetim Kurulu kararı ile yurtdışı antrenörlük kursuna katılanlar veya yabancı uyruklu olup, ülkemizde antrenörlük görevi yapan kişilerin başvurmaları halinde yurt dışından alınan belgelerin bu Talimatta belirtilen kademelere göre denkliği; Federasyon Teknik ve Eğitim Kurulunca oluşturulacak denklik komisyonu tarafından alınacak kararın Federasyon Yönetim Kurulu onayından sonra durumlarına uygun antrenör belgesi verilir.

Uluslararası antrenör semineri

MADDE 24- (1) Federasyonca uluslararası antrenör seminerleri düzenlenebilir.

Uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ve antrenörler

MADDE 25 – (1) Olimpiyatlarda birinci olan sporcular en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla I., II., III. ve IV. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak V.kademe teknik direktör yetiştirme kursuna,

(2) Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile büyükler dünya şampiyonasında ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, ilgili branşında I., II. ve III. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna,

(3) Büyükler dünya şampiyonası, ordular arası dünya şampiyonası, büyükler dünya kupası, Akdeniz oyunları, büyükler Avrupa şampiyonası ve dünya üniversitelerarası spor oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular birinci kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna,katılırlar.

(4) Ayrıca; Olimpiyat şampiyonalarında görev alan, takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler ile büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler III. ve IV. kademe antrenör kurslarından muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler, V. kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.

(5) Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları, ordular arası dünya şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör kursuna katılırlar.

(6) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Antrenör Eğitim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce federasyonlarca ve Genel Müdürlüğün diğer birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisansların geçerli olup, bu hakları saklı kalır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı yürütür.

EK – 1

ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI

 

DERSİN ADI I.KADEME II.KADEME III.KADEME IV.KADEME V.KADEME
A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI SAAT SAAT SAAT SAAT SAAT
SPOR ANATOMİSİ 4 6 6
SPOR FİZYOLOJİSİ 4 8 6 20 (Z)
GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ 10 14 16 20 (Z)
SPOR VE BESLENME 4 4 4
SPOR SOSYOLOJİSİ 4 4
SPOR PSİKOLOJİSİ 4 6 8 10 (Z) 10 (Z)
SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 2 5 (Z) 5 (Z) 5 (Z)
SPORCU SAĞLIĞI 4 4 2
BİOMEKANİK 4 10 (S) 10 (S)
SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4 4
SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ 4 10 (S)
BECERİ ÖĞRENİMİ 4 4 4 2(Z)
PSİKOMOTOR GELİŞİM 6 8
SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ 10 (S)
SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2
SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ 10 (S)
SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ 10 (S)
YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ 2 10 (S) 10 (S)
MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK 10 (S)
MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME 10 (S)
BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM 10 (S) 10 (S)
SPOR PAZARLAMASI 10 (S)
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ 10 (S)
B.ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI SAAT SAAT SAAT SAAT SAAT
ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE PROGRAMLANMASI 20 (Z)
ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI 10 (S)
MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ 10 (S)
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE GELİŞMELER 10 (Z)
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ 10 10 12 20 (Z) 20 (Z)
SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME 4
SPOR DALI OYUN KURALLARI 2
SPOR DALI TEKNİK TAKTİK 32 50 50
ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN 20 (Z)
ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN 30 (Z)
ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK 60 (Z)
KURS BİTİRME PROJESİ P P

 

Spor branşları itibariyle kurslar planlanmadan önce Federasyon 4 ve 5inci kademede yer alan seçmeli derslerden en az 4 tanesini belirler. Z = Zorunlu dersler    S = Seçmeli dersler